Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 9.3

9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie / 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej – tryb konkursowy, RPO Śląskiego

Zakończony 29.01.2016

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził Listę projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.09.03.01-IZ.01-24-044/15 dla Działania 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałania 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej – projekty konkursowe Priorytetu IX Włączenie społeczne RPO WSL na lata 2014-2020.

Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia również skład Komisji Oceny Projektów dokonującej oceny w ramach konkursu.

Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista członków Komisji Oceny Projektów znajdują się poniżej.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Poinformowanie Wnioskodawców o przyznaniu bądź odmowie przyznania wsparcia nastąpi niezwłocznie po ogłoszeniu listy rankingowej na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs. Proces od zamknięcia naboru wniosków do chwili ogłoszenia wyników oceny projektu trwa około 130 dni.

Miejsce składania wniosków

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego za pomocą platform elektronicznych.

Sposób składania wniosków

Wniosek należy przesłać w formie elektronicznej (w formacie .pdf utworzonym za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego) z wykorzystaniem platform elektronicznych:

e-Usług Publicznych FINN 8 SQL PeUP SEKAP

lub

Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Świadczenie profilowanych usług doradczych, edukacyjnych i biznesowych na rzecz efektywnego funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, w tym podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników podmiotów ekonomii społecznej oraz wspieranie powstawania i stabilności miejsc pracy w obszarze przedsiębiorczości społecznej.

2. Wsparcie dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym za pośrednictwem podmiotów ekonomii społecznej, w tym udzielenie dotacji na zakładanie przedsiębiorstw społecznych i wsparcie funkcjonujących przedsiębiorstw w tworzeniu dodatkowych miejsc pracy.

3. Świadczenie na poziomie lokalnym usług animacyjnych służących rozwojowi organizacji obywatelskich i partycypacji społecznej oraz usług inkubacyjnych.

4. Wsparcie działań w zakresie poszukiwania i wdrażania zidentyfikowanych długookresowych źródeł finansowania podmiotów ekonomii społecznej, inicjatyw rozwijających przedsiębiorczość społeczną oraz uzupełniająco instytucji wspierających ekonomię społeczną. Projektodawcy są zobligowani do ujęcia we wniosku wszystkich wymienionych w punktach 1-4 typów projektów.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w regulaminie konkursu

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95 % dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu w tym 85 % wsparcie finansowe EFS

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

9 737 968,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

AKTUALNY Regulamin konkursu

NIEAKTUALNY Regulamin konkursu

Harmonogram oceny projektów (PDF 124 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146).

Procedura odwoławcza uregulowana została także w treści Załącznika nr 8 do regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: pytanie@slaskie.pl

Linki

Strona RPO WSL 2014-2020

Strona EFS w województwie śląskim

Ogłoszenie o Konkursie