Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 9.2

9.2 Włączenie społeczne / 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne, RPO Kujawsko-pomorskiego

Zakończony 28.10.2016

 Wyniki naboru

 

Wyniki naboru 28.03.2017

Lista projektów wybranych do dofinansowania  (PDF 104 KB) (PDF 104 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów (PDF 254 KB)

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

marzec 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Punkt Informacyjno-Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020, dostępnym na stronie www.gwd.kujawsko-pomorskie.pl. Następnie należy złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w formie papierowej.

Wniosek o dofinansowanie projektu w formie papierowej wraz z pismem przewodnim może być dostarczony:

- osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą) – decyduje data wpływu do Punktu Informacyjno-Podawczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu;

- poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Prawa pocztowego – decyduje data wpływu do Punktu Informacyjno-Podawczego. 

Wnioski o dofinansowanie projektu w formie papierowej można składać w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30, we wtorki od 7:30 do 17:00, w piątki od 7:30 do 14:00.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O wsparcie w ramach konkursu mogą ubiegać się tylko te podmioty, które prowadzą lub utworzą, w czasie trwania projektu, CIS lub KIS na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, tj.:

- jednostki samorządu terytorialnego i/lub ich jednostki organizacyjne (w tym OPS/PCPR),

- podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (w tym organizacje pozarządowe),

- podmioty ekonomii społecznej.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano następujący typ projektów:

Zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy realizowane poprzez programy reintegracji zawodowej i społecznej realizowane przez podmioty, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym.

Projekty muszą być zgodne ze strategią rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji lub strategią Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Instytucja Zarządzająca RPO dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektu zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 5 (PDF 525 KB) i 5a (PDF 520 KB) do Regulaminu konkursu (PDF 1 MB).

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%. Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

4 363 600,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu  (PDF 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie (DOC 1 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie (DOC 749 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie- ryczalt (DOC 745 KB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w Regulaminie konkursu (PDF 1 MB).

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy punktów informacyjnych, czynnych w godzinach:poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30. 

Pytania można zgłaszać również  przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: http://mojregion.eu/index.php/rpo/formularz-zglaszania-pytan.

Linki

Link do ogłoszenia wraz z załącznikami.