Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 9.2

9.2 Usługi społeczne i zdrowotne / 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR, RPO Małopolskiego

Zakończony 13.10.2016

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.02.03-IP.01-12-044/16 dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków RPO WM na lata 2014 – 2020 w ramach Poddziałania 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa - SPR, Typ projektu: A. działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych oraz B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych

Wyniki naboru 28.02.2017

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 28 lutego 2017 roku Uchwałą nr 292/17 przyjął listę projektów objętych dofinansowaniem w ramach konkursu w ramach Poddziałania 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa - SPR, Typ projektu: A. działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych oraz B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych.

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy zostaną przesłane w indywidualnych pismach do Wnioskodawców, których projekty znajdują się na liście rankingowej wniosków.

Poniżej, w plikach do pobrania:

  • Lista projektów wybranych do dofinansowania złożonych w ramach konkursu 

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpocznie się 16 sierpnia 2016 r. (dzień otwarcia naboru) i będzie prowadzony do 13 października 2016 r. do godz. 15:00 (dzień i godzina zamknięcia naboru). Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – luty 2017 r. Okres ten może ulec wydłużeniu w uzasadnionych przypadkach. Wnioskodawca zamierzający uczestniczyć w naborze zobowiązany jest złożyć wniosek w terminie od dnia otwarcia do dnia i godziny zamknięcia naboru włącznie.

Miejsce składania wniosków

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków Sposób składania wniosków

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć za pomocą Systemu e-RPO, udostępnionego pod adresem: erpo.malopolska.pl, z wykorzystaniem bezpiecznego zewnętrznego podpisu elektronicznego z ważnym certyfikatem kwalifikowanym. Nabór wniosków prowadzony będzie od 16 sierpnia 2016 r. do 13 października 2016 r. (do godz. 15:00).

W przypadku wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu, na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl zostaną zamieszczone informacje dotyczące odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Zgodnie z SzOOP RPO WM o dofinansowanie projektu w ramach niniejszego konkursu mogą ubiegać się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności:

-        jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia

-        jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną

-        organizacje pozarządowe

-        organizacje non-profit

-        kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych -        podmioty ekonomii społecznej

-        przedsiębiorcy.

Powyższy katalog dotyczy zarówno Wnioskodawcy, jak i Partnera/ów.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, dla zapewnienia demarkacji pomiędzy usługami społecznymi a usługami zdrowotnymi, które są przedmiotem odrębnych wytycznych, przyjmuje się, że usługi społeczne to usługi realizowane przez Beneficjentów niebędących podmiotami leczniczymi.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WM grupą docelową (ostatecznymi odbiorcami wsparcia) w ramach niniejszego konkursu są:

-     osoby niesamodzielne

-     opiekunowie nieformalni osób niesamodzielnych

-     podmioty pełniące funkcje centrów wsparcia opiekunów nieformalnych

-     podmioty zapewniające wsparcie dzienne dla osób niesamodzielnych.

W ramach konkursu dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na realizację inicjatyw zwiększających dostępność oraz jakość usług kierowanych do osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów:

A)   Działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych, poprzez uruchomienie subregionalnego centrum wsparcia opiekunów, oferującego co najmniej:

-        usługi „odciążeniowe”/ „wytchnieniowe”/ „opieki zastępczej”, umożliwiające czasowe całodobowe przebywanie osoby niesamodzielnej pod profesjonalną opieką w przypadku okresowego braku możliwości sprawowania opieki przez jej opiekuna nieformalnego lub potrzeby odpoczynku opiekuna,

-        wsparcie edukacyjno-doradcze opiekunów nieformalnych, obejmujące m.in. grupy wsparcia w określonych kręgach tematycznych (w tym np.: grupy wirtualne i telefoniczne), organizację indywidualnego poradnictwa (w tym psychologicznego) oraz szkoleń i praktyk opiekuńczych (w tym w formach mobilnych/ niestacjonarnych), zespołową asystenturę (w formach mobilnych/niestacjonarnych) – pomoc w „zarządzaniu opieką” (usługi „menadżerów opieki”),

-        działania zwiększające dostęp opiekunów nieformalnych do informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia, dofinansowań, świadczeń itp., ułatwiających opiekę i podnoszących jej jakość,

-        edukację kierowaną do kadr różnych systemów związanych z opieką nad osobami niesamodzielnymi, w tym przede wszystkim służby zdrowia i pomocy społecznej,

-        ułatwienia w dostępie opiekunów nieformalnych do sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i medycznego w połączeniu z nauką obsługi sprzętu i doradztwem w zakresie jego wykorzystania.

B)   Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych oferujących oddziaływania terapeutyczne i inne zapewniające utrzymanie optymalnego stanu psychofizycznego, samodzielności i aktywności uczestników i niedopuszczanie do pogłębiania się dysfunkcji, a także edukację osób niesamodzielnych i ich rodzin. Zakres usług świadczonych w placówce powinien obejmować co najmniej:

-        usługi opiekuńczo – pielęgnacyjne obejmujące co najmniej możliwość dowozu uczestników, możliwość pobytu w miejscu spełniającym odpowiednie warunki lokalowe, gwarantującym prawidłową realizację usług, ciepły posiłek, pomoc w podstawowych czynnościach życiowych oraz opiekę higieniczną w niezbędnym zakresie,

-        usługi aktywizująco – usprawniające obejmujące m.in. organizację czasu wolnego, udział w zajęciach terapeutycznych, udział w zajęciach podnoszących sprawność psychiczną i fizyczną i aktywizujących do uczestnictwa w życiu społecznym,

-        usługi wspomagające polegające m.in. na udzielaniu informacji, edukacji, wsparciu i poradnictwu, zarówno dla uczestników, jak i ich rodzin.

Typy projektów (A i B) mogą być łączone.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego projektu wynosi 92,7% wydatków kwalifikowalnych. Pozostałe środki będzie stanowił wkład własny Wnioskodawcy – minimum 7,3% wydatków kwalifikowanych.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 70 563 146,43 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

24.05.2018

Zmiany w projektach w związku z RODO

W dniu 24 maja 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 897/18, zmieniającą m.in. szereg uchwał w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów, w tym również uchwałę dotyczącą niniejszego konkursu.

Zmiana dotyczy sposobu definiowania ważnych pojęć, takich jak: dane osobowe, przetwarzanie danych osobowych oraz określenia, kim jest Powierzający przetwarzanie danych osobowych w ramach Programu Regionalnego. Jednocześnie zmienione zostały Warunki/ Zasady przetwarzania danych osobowych, które otrzymały brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały.

Celem tej zmiany jest dostosowanie brzmienia zapisów m.in. umów o dofinansowanie projektów do wchodzącego w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczegółowe informacje (Uchwała ZWM nr 897/18 z dnia 24.05.2018 r. oraz załącznik do Uchwały) znajdują się poniżej.

Niniejsze zmiany obowiązują od dnia 25 maja 2018 roku.

Pliki do pobrania:

Uchwała Nr 897/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 2018r. (.pdf, 142,57 KB)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 897/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 2018 r. (.pdf, 338,28 KB)

Regulamin konkursu wraz z załącznikami,

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu – określony w Załączniku nr 2 do Regulaminu konkursu;

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzory umów o dofinansowanie projektu – określone w Załącznikach nr 7 i 8 do Regulaminu konkursu;

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Środki odwoławcze – określone w Załączniku nr 10 do Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem konkursu. Informacji dotyczących konkursu udzielają Wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

Punkt Informacyjny w Krakowie, ul. Wielicka 72 B, 30-552 Kraków, tel. (012) 616 0 616,  fax (012) 299 09 41, e-mail: fem@umwm.pl.

Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (032) 627 23 10, (032) 627 23 11, fax. (032) 627 23 12,e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl,

Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (018) 442 25 78, (018) 442 25 79, fax. (018) 442 25 11,e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl,

Punkt Informacyjny w Nowym Targu, al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 540 90 32, tel./fax.: (018) 540 90 33,e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl,

Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (014) 628 88 12, (014) 628 88 13, fax. (014) 628 88 11,e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.

Linki

Strona Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego