Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 9.2

9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej / 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, RPO Mazowieckiego

Zakończony 10.10.2016

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu II kwartał 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul.Jagiellońska 74

03-301 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu Logowanie do systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe najpóźniej w dniu rozpoczęcia naboru wniosków.

Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Beneficjentami będą mogły być wszystkie podmioty– z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w szczególności:  

  • JST, ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia, podmioty, którym zlecono realizację zadań publicznych; 
  • podmioty, w których większość udziałów/akcji mają JST/ich związki i stowarzyszenia; 
  • urzędy administracji publicznej, jednostki budżetowe;  podmioty aktywnie zaangażowane w integrację społeczną, wsparcie rodziny; 
  • PES, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  • partnerstwa wymienionych podmiotów, partnerstwa lokalne, LGD.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Programy deinstytucjonalizacji usług na rzecz dzieci i młodzieży:

a) działania prewencyjne mające ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej poprzez usługi wsparcia rodziny;

b) działania prowadzące do odejścia od opieki instytucjonalnej (tj. od opieki świadczonej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powyżej 14 dzieci) do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci;

c) kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego do 14 dzieci oraz doskonalenie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą w ww. formach;

d) działania na rzecz rozwoju usług mieszkalnictwa wspomaganego poprzez zapewnienie dostępu do usług świadczonych w mieszkaniach chronionych, treningowych i wspieranych skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych wspierających proces ich integracji społecznej i zawodowej.

Uwaga! Z uwagi na konieczność osiągnięcia w ramach Poddziałania 9.2.1 obowiązkowych wskaźników rezultatu bezpośredniego lub produktu, w każdym projekcie muszą być realizowane działania określone w punkcie b lub d.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów zostały wskazane w załączniku do Regulaminu konkursu.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 93% (80% UE+13% BP).

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Kwota dofinansowania w ramach konkursu przeliczona kursem EBC z dnia 29.06.2016 wynoszącym 4,4261 wynosi 7 718 011,88 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Środki odwoławcze zostały opisane w Regulaminie konkursu

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie udzielane są w Instytucji Organizującej Konkurs Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa (w godz. 8.00 – 16.00) w Punkcie Przyjmowania Wniosków (Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich) oraz Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich od poniedziałku do piątku:

  • Lokalny Punkt Informacyjne Funduszy Europejskich w Ciechanowie 06-400 Ciechanów Pl. Kościuszki 5, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00, tel. 23 672 32 74;
  • Lokalny Punkt Informacyjne Funduszy Europejskich w Ostrołęce 07-410 Ostrołęka ul. J. Piłsudskiego 38, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00; tel. 29 760 92 36;
  • Lokalny Punkt Informacyjne Funduszy Europejskich w Płocku 09-400 Płock ul. Kolegialna 19, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00; tel. 24 262 23 74;
  • Lokalny Punkt Informacyjne Funduszy Europejskich w Radomiu 26-610  Radom ul. Kościuszki 5a, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00; tel. 48 340 01 98;
  • Lokalny Punkt Informacyjne Funduszy Europejskich w Siedlcach 08-110 Siedlce ul. Piłsudskiego 7, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00; tel. 22 542 27 37;

Infolinia: 0 801 101 101, e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu (dotyczy MJWPU oraz Oddziałów Zamiejscowych).

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych będzie organizowała spotkania dla potencjalnych beneficjentów w formie szkoleń warsztatowych. W ramach spotkań zostaną przedstawione założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz zasady aplikowania o środki w ramach konkursu dla Poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych”.

Linki

Link do zakładki konkursu