Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 9.2

9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych / 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wielkopolski, RPO Lubuskiego

Zakończony 18.10.2019

2019-12-19 ---------------------------

W dniu 13  grudnia 2019 r. zakończyła się ocena zgodności i stopnia zgodności ze strategią ZIT MOF Gorzów Wlkp. projektu pn. „Przebudowa, rozbudowa i modernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Bogdańcu wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu”, złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K02/19 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałanie 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp., kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 54 – Infrastruktura mieszkalnictwa, 55 – Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego. Projekt, który przeszedł pozytywnie ocenę środowiskową, został przekazany do oceny  zgodności i stopnia zgodności ze strategią ZIT MOF Gorzów Wlkp. Został pozytywnie oceniony, tj. spełnił kryteria dopuszczające i otrzymał więcej niż 50% + 1 punktów możliwych do uzyskania na tym etapie oceny.

Następnie w dniu 17 grudnia 2019 r. Zarząd Województwa Lubuskiego, podjął w formie Uchwały decyzję o przyznaniu dofinansowania dla ww. projektu, znajdującego się na liście projektów ocenionych przez KOP w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K02/19.

Łączna wartość dofinansowanego projektu wynosi 2 211 648,21 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 2 994 378,86 PLN.  

 

Załączniki:

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K02/19  (PDF 219 KB)

Lista członków KOP do oceny wniosków w konkursie Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K02/19 (PDF 256 KB)

 

2019-12-11 ---------------------------

W dniu 11 grudnia 2019 r. zakończono ocenę środowiskową projektu złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K02/19 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałanie 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp.,  kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 54 - Infrastruktura mieszkalnictwa, 55 - Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego. 

Projekt przekazany do oceny OOŚ został pozytywnie oceniony, tj. spełnił kryteria dopuszczające. Następnie zostanie przekazany do oceny zgodności i stopnia zgodności ze strategią ZIT MOF Gorzów Wlkp. 

Łączna wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp.wynosi 2 500 000,00  PLN (2 205 882,35 PLN wynoszą środki z EFRR,  294 117,65PLN wynoszą środki z budżetu państwa),w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (250 000,00 PLN).  Łączna wartość dofinansowania projektu pozytywnie zweryfikowanego na etapie oceny środowiskowej wynosi 2 211 648,21 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 2 994 378,86 PLN.  

Załącznik:

Lista – wniosek oceniony pozytywnie na etapie oceny środowiskowej (PDF 219 KB)

 

2019-12-02 ---------------------------

W dniu 2 grudnia 2019 r. zakończono ocenę merytoryczną projektu złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K02/19 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałanie 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp.,  kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 54 - Infrastruktura mieszkalnictwa, 55 - Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego. 

Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną i zostanie przekazany do oceny środowiskowej. 

Łączna wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp.wynosi 2 500 000,00  PLN (2 205 882,35 PLN wynoszą środki z EFRR,  294 117,65PLN wynoszą środki z budżetu państwa),w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (250 000,00 PLN).  Łączna wartość dofinansowania projektu pozytywnie zweryfikowanego na etapie oceny merytorycznej wynosi 2 211 648,21 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 2 994 378,86 PLN.  

 

Załącznik:

Lista – wniosek oceniony pozytywnie na etapie oceny merytorycznej (PDF 169 KB)

 

2019-11-29 ---------------------------

W dniu 27 listopada 2019 r. zakończono ocenę formalną projektu złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K02/19 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałanie 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp., kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 54 - Infrastruktura mieszkalnictwa, 55 - Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego. 

Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i zostanie przekazany do oceny merytorycznej. 

Łączna wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp.wynosi 2 500 000,00  PLN (2 205 882,35 PLN wynoszą środki z EFRR,  294 117,65PLN wynoszą środki z budżetu państwa),w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (250 000,00 PLN).  Łączna wartość dofinansowania projektu pozytywnie zweryfikowanego na etapie weryfikacji warunków formalnych wynosi 2 211 648,21 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 2 994 378,86 PLN.   

 

Załącznik:

Lista – projekt zweryfikowany pozytywnie na etapie oceny formalnej (PDF 190 KB)

 

2019-11-28 ---------------------------

W dniu 26 listopada 2019 r. zakończono weryfikację warunków formalnych projektu złożonego w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K02/19 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałanie 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp., kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 54 - Infrastruktura mieszkalnictwa, 55 - Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego. 

Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację warunków formalnych i zostanie przekazany do oceny formalnej. 

Łączna wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp.wynosi 2 500 000,00  PLN (2 205 882,35 PLN wynoszą środki z EFRR,  294 117,65PLN wynoszą środki z budżetu państwa),w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (250 000,00 PLN).  Łączna wartość dofinansowania projektu pozytywnie zweryfikowanego na etapie weryfikacji warunków formalnych wynosi 2 211 648,21 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 2 994 378,86 PLN.   

Załącznik:

Lista – projekt zweryfikowany pozytywnie na etapie weryfikacji warunków formalnych (PDF 212 KB)

 

2019-10-23 ---------------------------

W dniu 18 października 2019 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K02/19 – Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałanie 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp.,  kategoria interwencji Funduszy Strukturalnych: 54 - Infrastruktura mieszkalnictwa, 55 - Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego. 

Łączna wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Poddziałania 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp.wynosi 2 500 000,00  PLN (2 205 882,35 PLN wynoszą środki z EFRR, 294 117,65 PLN wynoszą środki z budżetu państwa.),w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (250 000,00 PLN). Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się w dniu 11 października 2019 r. i zakończył się w dniu 18 października 2019 r. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynął - w wersji elektronicznej i papierowej - 1 wniosek o dofinansowanie. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 2 211 648,21 PLN, natomiast całkowita wartość projektu wynosi 2 994 378,86 PLN. 

Załącznik:

Wniosek złożony w ramach konkursu Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K02/19 (PDF 173 KB)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: grudzień 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.

-  poniedziałek: od 8:00 do 16:00,

-  wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30,

w:

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego
Departament Programów Regionalnych
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5
65-043 Zielona Góra
(Punkt Przyjęć Wniosków – główny hol budynku - parter)

lub w:

Wydziale Zamiejscowym
ul. Ignacego Mościckiego 6
66-400 Gorzów Wlkp.(Sekretariat) 

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IZ RPO-L2020:
-  listem poleconym,
-  przesyłką kurierską,
-  osobiście.

 

Datą wpływu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w wersji papierowej jest dzień dostarczenia go do Punktu Przyjęć Wniosków IZ RPO-L2020 w Zielonej Górze lub w przypadku dostarczenia wniosku pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej. W pozostałych przypadkach wiążąca jest data wpływu do miejsca przyjmowania wniosków określonego przez IZ RPO-L2020.

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie (wraz ze Studium Wykonalności oraz pozytywną opinią Instytucji Zarządzającej RPO-L2020 dotyczącą Programu Rewitalizacji) należy złożyć za pośrednictwem systemu LSI2020 (dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl) oraz w formie papierowej w jednym egzemplarzu w terminie/formie i miejscu określonym szczegółowo w niniejszym Ogłoszeniu oraz Regulaminie ww. konkursu.

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków w ramach konkursu uprawnieni są następujący Wnioskodawcy: 

-  jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,

-  spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,

-  towarzystwa budownictwa społecznego. 

Projekty mogą być realizowane na zasadzie partnerstwa z udziałem Partnerów, będących podmiotami wymienionymi w katalogu Beneficjentów dla Poddziałania 9.2.1. Dopuszczalna jest realizacja projektu z zaangażowaniem podmiotów, innych niż ww. katalogu Beneficjentów, realizujących wspólnie projekt w celu osiągnięcia kompleksowego efektu, z zastrzeżeniem, iż wszystkie wydatki ponoszone przez te podmioty, zostaną ujęte jako koszty niekwalifikowalne w budżecie projektu. 

Partner musi zostać wybrany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu będzie można uzyskać dofinansowanie na realizację projektów z zakresu kompleksowej rewitalizacji zdegradowanych obszarów[1], mających na celu przywracanie i/lub nadawanie nowych funkcji gospodarczych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, społecznych i kulturalnych tym obszarom[2], obejmujących:

-    adaptację, tj. modernizację[1], remont, renowację budynków[2], znajdujących się na obszarze zdegradowanym podlegającym rewitalizacji[3], stanowiących własność publiczną lub własność podmiotów działających w celach niezarobkowych, wraz z zagospodarowaniem najbliższej przestrzeni wokół adaptowanego obiektu (w tym inwestycje dotyczące infrastruktury komunalnej – tylko jako uzupełniający/niedominujący element projektu, do 30% kwalifikowalnych kosztów projektu[4]),

-    uporządkowanie i zagospodarowanie zdegradowanych terenów i przestrzeni publicznej, polegające na dostosowaniu do nowych funkcji(w tym inwestycje dotyczące infrastruktury komunalnej – tylko jako uzupełniający/niedominujący element projektu, do 30% kwalifikowalnych kosztów  projektu[5]).

[1]Pojęcie „modernizacja” mieści się w zakresie pojęciowym remontu, przebudowy albo rozbudowy. Remont jako ulepszenie środka trwałego, o którym mowa w art. 31 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351), będzie stanowił wydatek inwestycyjny. Wydatki na ulepszenie są to takie wydatki, które powodują zwiększenie wartości użytkowej środków trwałych z dnia ich przekazania/przyjęcia do używania. Wzrost wartości użytkowej środka trwałego następuje, gdy: üwydłuża się okres używania środka trwałego,üzwiększa się zdolność wytwórcza środka trwałego,üzmienia się jakość produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych, üzmniejszają się koszty eksploatacji środka trwałego. Do wydatków na ulepszenie środków trwałych zalicza się: üprzebudowę, czyli zmianę (poprawienie) istniejącego stanu środków trwałych na inny,ürozbudowę, tj. powiększenie (rozszerzenie) składników majątkowych, w szczególności budynków i budowli, linii technologicznych, itp. ümodernizację, tj. unowocześnienie środka trwałego, - rekonstrukcję, tj. odtworzenie (odbudowanie) zużytych całkowicie lub częściowo składników majątkowych, üadaptację, tj. przystosowanie (przerobienie) składnika majątkowego do wykorzystania go w innym celu niż wskazywało jego pierwotne przeznaczenie, albo nadanie temu składnikowi nowych cech użytkowych.[2] Część projektu infrastrukturalnego może stanowić termomodernizacja – do 30% całkowitych kosztów projektu.[3]W tym części wspólnych budynków mieszkalnych (włączając klatki schodowe oraz wiatrołapy, balkony i okna, jako fasadę budynku). Wyposażenie pomieszczeń zaadaptowanych na rzecz realizacji celów projektu w budynkach mieszkalnych (które nie są ogólnodostępne dla mieszkańców regionu) stanowi koszt niekwalifikowalny.[4] Przez infrastrukturę komunalną należy rozumieć wodociągi i zaopatrzenie w wodę, kanalizacje, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, utrzymanie czystości i porządku, unieszkodliwianie odpadów komunalnych, zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną oraz gaz.[5] Przez infrastrukturę komunalną należy rozumieć wodociągi i zaopatrzenie w wodę, kanalizacje, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, utrzymanie czystości i porządku, unieszkodliwianie odpadów komunalnych, zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną oraz gaz.

[1]Obszar zdegradowany to obszar, na którym został zidentyfikowany stan kryzysowy, objęty w całości lub w części procesem rewitalizacji. Stan kryzysowy to stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych (w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym), współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej z następujących sfer: gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej. Dotyczy to najczęściej obszarów miejskich, ale również wiejskich. Obszar rewitalizacji nie może obejmować terenów większych niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez więcej niż 30% mieszkańców gminy.

[2]Pod warunkiem, że obszar zdegradowany został wyznaczony w Programie Rewitalizacji, a projekt wynika z Programu Rewitalizacji, który został pozytywnie zweryfikowany przez IZ RPO-L2020.

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o warunki formalne (określone w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, przyjęte przez Zarząd Województwa Lubuskiego), jak również kryteria formalne, merytoryczne (horyzontalne i specyficzne), środowiskowe oraz strategiczne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wynosi:

-85%całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu(w przypadku projektów nie generujących dochodu, nieobjętych pomocą publiczną, pomocą de minimis), z czego 75% stanowi EFRR i 10% budżet państwa[1].

- maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu środkami RPO – Lubuskie 2020 w ramach pomocy de minimis wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych projektu.

- zgodnie ze schematem pomocy publicznej – w przypadku projektów objętych pomocą publiczną.

 

[1]  2 205 882,35 PLN wynoszą środki z EFRR,  294 117,65PLN wynoszą środki z budżetu państwa.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu
Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K02/19
dla Działania 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałania 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp.Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

wynosi 2 500 000,00  PLN

(w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% kwoty przeznaczonej na konkurs, co stanowi 250 000,00 PLN).

Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

2019-09-27 ------------------------

W dniu 26 września 2019 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o możliwości wprowadzenia zmian w regulaminie konkursu Nr RPLB.09.02.02-IZ.00-08-K02/19 w ramach Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna, Działania 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałania 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp., kategorii interwencji Funduszy Strukturalnych: 54 - Infrastruktura mieszkalnictwa, 55 - Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego.

Zmiana dotyczy Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 r. 

 

Załączniki: 

Regulamin konkursu Nr RPLB. 09.02.02-IZ.00-08-K01/19  (PDF 344 KB)

Wykaz zmian w ogłoszeniu i regulaminie (DOCX 18 KB)

 

---------------------------------------------------

Regulamin konkursu (PDF 962 KB)

Załączniki do regulaminu (ZIP 16 MB)

Załączniki i oświadczenia (ZIP 3 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 176 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 626 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Od wyniku oceny projektu Wnioskodawcy przysługuje protest zgodnie z zapisami rozdziału 15 ustawy wdrożeniowej.

Wnioskodawca ma prawo wnieść pisemny protest w terminie 14 dni kalendarzowych od doręczenia informacji o wyniku oceny. Protest jest jedynym środkiem odwoławczym na etapie przedsądowym. 

Protest rozpatrywany jest przez IZ RPO-L2020 w terminie nie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych licząc od dnia jego złożenia. W uzasadnionych przypadkach termin rozpatrzenia protestu może być przedłużony, jednak nie może on przekroczyć łącznie 45 dni kalendarzowych od dnia złożenia protestu.Protest powinien zostać wniesiony do IZ RPO-L2020 zgodnie z adresem zawartym w piśmie informującym o negatywnym wyniku oceny.

Dopuszczalne sposoby wniesienia protestu to:

-        listem poleconym w zaklejonej kopercie lub paczce,

-        przesyłką kurierską (decyduje data doręczenie a nie data nadania),

-        osobiście.

Nie dopuszcza się wnoszenia protestu za pomocą faksu lub poczty elektronicznej. Wniesienie protestu, poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej, jest równoznaczne z jego wniesieniem. W takim przypadku decyduje data stempla pocztowego.

 

Informacje na temat procedury odwoławczej można uzyskać poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:
-  Departament Programów Regionalnych
Wydział Postępowań Administracyjnych, Windykacji i Procedury Odwoławczej
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokój nr 12)tel. 68 45 65 102, -152, -164e-mail: m.andrykiewicz@rpo.lubuskie.pl; m.klim@rpo.lubuskie.pl.

Pytania i odpowiedzi

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:

-  Departament Programów Regionalnych Wydział Kontraktacji Inwestycji Publicznych ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokój nr 54)tel. 68 45 65 117e-mail: l.klobut@lrpo.lubuskie.pl

-  Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym: e-mail: info@rpo.lubuskie.pl telefoniczny: 68 45 65 119 osobisty w siedzibie departamentu: ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, 65-043 Zielona Góra (pokój nr B.6, poziom „0”)

-  Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim: e-mail: infoue@lubuskie.pl (dla południa województwa) i lpi@lubuskie.pl (dla północy województwa)

telefoniczny: Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze: 68 45 65 535, -499, -488, -480, -454 oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. 95 73 90 386, -380, -378, -377

osobisty w siedzibie:Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Zielonej Górze ul. Bolesława Chrobrego 1-3-565-043 Zielona Góra(pokój nr 0.3, poziom „0”)

Linki

www.rpo.lubuskie.pl