Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 9.2

9.2 Rozwój kształcenia zawodowego / 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej, RPO Opolskiego

Zakończony 18.04.2016

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU - AKTUALIZACJA

10 kwietnia 2017 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 3610/2017 zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym, w ramach I naboru do poddziałania 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Poniżej prezentujemy skład komisji oceny projektów dokonującej oceny projektów w trybie konkursowym w ramach I naboru do poddziałania 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020:

AKTUALIZACJA WYNIKÓW OCENY MERYTORYCZNEJ

22 lutego 2017 r. Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów złożonych w ramach I naboru do poddziałania 9.2.2  Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej z uwzględnieniem procedury odwoławczej. 23 marca 2017 r., Instytucja Pośrednicząca WUP RPO WO 2014-2020, potwierdziła kwalifikowalność ocenionych projektów. Poniżej prezentujemy listę projektów po ocenie merytorycznej, zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu tj. etapu IV – rozstrzygnięcie konkursu z uwzględnieniem procedury odwoławczej.

Lista projektów po ocenie merytorycznej, zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu tj. etapu IV – rozstrzygnięcie konkursu z uwzględnieniem procedury odwoławczej.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

19 grudnia 2016 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 3102/2016, zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym, w ramach I naboru do poddziałania 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 

Poniżej prezentujemy skład komisji oceny projektów dokonującej oceny projektów w trybie konkursowym w ramach I naboru do poddziałania 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020:

Informacja o składzie komisji oceny projektów powołanej w ramach poddziałania 9.2.2

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

wrzesień 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska

Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Dział Oceny i Wyboru Projektów (I piętro)

ul. Horoszkiewicza 6, 45-301 Opole (wejście od ul. Sosnkowskiego)

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

 • Elektronicznej (wypełniony z użyciem panelu wnioskodawcy dostępnego na stronie https://pw.opolskie.pl);
 • Papierowej.

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFS), stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu.

W zakresie doręczeń i sposobu obliczania terminów należy stosować przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się podmioty działające w obszarze edukacji zawodowej.

Poprzez podmioty działające w obszarze edukacji zawodowej należy rozumieć:

 • Podmioty działające na podstawie obowiązujących regulacji prawnych w zakresie edukacji i/lub
 • Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, której przeważający numer PKD odpowiada obszarowi edukacji i/lub
 • Podmioty posiadające w statucie lub w innym dokumencie (np. w umowie spółki) stanowiącym podstawę jego funkcjonowania zapisy o prowadzeniu działalności w zakresie edukacji i/lub
 • Podmioty, które w sprawozdaniu finansowym, sporządzonym na koniec roku obrachunkowego poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazują, iż przeważający przychód uzyskały z prowadzenia działalności w obszarze edukacji.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

1. Podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego w tym rozwój współpracy szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym poprzez:

a) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu, opiekunów praktyk zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu,

b) podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów, wychowanków i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe/szkół ponadgimnazjalnych lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne,

c) tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów,

d) rozwój współpracy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym.

2. Kształcenie osób dorosłych w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego zorganizowanych we współpracy z pracodawcami (kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, inne kursy), w tym z uwzględnieniem elastycznych rozwiązań (np. kształcenie na odległość).

3. Rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego poprzez:

a) uzyskiwanie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego w szkołach i placówkach, które nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu oraz podnoszenie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych, realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego w szkołach,

b) tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery, zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa edukacyjno- zawodowego.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów dla poddziałania 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej, stanowią załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

90% wydatków kwalifikowalnych projektu

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

14.146.094,12 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu 9.2.2 - wersja nr 1 ze zmianami

Regulamin konkursu 9.2.2 - wersja archiwalna (nieaktualna) (PDF 749 KB)

Załączniki do regulaminu:

 1. Załącznik nr 1 - Etapy konkursu (EFS)- wersja nr 1 ze zmianami;                           Załącznik nr 1 - Etapy konkursu (EFS) - wersja archiwalna (nieaktualna) (PDF 537 KB);
 2. Załącznik nr 2 - Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFS) (PDF 1 MB);
 3. Załącznik nr 3 - Wzór wniosku o dofinansowanie (EFS); (PDF 1 MB)
 4. Załącznik nr 4 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (EFS) - wersja nr 1 ze zmianami;                                                                                                          Załącznik nr 4 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (EFS) - wersja archiwalna (nieaktualna); (PDF 810 KB)
 5. Załącznik nr 5 - Wytyczne w zakresie organizacji staży i praktyk zawodowych dla poddziałania 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej; (PDF 482 KB)
 6. Załącznik nr 6 - Sposób weryfikacji nabycia kwalifikacji; i kompetencji przez nauczycieli i uczniów; (PDF 447 KB)
 7. Załącznik nr 7- Kryteria wyboru projektów dla poddziałania 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej - wersja nr 1 ze zmianami                               Załącznik nr 7 - Kryteria wyboru projektów dla poddziałania 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej - wersja archiwalna (nieaktualna); (PDF 755 KB)
 8. Załącznik nr 8 - Średnie wyniki egzaminów zewnętrznych w skali Aglomeracji Opolskiej; (PDF 484 KB)
 9. Załącznik nr 9  - Wzór umowy o dofinansowanie projektu - wersja nr 1 ze zmianami;     Wzór umowy o dofinansowanie projektu - wersja archiwalna (nieaktualna)(PDF 729 KB) / Wzór umowy ryczałtowej o dofinansowanie projektu - wersja nr 1 ze zmianami;      Wzór umowy ryczałtowej o dofinansowanie projektu - wersja archiwalna (nieaktualna); (PDF 958 KB)
 10. Załącznik nr 10 - Lista wskaźników na poziomie projektu dla poddziałania 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej; (PDF 757 KB)
 11. Załącznik nr 11 - Podział jednostek przestrzennych województwa opolskiego wg klasyfikacji DEGURBA; (PDF 714 KB)
 12. Załącznik nr 12 - Lista zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie opolskim oraz kluczowych i potencjalnie kluczowych obszarów rozwoju w województwie opolskim (PDF 702 KB).

Pozostałe dokumenty obowiązujące w naborze:

 1. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WO 2014-2020. Zakres EFS (wersja 9).
 2. Regulamin pracy komisji oceny projektów oceniającej projekty w ramach EFS (PDF 754 KB).
 3. Wytyczne MIiR w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020.
 4. Wytyczne MIiR w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.
 5. Wytyczne MIiR w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji,  w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.
 6. Wytyczne MIiR w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.
 7. Wytyczne MIiR w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.
 8. Taryfikator maksymalnych, dopuszczalnych cen towarów i usług typowych dla konkursowego i pozakonkursowego trybu wyboru projektów (DOCX 48 KB).
 9. Wytyczne MIiR w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020.
 10. Lista sprawdzająca do autokontroli w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych (PZP) dla Beneficjentów funduszy unijnych (DOCX 86 KB).

 

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

 1. Załącznik nr 1 do umowy - Wzór wniosku o dofinansowanie (EFS) (PDF 1 MB)
 2. Załącznik nr 2 do umowy - Oświadczenie o kwalifikowalności VAT (PDF 325 KB)
 3. Załącznik nr 3 do umowy - Harmonogram płatności (PDF 362 KB)
 4. Załącznik nr 4 do umowy - Zestawienie dokumentów księgowych dot. realizacji. projektu (PDF 253 KB)
 5. Załącznik nr 5 do umowy - Formularz wniosku o płatność EFS (PDF 679 KB)
 6. Załącznik nr 6 do umowy - Formularz wprowadzania zmian w projekcie (PDF 390 KB)
 7. Załącznik nr 7 do umowy - Wzór oświadczenia uczestnika projektu (PDF 330 KB)
 8. Załącznik nr 8 do umowy - Zakres danych osobowych pow. do przetwarzania (PDF 350 KB)
 9. Załącznik nr 9 do umowy - Wzór upoważnienia do przetw. dany osob. na poz. Ben. i podm. (PDF 350 KB)
 10. Załącznik nr 10 do umowy - Wzór odw. upow. do przetw. d. osob. na poz. Benef. (PDF 224 KB)
 11. Załącznik nr 11 do umowy - Obowiązki informacyjne Beneficjenta (PDF 732 KB)

 

 1. Załącznik nr 1 do umowy - Wzór wniosku o dofinansowanie (EFS) (PDF 1 MB)
 2. Załącznik nr 2 do umowy - Oświadczenie o kwalifikowalności VAT (PDF 289 KB)
 3. Załącznik nr 3 do umowy - Harmonogram płatności (PDF 319 KB)
 4. Załącznik nr 4 do umowy - Formularz wniosku o płatność EFS (PDF 597 KB)
 5. Załącznik nr 5 do umowy - Formularz wprowadzania zmian w projekcie (PDF 335 KB)
 6. Załącznik nr 6 do umowy - Wzór oświadczenia uczestnika projektu (PDF 294 KB)
 7. Załącznik nr 7 do umowy - Zakres danych osob. pow. do przetw. (PDF 309 KB)
 8. Załącznik nr 8 do umowy - Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poz. Benef. (PDF 202 KB)
 9. Załącznik nr 9 do umowy - Wzór odw. upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poz. Ben. (PDF 198 KB)
 10. Załącznik nr 10 do umowy - Obowiązki informacyjne Beneficjenta (PDF 677 KB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

W przypadku negatywnej oceny projektu, Wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji o wyniku oceny, złożyć pisemny protest za pośrednictwem Instytucji Organizującej Konkurs (Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska).

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w tzw. ustawie wdrożeniowej (Rozdział 15).

Pytania i odpowiedzi

PYTANIA I ODPOWIEDZI (FAQ) dotyczące konkursu w ramach poddziałania 9.2.2

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu oraz pomocy w interpretacji postanowień Regulaminu konkursu , Instytucja Pośrednicząca ZIT (Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska) udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy.

Zapytania można składać za pomocą:

 • E – maila: info@ao.opole.pl
 • Faksu: +48 77 44 59 612
 • Telefonu: +48 77 54 17 933
 • Bezpośrednio w siedzibie:

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska

Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Dział Oceny i Wyboru Projektów (I piętro)

ul. Horoszkiewicza 6, 45-301 Opole (wejście od ul. Sosnkowskiego)

Linki

www.rpo.opolskie.pl

www.aglomeracja-opolska.pl

http://pokl.opole.pl

https://pw.opolskie.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl