Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 9.2

9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, RPO Podkarpackiego

Zakończony 31.05.2016

Wyniki oceny formalnej w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16.

Wyniki naboru 18.07.2016

Lista projektów, zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16 Współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX – „Jakość edukacji i kompetencji w regionie”, Działanie 9.2 „Poprawa jakości kształcenia ogólnego".

Lista_wnioskow_o_dofinansowanie_projektow_zakwalifikowanych_do_oceny_merytorycznej_po_protestach_9_2_18-08-2016_r (PDF 123 KB)

Wyniki konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16 ogłoszonego w dniu 17 marca 2016 r. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa IX „Jakość edukacji i kompetencji w regionie”, Działanie 9.2  Poprawa jakości kształcenia ogólnego

Lista_projektow_wybranych_do_dofinansowania (DOC 166 KB)

W związku ze zwiększeniem alokacji na konkurs w ramach naboru nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16 ogłoszonego w dniu 17 marca 2016 r., współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa IX „Jakość edukacji i kompetencji w regionie”, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego o kwotę 11 173 016,89  PLN, do łącznej wysokości 51 173 016,89  PLN kwoty dofinansowania, zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 217).

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie podaje do wiadomości skorygowaną listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania.

Lista_projektow_wybranych_do_dofinansowania_po_zwiekszeniu_alokacji (DOC 166 KB)

Aktualizacja wyników konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16

Wyniki konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16 po zakończeniu procedury odwoławczej. Konkurs został ogłoszony w dniu 17 marca 2016 r.  i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa IX „Jakość edukacji i kompetencji w regionie”, Działanie 9.2  Poprawa jakości kształcenia ogólnego

Lista_projektów_wybranych_do_dofinansowania_w_ramach_Dzialania_9_2 (DOC 161 KB)

Lista podpisanych umów w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16 (DOC 173 KB)

Skład KOP dla konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16 (DOC 109 KB)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Listopad 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

ul. płk L. Lisa-Kuli 20, 35-025 Rzeszów,

Oddział Zamiejscowy WUP w Krośnie

ul. Lewakowskiego 27B, 38-400 Krosno,

Oddział Zamiejscowy WUP w Przemyślu

ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl,

Oddział Zamiejscowy WUP w Tarnobrzegu

ul. 1 Maja 4a, 39-400 Tarnobrzeg

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać:

1. w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP) do obsługi procesu naboru wniosków o dofinansowanie dostępnego pod adresem https://lsi.wup-rzeszow.pl do godz. 23:59 

oraz  

2. w formie papierowej w 2 egzemplarzach wydrukowanych z systemu LSI WUP - osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą w godzinach pracy Urzędu tj. od 7:30 do 15:30.

Decyduje data i godzina wpływu wniosku o dofinansowanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie/Oddziałów Zamiejscowych WUP.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą może być wyłącznie jeden z poniższych podmiotów:

  1. Organ prowadzący szkołę lub placówkę w rozumieniu art. 2 pkt 3, 5, 7 Ustawy o systemie oświaty;
  2. Szkoła lub placówka w rozumieniu art. 2 pkt 3, 5, 7 Ustawy o systemie oświaty;
  3. Placówka doskonalenia nauczycieli w rozumieniu art. 2 pkt 9 Ustawy o systemie oświaty posiadająca siedzibę na terenie województwa podkarpackiego wyłącznie w partnerstwie z podmiotem wskazanym w punkcie 1) lub 2) na rzecz którego udzielane jest wsparcie;
  4. Uczelnia działająca na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym posiadająca siedzibę/oddział/filię na terenie województwa podkarpackiego wyłącznie w partnerstwie z podmiotem wskazanym w punkcie 1) lub 2) na rzecz którego udzielane jest wsparcie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  1. Wsparcie w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej).
  2. Wsparcie w zakresie tworzenia warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu.
  3. Wsparcie na rzecz zwiększenia wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych.
  4. Wsparcie w postaci kompleksowych programów wspomagających szkołę lub placówkę oświaty w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i w pracy z uczniem młodszym.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

40 000 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu - wersja obowiązująca od 20.04.2016r. (DOC 956 KB)

Regulamin Konkursu (DOC 956 KB) wersja archiwalna

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 596 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP (ZIP 1 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Regulaminie konkursu

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: wup@wup-rzeszow.pl 

Dodatkowych informacji udziela Wydział Edukacji EFS,

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie,

ul. Poniatowskiego 10,

tel. 17 850 92 89 , 17 850 92 94, 17 850 92 92

oraz Punkt Informacyjny EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie,

ul. płk L. Lisa-Kuli 20,

tel. 17 850 92 00

Linki

www.rpo.podkarpackie.pl