Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 9.2

9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, RPO Podkarpackiego

Zakończony 24.11.2017

Wyniki naboru

Informacja w sprawie Listy wszystkich wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia wymogów formalnych w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17

Lista wszystkich wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia wymogów formalnych w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17 (DOCX 85 KB)

Informacja w sprawie Listy projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu oceny w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17 - negocjacji

Lista projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu oceny w ramach konkursu RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17- negocjacji (DOCX 67 KB)

Informacja w sprawie skorygowanej w wyniku zwiększenia alokacji Listy projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu oceny w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17 - negocjacji  

W związku ze zwiększeniem alokacji na konkurs w ramach naboru nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17 Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, o kwotę 13,4 mln  PLN, do łącznej wysokości 53 400 000,00  PLN kwoty dofinansowania, zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460, 1475) Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie podaje do wiadomości skorygowaną listę projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu oceny - negocjacji

Lista projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu oceny w ramach konkursu RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17- negocjacji - po zwiększeniu alokacji (DOCX 70 KB)

Informacja w sprawie Listy projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17 (DOC 172 KB)

Informacja w sprawie zaktualizowanej w związku z art 52 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, 1475) oraz brzemieniem kryterium specyficznego dostępu nr 2 - dot. minimalnej wartości projektu listy projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17.

Zaktualizowana lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17 (DOC 177 KB)

Informacja w sprawie Listy projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania wraz z projektami które w wyniku braku alokacji na konkurs nie zostały wybrane do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17.

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17 (DOC 310 KB)

Informacja w sprawie Listy projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu oceny w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17 – negocjacji po proteście w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego

Lista projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu oceny - negocjacji w ramach konkursu RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17 - po proteście  (DOCX 102 KB)

Informacja w sprawie zaktualizowanej w wyniku rozstrzygnięcia procedury odwoławczej Listy projektów które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17

Zaktualizowana w wyniku rozstrzygnięcia procedury odwoławczej Lista projektów które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17 (DOC 296 KB)

Informacja dotycząca składu Komisji Oceny Projektów powołanej do oceny wniosków złożonych w ramach konkursu RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17

 Skład Komisji Oceny Projektów (DOCX 92 KB)

Lista podpisanych umów w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17 (DOC 176 KB)

Zaktualizowana lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji po uwolnieniu środków w ramach konkursu RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17 (DOC 342 KB)

Zaktualizowana lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17 (DOC 314 KB)

Zaktualizowana lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17 (DOC 327 KB)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

kwiecień 2018 r.

Miejsce składania wniosków

W siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie
ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11
35-055 Rzeszów (Kancelaria WUP)
jak również w Oddziałach Zamiejscowych WUP:
- Oddział Zamiejscowy WUP w Krośnie ul. Lewakowskiego 27B, 38-400 Krosno,
- Oddział Zamiejscowy WUP w Przemyślu ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl,
- Oddział Zamiejscowy WUP w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 4a, 39-400 Tarnobrzeg

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać:

  1. w formie elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP) przeznaczonego do obsługi procesu naboru wniosków o dofinansowanie projektów dostępnego pod adresem https://lsi.wup-rzeszow.pl do godziny 23:59 ostatniego dnia naboru oraz
  2. w formie papierowej w 2 egzemplarzach wydrukowanych z systemu LSI WUP od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do godz. 15:30 do ostatniego dnia naboru

Zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. t.j. z 2016 r., poz. 217 z późn. zm.) do doręczeń i sposobu obliczania terminów stosuje się przepisy kpa. Termin dostarczenia wniosku o dofinansowanie projektu w wersji papierowej uznaje się za zachowany w przypadkach określonych w art. 57 § 5 kpa z wyłączeniem pkt 1 dotyczącego możliwości przesyłania dokumentu elektronicznego do organu administracji publicznej. W szczególności termin uważa się za zachowany, jeżeli wniosek o dofinansowanie projektu w wersji papierowej został:
- nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe tj. w placówce Poczty Polskiej S.A. do godziny 23:59 ostatniego dnia naboru. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę stempla pocztowego;
- dostarczony osobiście lub przesyłką kurierską do siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie lub Oddziałów Zamiejscowych WUP w godzinach urzędowania od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 ostatniego dnia naboru.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu zgodnie z SZOOP mogą ubiegać się: wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Zgodnie ze specyficznym kryterium dostępu nr 6 Wnioskodawcą może być wyłącznie jeden z poniższych podmiotów:

  1. organ prowadzący szkołę;
  2. organ prowadzący/szkoła;
  3. placówka doskonalenia nauczycieli w rozumieniu art. 2 pkt 9 Ustawy o systemie oświaty posiadająca siedzibę na terenie województwa podkarpackiego wyłącznie w partnerstwie z podmiotem wskazanym w punkcie 1) lub 2) na rzecz którego udzielane jest wsparcie;
  4. uczelnia działająca na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym posiadająca siedzibę/oddział/filię na terenie województwa podkarpackiego wyłącznie w partnerstwie z podmiotem wskazanym w punkcie 1) lub 2) na rzecz którego udzielane jest wsparcie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ projektów możliwy do realizacji w ramach konkursu:
1. Kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej), poprzez:
1.1. Doskonalenie umiejętności i kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej);
1.2. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej);
2. Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu, obejmujące:
2.1. wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych (przyroda, biologia, chemia, geografia, fizyka) zgodne z właściwym katalogiem opracowanym przez MEN, w tym dostosowanie lub adaptacja pomieszczeń (rozumiana zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków) na potrzeby pracowni szkolnych, wynikająca m. in. z konieczności montażu zakupionego wyposażenia oraz zagwarantowania bezpiecznego ich użytkowania;
2.2. Doskonalenie umiejętności i kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu.
2.3. Kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych.
3. Wsparcie na rzecz zwiększenia wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych, obejmujące:
3.1. Wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty zgodne z właściwym katalogiem opracowanym przez MEN, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej oraz dostosowanie lub adaptacja pomieszczeń (rozumiana zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków) na potrzeby pracowni szkolnych, wynikająca m. in. z konieczności montażu zakupionego wyposażenia oraz zagwarantowania bezpiecznego ich użytkowania;
3.2. Podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty oraz włączanie narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego;
3.3. Kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń.
4. Kompleksowe programy wspomagające szkołę lub placówkę oświaty w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi i w pracy z uczniem młodszym obejmujące w szczególności:
4.1. Doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania;
4.2. Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania ww. pomocy dydaktycznych w pracy;
4.3. Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu (PDF 1 MB).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

40 000 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 437 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP 2014-2020 (ZIP 960 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP 2014-2020 (uproszczone metody rozliczania wydatków) (ZIP 4 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Regulaminie konkursu (PDF 1 MB)

Pytania i odpowiedzi

DZF-pismo w sprawie otwarcia katalogów wyposażenia w PI 10i i 10iv 14.11.2017r. (PDF 181 KB)Pytania można kierować na adres e-mail: wup@wup-rzeszow.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, ul. Naruszewicza 11 (pokój 112), 35-055 Rzeszów, tel. 17 850 98 30, 17 850 98 40, 17 850 98 29, 17 850 98 28, 17 743 28 41

oraz Punkt Informacyjny EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie, Adama Stanisława Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów, tel. 17 743 28 05

 

Prezentacja ze spotkania informacyjnego, które odbyło się 27 października 2017 r. (PDF 642 KB) 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie publikuje opracowane odpowiedzi na pytania zadane przez Wnioskodawców dot. problemowych zagadnień konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17 w ramach Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.

Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu w ramach Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego (PDF 342 KB)

DZF-pismo w sprawie otwarcia katalogów wyposażenia w PI 10i i 10iv 14.11.2017r. (PDF 181 KB)

Linki

Ogłoszenie o naborze na stronie Instytucji Zarządzającej