Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 9.2

9.2 Infrastruktura społeczna, RPO Zachodniopomorskiego

Zakończony 1.09.2016

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 publikuje listę ocenionych projektów.

Wyniki naboru

 Aktualizacja listy projektów dofinansowanych

Wyniki oceny wniosków 30.01.2017

Wyniki oceny wniosków 23.01.2017

 Wyniki oceny wniosków 01.12.2016 r.

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

grudzień 2016

Miejsce składania wniosków

Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście (a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30
70-203 Szczecin

Sposób składania wniosków

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do dnia 8 sierpnia 2016 r. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia dokumentacji aplikacyjnej oraz dotyczące możliwości dokonywania uzupełnień zawarte są w treści regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 9.2 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:

 1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,
 2. organizacje pozarządowe,
 3. podmioty ekonomii społecznej,
 4. partnerstwa ww. podmiotów.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

 1. W ramach konkursu dofinansowywane będą działania mające na celu:
  a) niwelowanie zjawisk związanych z problemami społecznymi,
  b) wspieranie włączenia społecznego grup marginalizowanych i zagrożonych marginalizacją,
  c) wspieranie procesów usamodzielniania się osób niepełnosprawnych poprzez dostosowywanie infrastruktury społecznej do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz poprawę warunków usług publicznych świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych.

  W ramach działania wspierane będą w szczególności zakłady dające osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności możliwości zatrudnienia i rehabilitacji poprzez zapewnienie im rehabilitacji społecznej i terapeutycznej, leczenia i szkoleń zawodowych. Ma to służyć przygotowaniu osób niepełnosprawnych do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy i prowadzenia niezależnego życia wśród ogółu społeczeństwa poza zakładem.
 2. W ramach konkursu wspierane będą dwa typy projektów:
  a) Typ 3 (zgodnie z SOOP) - Budowa (w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach), odbudowa, przebudowa, modernizacja i wyposażenie zakładów aktywności zawodowej, w tym:
  - zakup sprzętu i wyposażenia pomagającego osobie niepełnosprawnej w samodzielnym życiu poza zakładem i uczestniczeniu w życiu społecznym w środowisku lokalnym,
  - przystosowanie pomieszczeń produkcyjnych i pomieszczeń rehabilitacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych;
  b) Typ 4 (zgodnie z SOOP) - Budowa (w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach), odbudowa, przebudowa, modernizacja i wyposażenie obiektów infrastruktury społecznej służącej aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – dotyczy wyłącznie centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, warsztatów terapii zajęciowej.
 3. W ramach Typu 3 dofinansowanie otrzymają projekty mające na celu w szczególności wsparcie procesów usamodzielniania się osób niepełnosprawnych poprzez dostosowywanie do ich potrzeb infrastruktury społecznej oraz poprawę warunków usług publicznych świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych.
 4. W ramach Typu 4 wsparcie otrzymają projekty nakierowane na zniwelowanie zjawisk związanych z problemami społecznymi oraz mające na celu wspieranie włączenia społecznego grup marginalizowanych i zagrożonych marginalizacją.
 5. W ramach obu typów projektów możliwe jest wsparcie podmiotów już istniejących oraz podmiotów planowanych do utworzenia, które w ciągu 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu staną się ZAZ, CIS, KIS, WTZ i zostanie w nich uruchomiona docelowa działalność.
 6. W ramach konkursu wsparcie uzyskać mogą wyłącznie projekty spełniające następujące warunki:
  a) W obszarze infrastruktury społecznej preferowane będą projekty ukierunkowane na rozwój usług na poziomie społeczności lokalnych;
  b) Premiowane będą przedsięwzięcia dostarczające usługi nie występujące na danym obszarze, co do których diagnoza wskazuje na duże zapotrzebowanie w danym zakresie;
  c) Wszystkie projekty będą musiały uwzględniać trendy demograficzne i potrzeby terytorialne;
  d) Wsparcie inwestycyjne projektów ze środków EFRR ma charakter uzupełniający (dodatkowy) i możliwe będzie wyłącznie w powiązaniu z działaniami realizowanymi ze środków EFS lub działaniami realizowanymi  z innych środków, jeżeli ich cel jest zbieżny z działaniami EFS (finansowanych np. ze środków Funduszu pracy, PFRON, środków samorządu) i ukierunkowane są na poprawę zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia;
  e) Budowa nowych obiektów będzie możliwa jedynie pod warunkiem braku możliwości adaptacji istniejących budynków oraz przedstawienia zdiagnozowanych potrzeb w zakresie wprowadzanych w danym obiekcie usług;
  f) Docelowa działalność we wspartej infrastrukturze zostanie uruchomiona nie później niż 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu.
 7. W ramach niniejszego konkursu mogą być realizowane wyłącznie projekty o stacjonarnym charakterze, tj. takie dla których możliwe jest określenie ich lokalizacji na obszarze Województwa Zachodniopomorskiego.
 8. W ramach niniejszego konkursu nie będzie udzielane wsparcie projektom, których przedmiotem jest wyłącznie wyposażenie zakładów aktywności zawodowej lub wyłącznie wyposażenie obiektów infrastruktury społecznej służącej aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
 9. Realizacja projektów powinna zakończyć się w terminie do 31 grudnia 2018 r.
 10. Ostatecznymi odbiorcami wsparcia są mieszkańcy Województwa Zachodniopomorskiego.
 11. W ramach konkursu przewiduje się również dofinansowanie projektów realizowanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Stanowią załącznik do Regulaminu konkursu.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Typ 3 – 9 000 000,00 zł; Typ 4 – 3 000 000,00 zł

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

40 234 614,48 zł w tym:

- dla projektów Typu 3 - 70% ww. wartości, tj. kwota w wysokości  34 195 112,13 zł,

- dla projektów Typu 4 - 30% ww. wartości tj. kwota w wysokości  6 039 502,35 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Aktualny Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej dostępne są w zapisach Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: wwrpo@wzp.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 44 11 100.

Lista odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące konkursu w ramach Działania 9.2

Linki

Serwis Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Ogłoszenie o naborze w Serwisie Programu Regionalnego Województwa Zachodniopomorskiego

Wersje archiwale dokumentów