Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIiŚ 9.2

9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych - konkurs wielozakresowy (regiony słabiej rozwinięte), Infrastruktura i Środowisko

Zakończony 31.03.2017

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

sierpień 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Zdrowia

Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia

ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa

Sposób składania wniosków

  • osobiście (od poniedziałku do piątku w godz. 8.15-16.15 w siedzibie IOK) lub
  • wysłany w postaci dokumentu elektronicznego, podpisanego przy użyciu kwalifikowalnego podpisu elektronicznego, zwanego „e-IDAS” lub podpisu elektronicznego potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, lub
  • dostarczony za pośrednictwem kuriera lub operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, na adres Ministerstwa Zdrowia (adres wskazany powyżej)

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

1)  Podmioty lecznicze utworzone przez ministra lub centralny organ administracji rządowej, publiczną uczelnię medyczną lub publiczną uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych (forma prawna – kod 146).

2)  Podmioty lecznicze utworzone przez jednostkę samorządu terytorialnego (forma prawna – kod 146), udostępniające bazę szpitalną na rzecz publicznej uczelni medycznej lub publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, o ile:

a)  publiczna uczelnia medyczna lub publiczna uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych nie dysponuje własną bazą szpitalną, oraz

b)  udostępnienie odbywa się na zasadach określonych w pisemnym porozumieniu/umowie zawartej między podmiotem leczniczym a publiczną uczelnią medyczną lub publiczną uczelnią prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych zawartym/zawartej na okres gwarantujący zachowanie przez beneficjenta trwałości projektu, oraz

c)  nie ma możliwości ubiegania się o dofinansowanie danej inwestycji w ramach właściwego regionalnego programu operacyjnego.

3)  Instytuty badawcze prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych, uczestniczące w systemie ochrony zdrowia (forma prawna – kod 165).

4)  Przedsiębiorcy powstali z przekształcenia podmiotów leczniczych, o których mowa w pkt 1 i 2 (forma prawna – kod 116, kod 117).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowaniu podlegają projekty dotyczące wsparcia oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych szpitali ponadregionalnych udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych:

  • na rzecz osób dorosłych, dedykowanych chorobom układu oddechowego,
  • na rzecz osób dorosłych, dedykowanych układu kostno-stawowo-mięśniowego,
  • w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci

oraz

wsparcia pracowni diagnostycznych oraz innych jednostek zajmujących się diagnostyką współpracujących z oddziałami oraz innymi jednostkami organizacyjnymi szpitali ponadregionalnych, udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych:

  • na rzecz osób dorosłych, dedykowanych chorobom układu oddechowego,
  • na rzecz osób dorosłych, dedykowanych układu kostno-stawowo-mięśniowego,
  • w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci

realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z wyłączeniem województwa mazowieckiego.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów 

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85 % z EFRR

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota wydatków kwalifikowalnych w ramach konkursu wynosi 438,12 mln zł, w tym 372,40 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu wybieranego w trybie konkursowym, przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów

Pytania i odpowiedzi

E-mail: dep-fz@mz.gov.plzdrowie.poiis@mz.gov.pl

Tel.: +48 22 53 00 238

Linki

Strona sektora zdrowie Programu Infrastruktura i Środowisko