Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 9.2

9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych / 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkursy horyzontalne, RPO Dolnośląskiego

Zakończony 30.05.2016

Wyniki naboru opublikowane przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Wyniki naboru 23.11.2016

Zestawienie umów zawartych w ramach konkursu (z dnia 05.01.2017r.) - pobierz plik

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu (z dnia 23.11.2016r.) - pobierz plik

Lista członków KOP oceniających ww. projekty - pobierz plik

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

wrzesień 2016

Miejsce składania wniosków

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy - Filia we Wrocławiu,

al. Armii Krajowej 54,

50-541 Wrocław

Sposób składania wniosków

Wnioski należy składać na obowiązującym formularzu:
- w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem SOWA EFS RPDS
oraz
- w formie papierowej wydrukowanej z systemu SOWA EFS RPDS i opatrzonej podpisem osoby uprawnionej/ podpisami osób uprawnionych do złożenia tego wniosku.

Wniosek w formie papierowej należy złożyć w jednym egzemplarzu:

osobiście w Punkcie Informacyjnym IOK (DWUP), tj. pokoju nr 100 I piętro, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

lub

kurierem lub pocztą na adres: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy - Filia we Wrocławiu, al. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy DWUP, tj. od 7:30 do 15:30.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
- jednostki organizacyjne j.s.t.;
- jednostki organizacyjne pomocy społecznej;
- organizacje pozarządowe;
- podmioty prowadzące działalność w obszarze pomocy społecznej oraz systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej;
- podmioty ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstwa społeczne;
- kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Niniejszy konkurs dotyczy naboru projektów składanych w ramach:

- typu operacji 9.2.A., tj. projektów ukierunkowanych na usługi asystenckie i opiekuńcze nad osobami niesamodzielnymi świadczone w lokalnej społeczności:
1. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej;
2. usługi asystenckie skierowane do osób o różnym stopniu niesamodzielności;
3. tworzenie miejsc i świadczenie usług opiekuńczych oraz bytowych w całodobowych placówkach okresowego pobytu, zapewniających możliwość okresowej opieki dla niesamodzielnej osoby w przypadku choroby lub innego okresowego braku możliwości sprawowania opieki ze strony rodziny lub konieczności odpoczynku od sprawowania stałej opieki;
4. tworzenie miejsc i świadczenie usług opiekuńczych w ramach placówek zapewniających dzienną opiekę nad osobami niesamodzielnymi.W ramach wsparcia towarzyszącego elementem uzupełniającym projektu mogą być następujące typy operacji:
5. wolontariat opiekuńczy, pomoc sąsiedzka i inne formy samopomocowe na rzecz osób niesamodzielnych – jako element kompleksowego projektu;
6. usługi pozwalające osobom niesamodzielnym w miarę możliwości samodzielne funkcjonowanie, w tym działania zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo tych osób (np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, dowożenie posiłków, sfinansowanie wypożyczenia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i medycznego poprzez tworzenie wypożyczalni takiego sprzętu w połączeniu z nauką ich obsługi i doradztwem w zakresie jego wykorzystania, przewóz do miejsca pracy lub ośrodka wsparcia) – jako element kompleksowego projektu);
7. wykorzystanie nowoczesnych technologii w usługach opiekuńczych, np. teleopieki i innych form niebezpośrednich usług opiekuńczych wykorzystujących nowe technologie – jako element kompleksowego projektu;
8. działania wspierające opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi poprzez:- kształcenie, w tym szkolenie i zajęcia praktyczne oraz wymiana doświadczeń dla opiekunów faktycznych, zwiększających ich umiejętności w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi,- poradnictwo, w tym psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne dla sprawowania wysokiej jakości opieki i odciążenia opiekunów faktycznych, jako element kompleksowego projektu.
9 . szkolenie asystentów/ kandydatów na asystentów osób niesamodzielnych oraz opiekunów/ kandydatów na opiekunów osób niesamodzielnych w zakresie niezbędnym do świadczenia usług – jako element kompleksowego projektu.

i/lub

- typu operacji 9.2.B., tj.: projektów ukierunkowanych na usługi wsparcia rodziny:
1. usługi interwencji kryzysowej;
2. usługi pracy z rodziną;
3. tworzenie i wsparcie istniejących placówek wsparcia dziennego.Wsparcie systemu pieczy zastępczej nie jest przedmiotem niniejszego konkursu.

i/lub

- typu operacji 9.2.C., tj.: projektów ukierunkowanych na wsparcie dla mieszkań wspomaganych:
1. tworzenie miejsc w nowo tworzonych lub istniejących mieszkaniach wspomaganych dla osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
2. tworzenie miejsc krótkookresowego pobytu w mieszkaniach wspomaganych w formie mieszkań wspieranych.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, zatwierdzone uchwałą nr 2/15 z dnia 6 maja 2015 r. Komitetu Monitorującego RPO WD 2014-2020 z późniejszymi zmianami. Kryteria stanowią element Regulaminu konkursu.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE i Budżetu Państwa) wynosi 95%.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

21 134 442,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu (wersja aktualna)

Załączniki (wersja aktualna)

Informacja o zmianach w regulaminie konkursu (z dnia 09.06.2016r.)

 

Załączniki (wersja archiwalna)

Informacja o zmianach w regulaminie konkursu ( z dnia 06.05.2016r.)

 

Regulamin konkursu (wersja archiwalna z dnia 12.04.2016r.)

Informacja o zmianach w regulaminie konkursu ( z dnia 12.04.2016r.)

Załączniki (wersja archiwalna)


Regulamin konkursu (wersja archiwalna z 7.032016r.)

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzory umów o dofinansowanie stanowią załączniki nr 4,5 oraz 6 do Regulaminu konkursu (zastosowanie danego wzoru umowy uzależnione jest od sposobu rozliczania wydatków w projekcie).

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane są na stronie internetowej IOK: www.rpo.dwup.pl. 

Pytania indywidualne można kierować na adres: promocja@dwup.pl

lub telefonicznie: 71 39 74 110 lub 71 39 74 111 lub nr infolinii 0 800 300 376.

 

Odpowiedzi na pytania dotyczące ogłoszonego konkursu - pobierz plik

Odpowiedzi na pytania dotyczące ogłoszonego konkursu cz.2 - pobierz plik

Odpowiedzi na pytania dotyczące ogłoszonego konkursu cz.3 - pobierz plik

Linki

Strona internetowa Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy poświęcona wdrażaniu RPO WD 2014-2020
www.rpo.dwup.pl
Strona internetowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego poświęcona wdrażaniu RPO WD 2014-2020
www.rpo.dolnyslask.pl