Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 9.2

9.2 Infrastruktura socjalna, RPO Warmińsko-mazurskiego

Zakończony 28.06.2016

Wyniki naboru 19.10.2016

Lista projektów wybranych do dofinansowania (DOCX 341 KB)

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

listopad 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Sposób składania wniosków

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym MAKS 2 funkcji „Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z ogłoszeniem o naborze (DOC 363 KB) wniosków o dofinansowanie, w dwóch egzemplarzach - dwa oryginały lub oryginał plus kopia oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do złożenia wniosku uprawnione są podmioty, które należą do niżej wymienionych typów potencjalnych Beneficjentów:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
  • instytucje pomocy i integracji społecznej (w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej);
  • jednostki zatrudnienia socjalnego (realizujące zadania wynikające z przepisów o zatrudnieniu socjalnym);
  • organizacje pozarządowe działające na podstawie zapisów statutowych w sferze pomocy i integracji społecznej oraz inne podmioty prowadzące na podstawie zapisów statutowych działalność w sferze pomocy i integracji społecznej.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

W ramach konkursu mogą być dofinansowane następujące typy projektów:

  • inwestycje w infrastrukturę (z wyłączeniem budowy nowych obiektów) wraz z wyposażeniem na rzecz integracji społecznej, przede wszystkim klubów integracji społecznej, centrów integracji społecznej i zakładów aktywności zawodowej, służących przygotowaniu do wejścia na rynek pracy;
  • inwestycje w infrastrukturę (z wyłączeniem budowy nowych obiektów) wraz z wyposażeniem podmiotów świadczących usługi z zakresu aktywizacji dzieci i młodzieży ze środowisk najuboższych zagrożonych dziedziczeniem ubóstwa (np. centra aktywności lokalnej, świetlice środowiskowe, młodzieżowe kluby integracji społecznej), sprzyjających zmianom zachowań społecznych;
  • inwestycje w infrastrukturę socjalną (z wyłączeniem budowy nowych obiektów) wraz z wyposażeniem służącym świadczeniu usług opiekuńczo/rehabilitacyjnych osobom zależnym tj. starszym, niepełnosprawnym, chorym psychicznie (projekty muszą być zgodne z Założeniami Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020).

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów wskazane są w szczegółowym opisie osi priorytetowej  (PDF 2 MB) oraz w załącznikach do regulaminu konkursu (PDF 243 KB).

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu (w przypadku projektów nie generujących dochodu) oraz nie więcej niż 50% w przypadku projektów z pomocą publiczną

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

21 269 000 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu (PDF 243 KB)

 

Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku (PDF 312 KB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania załączników (PDF 3 MB)

Załącznik nr 3.1 Instrukcja sporządzania studium wykonalności (PDF 319 KB)

Załącznik nr 3.2 Analiza (PDF 182 KB)

Załącznik nr 4 Wzór Karty weryfikacji wymogów formalnych (PDF 63 KB)

Załącznik nr 5 Karta z definicjami wymogów formalnych (PDF 50 KB)

Załącznik nr 6 Wzór Listy sprawdzającej do weryfikacji wymogów formalnych (PDF 103 KB)

Załącznik nr 7 Wzór Karty oceny kryteriów formalnych (PDF 44 KB)

Załącznik nr 8 Karta z definicjami kryteriów formalnych (PDF 57 KB)

Załącznik nr 9 Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji kryteriów formalnych (PDF 90 KB)

Załącznik nr 10 Wzór Karty oceny kryteriów merytorycznych ogólnych i specyficznych (PDF 62 KB)

Załącznik nr 11 Karta z definicjami kryteriów merytorycznych ogólnych i specyficznych (PDF 96 KB)

Załącznik nr 12 Wzór Listy sprawdzającej do weryfikacji kryteriów merytorycznych ogólnych i specyficznych (PDF 157 KB)

Załącznik nr 12.1 Lista sprawdzająca w zakresie ocen oddziaływania na środowisko (PDF 133 KB)

Załącznik nr 13 Wzór Karty oceny kryteriów merytorycznych punktowych i premiujących (PDF 78 KB)

Załącznik nr 14 Karta z definicjami kryteriów merytorycznych punktowych i premiujących (PDF 118 KB)

Załącznik nr 15 Regulamin Komisji Oceny Projektów (DOCX 131 KB)

Załącznik nr 15 Regulamin Komisji Oceny Projektów (PDF 867 KB) - wersja archiwalna

Załącznik nr 16 Wzór listy sprawdzającej do umowy o dofinansowanie projektu (PDF 79 KB)

Załącznik nr 18 Wzór aneksu (PDF 69 KB)

Załącznik nr 19 Wytyczne kwalifikowalność (PDF 178 KB)

Załącznik nr 20 Instrukcja zabezpieczania umowy (PDF 301 KB)

Cała dokumentacja konkursowa (ZIP 5 MB) - folder zip

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 113 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 525 KB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 regulaminu konkursu (PDF 243 KB).

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail:

Agnieszka Przychodzka  a.przychodzka@warmia.mazury.pl

Justyna Mordas  j.mordas@warmia.mazury.pl

Nikodema Więsyk  n.wiesyk@warmia.mazury.pl

Radosław Samorajczyk  r.samorajczyk@warmia.mazury.pl

Beata Engel  b.engel@warmia.mazury.pl

Karolina Szylin  k.szylin@warmia.mazury.pl  

Telefon: 89 521 93 92 / 89 521 96 45 / 89 521 96 34 / 89 521 96 29 / 89 521 96 38 / 89 521 93 73

Linki

Ogłoszenie o naborze (DOC 363 KB)

Szczegółowy opis osi priorytetowej (PDF 2 MB)

Link do strony z ogłoszeniem naboru