Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 9.1

9.1 Typ: Usługi reintegracji społeczno-zawodowej skierowanej do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym świadczone przez CIS i KIS - LGD Puszcza Knyszyńska, RPO Podlaskiego

Zakończony 2.11.2016

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru to marzec 2017

Miejsce składania wniosków

Dokumenty należy złożyć w siedzibie:

Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska,
ul. Piłsudskiego 17,
16-030 Supraśl,
w dniach trwania naboru, od wtorku do środy w godzinach: 8.00-16.00.

Sposób składania wniosków

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 (EFS)), która jest dostępna na stronie: http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efs.html) w terminie 18.10.2016 r. (godz. 8.00) do 02.11.2016 r. (godz. 15.00) Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru wniosków wersji instalacyjnej GWA2014 (EFS).

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do LGD Puszcza Knyszyńska:2 egzemplarzy wniosku wraz z załącznikami w wersji papierowej (oryginał i kopia lub dwa oryginały), wydrukowanych po wysłaniu wniosku za pomocą GWA2014 (EFS); wydrukowanego potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie; wersji elektronicznej wniosku (XML i/lub PDF), wraz z załącznikami, nagranych na nośniku elektronicznym (CD/ DVD); oświadczenia do LGD Puszcza Knyszyńska (Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o naborze).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać:

 1. Podmioty ekonomii społecznej
 • podmioty reintegracyjne realizujące usługi reintegracji społecznej i zawodowej (Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej);
 • organizacje pozarządowe lub podmioty, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego), z zastrzeżeniem, że w przypadku spółdzielni socjalnych Centrum mogą tworzyć spółdzielnie zakładane przez podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (tj. przez organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub jednostki samorządu terytorialnego; kościelne osoby prawne).

  2. Jednostki samorządu terytorialnego (jednostka budżetowa, samorządowy zakład budżetowy).

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

W ramach ogłoszenia o naborze mogą być składane projekty realizujące:

Typ projektu nr 7 Usługi reintegracji społeczno-zawodowej skierowanej do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym świadczone przez CIS i KIS, w tym także:

7a) Stworzenie nowych miejsc reintegracji społeczno-zawodowej w istniejących podmiotach, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
7b) Utworzenie podmiotów o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, według SZOOP RPOWP na lata 2014-2020.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria Oceny Operacji, zawarte w Karcie oceny wniosku i wyboru operacji (Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o naborze) wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji. Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego (Załącznik nr 5 do Ogłoszenia o naborze). Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji to 33 punkty.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Całkowita kwota środków w ramach EFS i BP przeznaczonych na nabór wynosi: 644 000,00 PLN.W tym wsparcie finansowe EFS: 644 000,00 PLN W tym budżet państwa: 0,00 PLN Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego minimum 5% wydatków kwalifikowanych.

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Lokalna Grupa Działania – Puszcza Knyszyńska informuje, iż z uwagi na aktualizację Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, wprowadzono zmiany w Ogłoszeniu o naborze. Pełna treść komunikatu. (PDF 690 KB)

Aktualne ogłoszenie o naborze:
Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD z dnia 26.10.2016 (PDF 853 KB)

Wersje archiwalne:
Nieaktualne Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD z dnia 13.10.2016 (PDF 857 KB)

Nieaktualne Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD  (PDF 877 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o udzielenie wsparcia (Wzór wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego z RPOWP na lata 2014-2020) (PDF 418 KB)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansownanie  realizacji projektu - aktualny 26.10.2016 (PDF 2 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD (PDF 762 KB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

 1. W zakresie określonym w art. 22 ust.1 Ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015r. podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo do wniesienia protestu od:
  1)negatywnej oceny zgodności operacji z LSR albo
  2) nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b, albo
  3) wyniku wyboru, który powoduje, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013
 2. Protest jest wnoszony za pośrednictwem LGD do Zarządu Województwa w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o wyniku oceny zgodności lub wyniku wyboru i rozpatrywany jest przez Samorząd Województwa zgodnie z art. 22 ust. 8 ustawy o RLKS.
 3. O wniesionym proteście LGD informuje niezwłocznie Samorząd Województwa, zgodnie z art. 22 ust. 6 ustawy o RLKS. Wzór protestu stanowi Załącznik nr 3.7 do Procedury oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020.
 4. W przypadku wniesienia protestu niespełniającego wymogów formalnych lub zawierającego oczywiste omyłki, LGD wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia lub poprawienia w nim oczywistych omyłek, w terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia protestu bez rozpatrzenia.
 5. Uzupełnienie protestu, może nastąpić wyłącznie w odniesieniu do wymogów formalnych, tj.: 1) znaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu;
  2) oznaczenie wnioskodawcy;
  3) numer wniosku o dofinansowanie projektu;
  4) podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy.
 6. Wniesienie protestu nie wstrzymuje przekazywania do Zarządu Województwa wniosków o udzielenie wsparcia dotyczących wybranych operacji zgodnie z art. 22 ust. 7 ustawy o RLKS.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach związanych z naborem informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy:

Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska,
ul. Piłsudskiego 17,
16-030 Supraśl,

Tel/ fax: (85) 710 88 50 e-mail: lgd@puszczaknyszynska.org (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o naborze).

Linki

Link do strony głównej LGD do zakładki z ogłoszeniem.