Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 9.1

9.1 Transport miejski / 9.1.2 Transport miejski, RPO Pomorskiego

Zakończony 1.07.2016

Dnia 15 listopada 2016 roku uchwałą nr 1156/188/16 Zarząd Województwa Pomorskiego rozstrzygnął konkursu nr RPPM.09.01.02-IZ.00-22-001/16. 

W wyniku decyzji ZWP dofinansowanie uzyskało 5 projektów o łącznej wartości 173 899 929,36 PLN. Wartość przyznanego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 129 838 853,27 PLN. 

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Konkurs powinien zostać rozstrzygnięty do dnia 31 października 2016 roku.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Regionalnych
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu.

Następnie należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 wniosek, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami:

- dwa egzemplarze wniosku w wersji papierowej wraz z zapisem na nośniku optycznym (CD lub DVD) osobiście w godzinach pracy urzędu lub przesyłać na adres urzędu wskazany powyżej  lub

- w wersji elektronicznej za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP na adres: /x7tx0no864/SkrytkaESP lub /x7tx0no864/Skrytka

Szczegółowe informacje dotyczące formy składania wniosków o dofinansowanie są zawarte w rozdziale 5. Regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do wszystkich typów beneficjentów wymienionych w pkt 6 opisu Poddziałania 9.1.2. zamieszczonego w SzOOP RPO WP, realizujących projekty na terenie następujących MOF: Słupska, Chojnic-Człuchowa, Kwidzyna, Malborka, Starogardu Gdańskiego, Lęborka, Kościerzyny i Bytowa, tj.:

- jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych,

- związków i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego,

- spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,

- podmiotów działających w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym,

- zarządców infrastruktury transportowej, służącej organizacji transportu zbiorowego publicznego,

- przedsiębiorców.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie można otrzymać na:

1. budowę nowej, rozbudowę i przebudowę istniejącej punktowej infrastruktury transportu zbiorowego składającej się na punkt transportowy:

- systemy parkingowe typu „parkuj i jedź", „parkuj rower i jedź" oraz „podwieź i jedź" wraz z towarzyszącą infrastrukturą służącą obsłudze pasażerów w obszarach punktu transportowego, 

- rozbudowę i przebudowę dworców kolejowych lub innych obiektów obsługi podróżnych,

- budowę, rozbudowę i przebudowę infrastruktury liniowej transportu rowerowego wraz z systemem roweru miejskiego na potrzeby dojazdu do węzłów integracyjnych stanowiących funkcjonalne powiązania do przystanków i urządzeń „parkuj rower i jedź",

- rozbudowę i przebudowę infrastruktury drogowej stanowiącej bezpośredni dojazd do węzła integracyjnego;

2. budowę nowej, rozbudowę i przebudowę istniejącej liniowej infrastruktury transportu szynowego (kolei miejskiej oraz tramwaju), transportu trolejbusowego i autobusowego, w tym odpowiednio układów torowych na trasach, pętlach i bocznicach, trakcji, sieci energetycznych i podstacji trakcyjnych tramwajowych i trolejbusowych, pętli, wydzielonych pasów ruchu, zatok przystankowych;

3. budowę zintegrowanych systemów zarządzania ruchem obejmujących sterowanie ruchem ulicznym oraz zarządzanie transportem zbiorowym, w tym systemy sterowania ruchem pojazdów transportu zbiorowego, systemy monitoringu transportu zbiorowego i przystanków (m.in. systemy monitorowania bezpieczeństwa pasażerów), systemy informacji dla pasażerów transportu zbiorowego, wdrożenie elektronicznego systemu pobierania opłat (bilet elektroniczny), systemy kontroli i zarządzania miejscami parkingowymi;

4. zakup lub modernizację miejskiego, publicznego taboru transportu zbiorowego (drogowego, szynowego) na potrzeby zapewnienia potoków pasażerów do węzła integracyjnego lub obsługi nowych linii transportu szynowego.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów:

Kryteria formalne:

A -  PODSTAWOWE:
A.1. Poprawność złożenia wniosku
A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania
A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów
A.4. Partnerstwo
A.5. Kwalifikowalność wartości projektu
A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu
A.7. Pomoc publiczna
A.9. Cross-financing
A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE
A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi 

Kryteria wykonalności:

A - Wykonalność rzeczowa projektu
A.1. Możliwe warianty
A.2. Zakres rzeczowy projektu
A.3. Trwałość technologiczna
A.4. Poprawność procedury OOŚ 

B - Wykonalność Finansowo-ekonomiczna Projektu
B.1. Nakłady na realizację Projektu
B.2. Założenia do analiz
B.3. Analiza finansowa projektu 

Kryteria strategiczne I stopnia (tryb konkursowy)

A - Wkład projektu w realizację Programu
A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu
A.2. Potrzeba realizacji projektu
A.3. Wkład w zakładane efekty realizacji Programu
A.4. Oddziaływanie projektu 

B - Metodyka projektu
B.1. Kompleksowość projektu
B.2. Komplementarność projektu 

C - Specyficzne ukierunkowanie projektu
C.1. Zgodność z Planem zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego i określonymi w nim zasadami
C.2. Zgodność z planami zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego jednostek samorządu terytorialnego lub MOF
C.3. Spełnienie najwyższych obowiązujących norm emisji spalin oraz oszczędność energii (dla inwestycji taborowych) 

Definicje kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 9.1.2. przyjęte przez KM RPO WP znajdują się w wyciągu z załącznika nr 8.3 do SzOOP RPO WP. Wyciąg ten stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85%. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w pkt 18 opisu Działania 9.1. w SzOOP RPO WP, przy czym pomoc de minimis udzielana będzie wyłącznie w ramach cross-financingu, a jej intensywność nie może przekroczyć 85%. Maksymalna wartość wydatków w ramach cross-financingu nie może przekroczyć 2% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji wynosi 85 826 000 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 312 KB)

Załączniki do regulaminu (ZIP 9 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 999 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 1 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu na każdym etapie oceny, o którym mowa w pkt 9 Regulaminu, Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu. Podstawę prawną dla procedury odwoławczej stanowi ustawa wdrożeniowa. Procedura odwoławcza dzieli się na dwa etapy:

• etap przedsądowy, który odbywa się na poziomie IZ RPO WP,
• etap postępowania przed sądami administracyjnymi, tj. wojewódzkim sądem administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.  

Procedura odwoławcza nie wstrzymuje zawierania umów z wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania w ramach danego konkursu. Oznacza to, że w odniesieniu do projektów nieobjętych procedurą odwoławczą ich ocena odbywa się w normalnym trybie przewidzianym systemem realizacji, z zawarciem umowy o dofinansowanie włącznie.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Poddziałania 9.1.2 informacji udziela telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

Jakub Kowalczuk, tel. 58 326 88 45, e-mail: j.kowalczuk@pomorskie.eu

W sprawach technicznych dotyczących działania Generatora Wniosków Aplikacyjnych informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

Dariusz Pyśko, tel. 58 326 81 13, e-mail: d.pysko@pomorskie.eu

Andrzej Wrona, tel. 58 326 81 13, e-mail: a.wrona@pomorskie.eu

 

Zobacz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Linki

Zobacz ogłoszenie o naborze na stronie RPO WP 2014-2020