Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 9.1

9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej, RPO Podkarpackiego

Zakończony 13.11.2019

Wyniki naboru

Informacja z dnia 04.03.2020 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie publikuje zaktualizowaną listę projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji po protestach w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-029/19

Zaktualizowana lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji po protestach w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-029/19 z dnia 04.03.2020 r.

 

Informacja w sprawie Listy projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia wymogów formalnych w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-029/19

Lista projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia wymogów formalnych w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-029/19 (DOCX 92 KB)

Informacja w sprawie Listy projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-029/19

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-029/19 (DOC 149 KB)

Informacja w sprawie Listy projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu RPPK.09.01.00-IP.01-18-029/19

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu RPPK.09.01.00-IP.01-18-029/19 (DOC 150 KB)

Informacja w sprawie Zaktualizowanej w wyniku zwiększenia alokacji na konkurs listy projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu RPPK.09.01.00-IP.01-18-029/19

Zaktualizowana w wyniku zwiększenia alokacji na konkurs lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu RPPK.09.01.00-IP.01-18-029/19 (DOC 173 KB)

Informacja w sprawie zaktualizowanej w wyniku procedury odwoławczej listy projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu RPPK.09.01.00-IP.01-18-029/19

Zaktualizowana w wyniku procedury odwoławczej lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu RPPK.09.01.00-IP.01-18-029/19 (DOC 197 KB)

Informacja dotycząca składu KOP do oceny wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-029/19 (DOCX 123 KB)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

marzec 2020 r.

Miejsce składania wniosków

W siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11 35-055 Rzeszów (Kancelaria WUP) 

jak również w Oddziałach Zamiejscowych WUP:

-Oddział Zamiejscowy WUP w Krośnieul. Lewakowskiego 27B, 38-400 Krosno,

-Oddział Zamiejscowy WUP w Przemyśluul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl,

-Oddział Zamiejscowy WUP w Tarnobrzeguul. 1 Maja 4a, 39-400 Tarnobrzeg.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać:

1) w formie elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP) przeznaczonego do obsługi procesu naboru wniosków o dofinansowanie projektów dostępnego pod adresem https://lsi.wup-rzeszow.pl do godz. 23:59 ostatniego dnia naboru

oraz  

2) w formie papierowej w 2 egzemplarzach wydrukowanych z systemu LSI WUP od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do godz. 15:30 do ostatniego dnia naboru.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ projektów możliwy do realizacji w ramach konkursu:

1) Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług świadczonych w ośrodkach wychowania przedszkolnego (OWP) poprzez:

a) tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych OWP (również specjalnych i integracyjnych);

b) dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności;

c) rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, które obejmują:

- wsparcie na rzecz zwiększenia szans edukacyjnych dzieci w OWP w zakresie dodatkowych zajęć wyrównujących stwierdzone deficyty wyłącznie poprzez:

- zajęcia specjalistyczne, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym,

- zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu Prawa oświatowego,

- zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy np. gimnastyka korekcyjna;

- rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia na rzecz podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej poprzez:

- realizację projektów edukacyjnych w OWP,

- realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla dzieci w wieku przedszkolnym mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia przedszkolnego,

- realizację różnych form rozwijających uzdolnienia w wieku przedszkolnym,

- wdrożenie nowych form i programów nauczania,

- tworzenie i realizację zajęć o nowatorskich rozwiązaniach programowych, organizacyjnych lub metodycznych,

- organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla dzieci w wieku przedszkolnym;

d) wydłużenie godzin pracy OWP;

e) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli OWP do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych, w szczególności poprzez:

- kursy i szkolenia doskonalące, w tym z wykorzystaniem pracy trenerów przedszkolnych w ramach PO WER oraz studia podyplomowe spełniające wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012. 131),

- wspieranie istniejących, budowanie nowych i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli,

- współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami, np. specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, OWP i szkołami kształcącymi dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

90%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

15 000 000,00 zł

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Regulaminie konkursu

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: wup@wup-rzeszow.pl

Dodatkowych informacji udziela Wydział Edukacji EFS, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie,ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11,   (17) 85 09 266, (17) 74 32 835, (17) 74 32 828

oraz

Punkt Informacyjny EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie, ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11, tel. 17 74 32 805

Informacja o spotkaniu informacyjnym

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie – Instytucja Pośrednicząca w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 zaprasza na spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie.

Spotkanie będzie dotyczyło Działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej w zakresie informacji o regulaminie konkursu oraz ogólnych i szczegółowych wymagań wobec podmiotów ubiegających się o dofinansowanie w ramach konkursu RPPK.09.01.00-IP.01-18-029/19.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 19 września 2019 r. o godz. 10:00 w Sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail mkucia@wup-rzeszow.pl do 16 września 2019 r. i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora.

W przypadku osób niepełnosprawnych prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Spotkanie informacyjne adresowane jest do potencjalnych wnioskodawców/ beneficjentów osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej.

Formularz zgłoszeniowy na spotkanie informacyjne (DOCX 56 KB)

Linki

https://rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/2323-9-1-rozwoj-edukacji-przedszkolnej-2