Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 9.1

9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej, RPO Podkarpackiego

Zakończony 14.12.2018

Wyniki naboru

Informacja w sprawie Listy wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia wymogów formalnych w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-024/18

Lista wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia wymogów formalnych w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-024/18 (DOCX 94 KB)

Informacja w sprawie zaktualizowanej listy wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia wymogów formalnych w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-024/18

Zaktualizowana lista wszystkich wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia wymogów formalnych w ramach konkursu RPPK.09.01.00-IP.01-18-024-18 (DOCX 94 KB)

Informacja w sprawie listy projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-024/18

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-024/18 (DOC 278 KB)

Informacja dotycząca zwiększenia alokacji na konkurs nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-024/18

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący funkcję IOK, biorąc pod uwagę pismo IZ RPO WP 2014-2020 z dnia 11.02.2019 r., znak RP-VI.433.24.2019.AR, dotyczące limitu dostępnych środków wspólnotowych możliwych do zaangażowania w zakresie zawieranych umów o dofinansowanie w ramach osi VII-IX RPO WP 2014-2020., mając na uwadze dobro społeczne jakie niesie realizacja działań zaplanowanych w projektach skierowanych na upowszechnienie wychowania przedszkolnego w województwie podkarpackim, poprzez m. in. tworzenie nowych miejsc przedszkolnych, podjął decyzję o zwiększeniu alokacji (EFS+BP) na konkurs w ramach naboru nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-024/18 ogłoszonego w dniu 27 września 2018 r. Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej, o kwotę 10 mlnPLN, do łącznej wysokości dofinansowania 30 mln PLN.

Informacja w sprawie listy projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji po zwiększeniu alokacji w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-024/18

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji po zwiększeniu alokacji w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-024/18  (DOC 279 KB)

Informacja w sprawie zaktualizowanej po uwolnieniu środków listy projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu RPPK.09.01.00-IP.01-18-024/18.

Zaktualizowana lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-024/18 (DOC 269 KB)

Informacja dotycząca listy projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-024/18 tj.:
Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-024/18 (DOC 196 KB)

Informacja w sprawie zaktualizowanej w wyniku rozstrzygnięcia procedury odwoławczej Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu RPPK.09.01.00-IP.01-18-024/18

Zaktualizowana lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji po proteście w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-024/18 (DOC 280 KB)

Informacja dotycząca składu Komisji Oceny Projektów do oceny wniosków złożonych w ramach konkursu RPPK.09.01.00-IP.01-18-024/18 (DOCX 81 KB)

Zaktualizowana lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu RPPK.09.01.00-IP.01-18-024/18 (DOC 213 KB)

Zaktualizowana lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji po uwolnieniu środków w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-024/18 (DOC 281 KB)

Informacja w sprawie zaktualizowanej w dniu 4 listopada 2019r. listy projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu RPPK.09.01.00-IP.01-18-024/18

Zaktualizowana lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu RPPK.09.01.00-IP.01-18-024/18 (DOC 226 KB)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

kwiecień 2019 r.

Miejsce składania wniosków

W siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11 35-055 Rzeszów(Kancelaria WUP) jak również w Oddziałach Zamiejscowych WUP:
-Oddział Zamiejscowy WUP w Krośnie
ul. Lewakowskiego 27B, 38-400 Krosno,
-Oddział Zamiejscowy WUP w Przemyślu
ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl,
-Oddział Zamiejscowy WUP w Tarnobrzegu
ul. 1 Maja 4a, 39-400 Tarnobrzeg

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać:
1. w formie elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP) przeznaczonego do obsługi procesu naboru wniosków o dofinansowanie projektów dostępnego pod adresem https://lsi.wup-rzeszow.pl do godz. 23:59 ostatniego dnia naboru oraz
2. w formie papierowej w 2 egzemplarzach wydrukowanych z systemu LSI WUP od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do godz. 15:30 do ostatniego dnia naboru.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ projektów możliwy do realizacji w ramach konkursu:
1.Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług świadczonych w ośrodkach wychowania przedszkolnego (OWP) poprzez:
a) tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych OWP (również specjalnych i integracyjnych),
b) dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności,
c) rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, które obejmują:
- wsparcie na rzecz zwiększenia szans edukacyjnych dzieci w OWP w zakresie dodatkowych zajęć wyrównujących stwierdzone deficyty wyłącznie poprzez:
1)zajęcia specjalistyczne, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym,
2)zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu Prawa oświatowego, 3)zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy np. gimnastyka korekcyjna;
- rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia na rzecz podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej poprzez:
1)realizację projektów edukacyjnych w OWP,
2)realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla dzieci w wieku przedszkolnym mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia przedszkolnego,
3)realizację różnych form rozwijających uzdolnienia w wieku przedszkolnym,
4)wdrożenie nowych form i programów nauczania,
5)tworzenie i realizację zajęć o nowatorskich rozwiązaniach programowych, organizacyjnych lub metodycznych,
6)organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla dzieci w wieku przedszkolnym;
d) wydłużenie godzin pracy OWP;
e) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli OWP do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych, w szczególności poprzez:
- kursy i szkolenia doskonalące, w tym z wykorzystaniem pracy trenerów przedszkolnych w ramach PO WER oraz studia podyplomowe spełniające wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012. 131),
- wspieranie istniejących, budowanie nowych i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli,
- współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami, np. specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, OWP i szkołami kształcącymi dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

90%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

20 000 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 2 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 563 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO-WP na lata 2014-2020 (ZIP 2 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO-WP na lata 2014-2020 (uproszczone metody rozliczania wydatków) (ZIP 978 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: wup@wup-rzeszow.pl
Dodatkowych informacji udziela Wydział Edukacji EFS, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11,
tel. 17 74 32 831, 17 85 09 263, 17 74 32 828, 17 74 32 835, 17 85 09 291
oraz Punkt Informacyjny EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie,
ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11, tel. 17 74 32 805.

Informacje o spotkaniu informacyjnym

Wojewódzki Urząd Pracy w  Rzeszowie – Instytucja Pośrednicząca w  realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 zaprasza na spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów osi priorytetowej IX Jakość edukacji i  kompetencji w  regionie. Spotkanie będzie dotyczyło Działania 9.1  Rozwój edukacji przedszkolnej w  zakresie informacji o regulaminie konkursu oraz ogólnych i  szczegółowych wymagań wobec podmiotów ubiegających się o dofinansowanie w  ramach konkursu RPPK.09.01.00-IP.01-18-024/18.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w  dniu 9 listopada 2018 r. o godz. 10:00 w  Sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w  Rzeszowie.

Warunkiem uczestnictwa w  spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail mwilczynska@wup-rzeszow.pl do 2 listopada 2018 r. i  otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora.

W przypadku osób niepełnosprawnych prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania. Dla kogo Spotkanie informacyjne adresowane jest do potencjalnych wnioskodawców/ beneficjentów osi priorytetowej IX Jakość edukacji i  kompetencji w  regionie, działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej.

Program spotkania informacyjnego:10:00 - 10:15 Rejestracja uczestników spotkania.10:15 - 11.00 Przedstawienie podstawowych założeń konkursu 11.00 - 11.15 Przerwa kawowa 11.15 - 13:00 Pytania, dyskusja, podsumowanie i  zakończenie spotkania.

Formularz zgłoszeniowy na spotkanie w ramach RPO - Działanie 9 1 (DOCX 69 KB)

Linki

http://www.rpo.podkarpackie.pl/