Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 9.1

9.1 Rozwój edukacji / 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej, RPO Opolskiego

Zakończony 4.07.2016

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU - AKTUALIZACJA

16 maja 2017 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 3788/2017 zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym, w ramach I naboru do poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Poniżej prezentujemy listę członków Komisji Oceny Projektów biorących udział w ocenie projektów, w trybie konkursowym w ramach I naboru do poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020:

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU - AKTUALIZACJA

20 marca 2017 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 3516/2017 zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym, w ramach I naboru do poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

 Poniżej prezentujemy listę członków Komisji Oceny Projektów biorących udział w ocenie projektów, w trybie konkursowym w ramach I naboru do poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020:

ROZTRZYGNIĘCIE KONKURSU

3 stycznia 2017 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 3143/2017, zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym, w ramach I naboru do poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Poniżej prezentujemy listę członków Komisji Oceny Projektów biorących udział w ocenie projektów w trybie konkursowym w ramach I naboru do poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020.

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Grudzień 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska

Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Dział Oceny i Wyboru Projektów (I piętro)

ul. Horoszkiewicza 6, 45-301 Opole (wejście od ul. Sosnkowskiego)

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie elektronicznej oraz papierowej.

UWAGA! Wykonany przez Wnioskodawcę w Panelu Wnioskodawcy SYZYF RPO WO 2014-2020, tj. generatorze wniosków wniosek o dofinansowanie projektu musi zostać wysłany on-line (generator wniosków posiada taką funkcjonalność) do IOK. Ponadto wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia dwóch papierowych wersji wysłanego uprzednio on-line wniosku o dofinansowanie projektu do IOK. Zgodność sumy kontrolnej wersji papierowej wniosku z wersją elektroniczną wniosku, zostanie zweryfikowana podczas składania wniosku o dofinansowanie projektu na etapie sprawdzania wymogów formalnych rejestracyjnych. 

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu znajduje się w załączniku nr 2 do Regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmioty działające w obszarze wychowania przedszkolnego. 

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015, poz. 2009).

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Przedmiotem konkursu jest typ projektu określony dla działania 9.1 Rozwój edukacji, poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej w ramach Osi priorytetowej IX Wysoka jakość edukacji RPO WO 2014-2020, w zakresie:

Typ 1) Zwiększenia dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez*:

a) rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o zajęcia dodatkowe:

i. podnoszące jakość edukacji przedszkolnej w zakresie kształcenia i rozwijania u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw /umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej),

ii. wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie stwierdzonych deficytów i/lub uwzględniające indywidualizację pracy z dzieckiem 3-4 letnim, w tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

b) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym w zakresie:

i. stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej),

ii. wyrównywania stwierdzonych deficytów, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych;

c) dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności;

d) tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym miejsc wychowania przedszkolnego dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowoutworzonych ośrodkach wychowania przedszkolnego;

e) wydłużenie godzin pracy ośrodków wychowania przedszkolnego;

f) dostosowanie i doposażenie istniejącej infrastruktury wychowania przedszkolnego. 

*Działania określone w lit. b), e), f) nie mogą być realizowane jako odrębny typ projektu. Interwencję określoną w lit b) i/lub e) i/lub f) należy łączyć z działaniami określonymi w lit. a) i/lub c) i/lub d). Beneficjent może zrezygnować ze stosowania się do powyższego wymogu pod warunkiem, że zapewni realizację jednego z działań określonych w lit. a)/ c)/ d) poza projektem.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Wnioski o dofinansowanie projektów złożone w ramach konkursu zostaną ocenione przez Komisję Oceny Projektów w oparciu o zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WO 2014-2020 Kryteria wyboru projektów dla działania 9.1  Rozwój edukacji, poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej, które stanowią załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu.  

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

85%

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

6 400 000,00 zł

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2016 poz. 217) – zwanej dalej „ustawą wdrożeniową”, wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 46 ust. 3 ww. ustawy, złożyć pisemny protest za pośrednictwem instytucji, o której mowa w art. 39 ust. 1, tj. Instytucji Organizującej Konkurs – IP ZIT RPO WO 2014-2020, zgodnie z pouczeniem, o którym mowa w art. 46 ust. 5 ww. ustawy. 

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej zamieszczonej na stronie internetowej www.rpo.opolskie.pl w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu oraz pomocy w interpretacji postanowień Regulaminu konkursu, Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. Zapytania do IOK można składać za pomocą:

  • E – maila: info@ao.opole.pl
  • Faksu: +48 77 44 59 612
  • Telefonu: +48 77 54 17 933
  • Bezpośrednio w siedzibie:  

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska

Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Dział Oceny i Wyboru Projektów

ul. Horoszkiewicza 6, 45-301 Opole

(wejście od ulicy Sosnkowskiego)

Linki

www.aglomeracja-opolska.pl

https://pw.opolskie.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl