Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 9.1

9.1 Rozwój edukacji / 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego, RPO Opolskiego

Zakończony 15.12.2016

Informacja tabelaryczna nt. projektów spełniających wymogi formalne, tj. zakwalifikowanych do oceny formalnej w ramach konkursowej procedury wyboru projektów dla poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego

W dniach 8-15 grudnia 2016 r. do IP RPO WO 2014-2020 w trybie konkursowym wpłynęło 39 wniosków o dofinansowanie projektów z EFS w ramach poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego RPO WO 2014-2020. Dnia 03 lutego 2017r. zakończono weryfikację wymogów formalnych złożonych wniosków o dofinansowanie projektów. 39 wniosków o dofinansowanie projektów przeszło pozytywnie weryfikację wymogów formalnych i zostało zakwalifikowanych do oceny formalnej.Lista projektów skierowanych do oceny formalnej 9.1.1

Lista projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach II naboru Poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego

___________________________________________________________________________________

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY MERYTORYCZNEJ

02 czerwca 2017r. Komisja Oceny Projektów RPO WO 2014-2020 zakończyła ocenę merytoryczną projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach Poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego RPO WO 2014-2020. 16 projektów otrzymało pozytywną ocenę merytoryczną tj. spełniło kryteria wyboru projektów i uzyskało wymaganą liczbę punktów (co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów możliwych do osiągnięcia). Poniżej prezentujemy listę projektów po ocenie merytorycznej, zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu tj. etapu IV – rozstrzygnięcie konkursu.

___________________________________________________________________________________

Zestawienie podpisanych umów o dofinansowanie projektów trybie konkursowym w ramach Poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego (nabór konkursowy nr RPOP.09.01.01-IP.02-16-001/16)

___________________________________________________________________________________

Zestawienie podpisanych umów o dofinansowanie projektów trybie konkursowym w ramach Poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego (nabór konkursowy nr RPOP.09.01.01-IP.02-16-001/16)

___________________________________________________________________________________

Zestawienie podpisanych umów o dofinansowanie projektów trybie konkursowym w ramach Poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego.

Wyniki naboru 30.04.2017

WYNIKI NABORU

06 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Opolskiego w drodze uchwały nr 3905/2017, zatwierdził wyniki oceny projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach II naboru do Poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. W wyniku pozytywnej oceny dofinansowane zostaną projekty ujęte w poniższej tabeli:

Poniżej prezentujemy skład komisji oceny projektów dokonującej oceny projektów w trybie konkursowym w ramach II naboru do Poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenie ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020:

WYNIKI NABORU

11 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Opolskiego w drodze uchwały nr 4792/2017, zatwierdził wyniki oceny projektów złożonych w trybie konkursowym w procedurze odwoławczej w ramach II naboru do Poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. W wyniku pozytywnej oceny dofinansowane zostaną projekty ujęte w poniższej tabeli:

Poniżej prezentujemy skład komisji oceny projektów dokonującej oceny projektów w trybie konkursowym w procedurze odwoławczej w ramach II naboru do Poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenie ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020:

Zestawienie podpisanych umów o dofinansowanie projektów trybie konkursowym w ramach Poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego (nabór konkursowy nr RPOP.09.01.01-IP.02-16-001/16) po procedurze odwoławczej.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

kwiecień 2017

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu,
ul. Głogowska 25c,
45-315 Opole

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

  • elektronicznej;
  • papierowej. 

UWAGA!

Wykonany przez Wnioskodawcę w Panelu Wnioskodawcy SYZYF RPO WO 2014-2020, tj. generatorze wniosków wniosek o dofinansowanie projektu musi zostać wysłany on-line (generator wniosków posiada taką funkcjonalność) do IOK. Ponadto wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia dwóch papierowych wersji wysłanego uprzednio on-line wniosku o dofinansowanie projektu do IOK. Zgodność sumy kontrolnej wersji papierowej wniosku z wersją elektroniczną wniosku, zostanie zweryfikowana podczas składania wniosku o dofinansowanie projektu na etapie sprawdzania wymogów formalnych rejestracyjnych. Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu znajduje się w załączniku nr 4 do Regulaminu (DOC 793 KB)

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmioty działające w obszarze edukacji ogólnej. 

W przypadku przedsiębiorstw - wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego. 

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015, poz. 2009).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego Osi priorytetowej IX Wysoka jakość edukacji RPO WO 2014-2020 w zakresie:

kształcenia kompetencji kluczowych, tworzenia warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu, indywidualnej pracy z uczniem tj.:  

1) Kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) poprzez:

a) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności;

b) kształtowanie i rozwijanie u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności.

 

2) Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu:

a) wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki;

b) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu;

c) kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów lub słuchaczy w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki. 

3) Korzystanie z technologii informacyjno–komunikacyjnych oraz rozwijanie kompetencji informatycznych: NIE DOTYCZY PRZEDMIOTOWEGO KONKURSU. 

4) Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego: 

a) doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania;

b) przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy;

c) wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty.

5) Rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego poprzez:

a) uzyskiwanie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego w szkołach i placówkach, które nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu oraz podnoszenie kwalifikacji doradców edukacyjno- zawodowych, realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego w szkołach,

b) tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery,

c) zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa edukacyjno- zawodowego.

Kryteria wyboru projektów

Wnioski o dofinansowanie projektów złożone w ramach konkursu zostaną ocenione przez Komisję Oceny Projektów w oparciu o zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WO 2014-2020 Kryteria wyboru projektów dla poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego, które stanowią załącznik nr 12 do Regulaminu konkursu (DOCX 160 KB).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Zgodnie z Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WO maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%, w tym poziom dofinansowania UE - maksymalnie 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość dofinansowania w ramach RPO WO 2014-2020 dla Poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego społecznej wynosi łącznie 17 012 837,00 zł, w tym 15 222 012,00 zł pochodzące z EFS oraz 1 790 825,00 zł pochodzące z Budżetu Państwa. Ze względu na fakt, iż powyższe kwoty mają charakter przeliczeniowy limit dostępnych środków może ulec zmianie. W związku z tym dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów. Umowy o dofinansowanie projektów zostaną podpisane, z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu  (DOCX 171 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (DOCX 492 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy - koszty rzeczywiste (DOC 441 KB)

Wzór umowy - kwoty ryczałtowe (DOC 403 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2016 poz. 217) – zwanej dalej „ustawą wdrożeniową”, wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 46 ust. 3 ww. ustawy, złożyć pisemny protest do Instytucji Organizującej Konkurs, zgodnie z pouczeniem, o którym mowa w art. 46 ust. 5 ustawy wdrożeniowej. Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej zamieszczonej na stronie internetowej www.rpo.opolskie.pl (zakładka: Zapoznaj się z prawem i dokumentami).

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu oraz pomocy w interpretacji postanowień Regulaminu konkursu, Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy.

Pytania do IOK można składać za pomocą: 

Bezpośrednio w siedzibie

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu:

Punkt Informacyjny o Europejskim Funduszu Społecznym (EFS)

ul. Głogowska 25c,

45-315 Opole, pokój nr 14

Linki