Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 9.1

9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, RPO Podlaskiego

Zakończony 16.08.2016

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca  Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza wynik naboru w ramach konkursu Osi Priorytetowej IX ROZWÓJ LOKALNY Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego Typ projektu 11) Bieżąca działalność związana z realizacją strategii oraz działania animacyjne dotyczące LSR, w których funduszem wiodącym będzie EFS.
Numer naboru: RPPD.09.01.00-IZ.00-20-001/16

 

Wyniki naboru 14.10.2016

Lista projektów wybranych do dofinansowania (PDF 429 KB)

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Przewidywany termin to sierpień - wrzesień 2016 Orientacyjny termin rozstrzygnięcia naboru oraz czas trwania poszczególnych etapów naboru został przedstawiony w Wezwaniu, w rozdziale XXVI. Postanowienia końcowe.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Poleska 89;
15-874 Białystok.pok. 19 (kancelaria),
od poniedziałku do piątku w godzinach:
poniedziałek: od 8:00 do 16:00; wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

Sposób składania wniosków

Warunkiem uczestnictwa w naborze jest przesłanie wniosku o dofinansowanie projektu na wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 (EFS)), w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFS) nie starszej niż 1.0.13, która jest dostępna na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl, w terminie od 20.06.2016 r. (godz. 8:00) do 16.08.2016 r. do godziny 15:00 (po tym terminie nie będzie możliwości wysłania wniosku) 
UWAGA KOMUNIKAT:
Instytucja Zarządzająca informuje, że termin na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu na wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji został wydłużony do 16 sierpnia 2016 roku do godz. 15:00 - pełna treść komunikatu. (PDF 169 KB)

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami oraz Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie w ciągu 3 dni roboczych (decyduje data wpływu do IZ RPOWP) licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu złożenia wniosku w wersji elektronicznej za pomocą systemu GWA2014 (EFS).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski
  2. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”
  3. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”
  4. Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański
  5. Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury
  6. Stowarzyszenie „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania
  7. Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”
  8. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Kanał Augustowski”

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

W ramach konkursu mogą być składane projekty realizujące Typ projektu nr 11 Bieżąca działalność związana z realizacją strategii oraz działania animacyjne dotyczące LSR, w których funduszem wiodącym będzie EFS, według SZOOP RPOWP na lata 2014-2020.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Nie dotyczy

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Całkowita kwota środków w ramach EFS i BP przeznaczonych na konkurs wynosi: 21 183 710,00 PLN W tym wsparcie finansowe EFS: 21 183 710,00 PLN W tym budżet państwa: 0,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

 

Komunikat z dnia 10.08.2016
dotyczy zmiany załączników w konkursie.

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległy załączniki do Wezwania: Załącznik nr 1 (Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji lokalnej grupy działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020), Załącznik nr 4 (Wzór karty weryfikacji wniosków w ramach RLKS) oraz Załącznik nr 5 (Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu na koszty bieżące i aktywizacji Lokalnej Grupy Działania).

Pełna treść komunikatu. (PDF 222 KB)

Wersje aktualne:

Instytucja Zarządzająca informuje, iż w związku z wydłużonym do 16 sierpnia 2016 roku do godz. 15:00 terminem naboru, zmianie uległo Wezwanie oraz załączniki do Wezwania- pełna treść komunikatu (PDF 406 KB).

Wezwanie z dnia 26.07.2016 (PDF 651 KB)

Archiwalne wersje:

Nieaktualne Wezwanie (PDF 649 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 127 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zmianie uległ Załącznik nr 5 do Wezwania, tj. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu na koszty bieżące i aktywizacji Lokalnej Grupy Działania.

Komunikat dotyczący zmiany wzoru  minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie z dnia 27.09.2016 r. (PDF 219 KB)

Aktualny Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 979 KB)

Wersje archiwalne:

Nieaktualny Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 1 MB)

Nieaktualny Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 1 MB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Nie dotyczy

Pytania i odpowiedzi

REFERAT WDRAŻANIA RLKS:

Aneta Gryc, tel. (85) 66 54 288, e-mail: aneta.gryc@wrotapodlasia.pl
Tomasz Jarocki, tel. (85) 66 54 288, e-mail: tomasz.jarocki@wrotapodlasia.pl
Emilia Młynarska-Marczuk, tel. (85) 66 54 288, e-mail: emilia.marczuk@wrotapodlasia.pl  

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:
w Białymstoku, Infolinia: 0 801 308 013, e-mail: gpi@wrotapodlasia.pl;
w Suwałkach, tel. 87 563 02 11, 87 563 02 19, 87 562 02 76, e-mail: lpi@ares.suwalki.pl
w Łomży, tel. 86 216 33 26, 86 473 53 20, e-mail: lpi@podlaskie.org.pl

 

Linki

Link do wezwania