Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 9.1

9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie, RPO Świętokrzyskiego

Zakończony 15.01.2016

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

koniec kwietnia 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego 25-007 Kielce, ul. H. Sienkiewicza 27

e-mail: sekretariat.EFS@sejmik.kielce.pl

 

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w wersji papierowej oraz elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WŚ 2014 - 2020 (zwanego dalej LSI).

Wersja elektroniczna

Wniosek o dofinansowanie projektu należy składać poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (LSI) od dnia 21 grudnia 2015 r. (od godziny 7.00) do dnia 15 stycznia 2016 r. (do godziny 15:00).

Wersja papierowa

Wniosek o dofinansowanie projektu (w dwóch egzemplarzach) należy składać od dnia 21 grudnia 2015 r. (od godziny 8.00) do dnia 15 stycznia 2016 r. (do godziny 15:00) w Sekretariacie (I piętro – pok. 105) Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce. Suma kontrolna wniosku przekazanego przez LSI i suma kontrolna wniosków w wersji papierowej musi być tożsama. Zachowanie terminu do 15 stycznia 2016 r. (godz. 15:00) oznacza wpływ wniosku o dofinansowanie do Sekretariatu Departamentu Wdrażania EFS zarówno w wersji elektronicznej oraz papierowej. Termin zakończenia oceny wniosków planowany jest na koniec kwietnia 2016 r. Wersja papierowa regulaminu konkursu dostępna jest w Sekretariacie (I piętro – pok. 105) Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w szczególności:

- instytucje pomocy i integracji społecznej,

- jednostki samorządu terytorialnego,

- jednostki organizacyjne,

- związki i stowarzyszenia JST,

- podmioty reintegracyjne, realizujące usługi reintegracji społecznej i zawodowej na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: CIS i KIS, ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,

- podmioty ekonomii społecznej,

- w tym organizacje pozarządowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy operacji w ramach naboru:

Kompleksowa i zindywidualizowana aktywizacja społeczno – zawodowa wykorzystująca w zależności od potrzeb elementy aktywizacji edukacyjnej, społecznej i zawodowej, obejmująca następujące działania:  

a) narzędzia oraz formy aktywnej integracji i pracy socjalnej, w szczególności:

-kontrakty socjalne, w ramach których możliwe jest zastosowanie:

 • pracy socjalnej (zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej),
 • prac społecznie użytecznych (zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy),
 • usług aktywnej integracji,
 • działań o charakterze środowiskowym;

- programy aktywności lokalnej, przewidujące możliwość zastosowania w ramach projektu:

 • środowiskowej pracy socjalnej realizowanej przez pracownika socjalnego lub inną osobę,
 • usług aktywnej integracji,
 • prac społecznie użytecznych (zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy),
 • działań o charakterze środowiskowym;

-     programy integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami przewidujące możliwość zastosowania w ramach projektu:

 • środowiskowej pracy socjalnej,
 • usług aktywnej integracji,
 • działań o charakterze środowiskowym

na zasadach przewidzianych dla programu aktywności lokalnej;

b) kursy, szkolenia i inne zajęcia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych;

c) aktywizację zawodową poprzez staże, subsydiowane zatrudnienie, zatrudnienie wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami oraz działania wspierające,w tym poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, trener pracy;  

d) reintegrację społeczną i zawodową realizowaną przez Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zakłady Aktywności Zawodowej, Kluby Integracji Społecznej i Centra Integracji Społecznej;

e) terapię oraz poradnictwo indywidualne i grupowe (w tym psychologiczne i psychospołeczne) wspierające umiejętności społeczne i zawodowe umożliwiające powrót do życia społecznego, w tym aktywizację zawodową i powrót na rynek pracy;

f) wsparcie środowiskowe na rzecz integracji zawodowej i społecznej (m.in. działania związane z animacją lokalną, streetworkingiem, coachingiem, treningiem pracy) z uwzględnieniem wolontariatu.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Informacje o kryteriach wyboru projektów zostały ujęte w Regulaminie konkursu Regulamin_konkursu_9.1(PDF 1 MB)

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi: 85% - dla ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie kosztów kwalifikowalnych, 95% - dla podmiotów ekonomii społecznej, innych podmiotów niepublicznych wynosi 95% kosztów kwalifikowalnych

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

11 000 000 PLN.

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Procedura odwoławcza została ujęta w Regulaminie konkursu oraz w Regulaminie procedury odwoławczej - załącznik nr 8 (PDF 315 KB)

Pytania i odpowiedzi

Dodatkowych informacji dotyczących prowadzonego naboru oraz pomoc w przygotowaniu wniosków dla ubiegających się o dofinansowanie udzielają:  

1) Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich –  ul. Św. Leonarda 1, 25-311 Kielce (tel. 41 343 22 95, 340 30 25,  41 301 01 18, infolinia 800 800 440). Obsługuje powiaty: kielecki, skarżyski, starachowicki,  konecki, włoszczowski oraz m. Kielce.

2) Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34,  27-600 Sandomierz (tel. 15 832 33 54, 15 864 20 74). Obsługuje powiaty:  sandomierski,  ostrowiecki,   opatowski, staszowski. 3) Lokalny Punkt Informacyjny w Busku-Zdroju – Al. Mickiewicza 15,  28-100 Busko-Zdrój (tel. 41 378 12 06, 41 370 97 17). Obsługuje powiaty: buski, pińczowski,  kazimierski, jędrzejowski.  

Dane kontaktowe Instytucji Organizującej Konkurs – Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego z siedzibą w Kielcach ul. H. Sienkiewicza 27, 25 - 007 Kielce.

Dodatkowe informacje można uzyskać w godzinach od 8:00 do 15:00 pod numerem telefonu: 41 34 98 941 oraz drogą elektroniczną: dorota.hlebickajozefowicz@sejmik.kielce.pl, anna.palys@sejmik.kielce.pl.

Linki

Strona internetowa Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020