Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 9.1

9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie, RPO Świętokrzyskiego

Zakończony 21.10.2016

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Koniec stycznia 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego 25-007 Kielce ul. H. Sienkiewicza 27

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w wersji papierowej oraz elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WŚ 2014 - 2020 (zwanego dalej LSI):

- w wersji elektronicznej(od dnia 03.10.2016 r. (od godziny 7.00) do dnia 21 października 2016 r. (do godziny 15:00))za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WŚ 2014 - 2020 (LSI)

oraz

- w wersji papierowej (od poniedziałku do piątkuw godzinach od 8:00 do 15:00) w sekretariacie (I piętro – pok. 105) Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce

Suma kontrolna wniosku przekazanego przez LSI i suma kontrolna wniosków w wersji papierowej musi być tożsama.

Zachowanie terminu do 21października 2016 r. (godz. 15:00) oznacza wpływ wniosku o dofinansowanie do sekretariatu Departamentu Wdrażania EFS zarówno w wersji elektronicznej oraz papierowej.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach niniejszego konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem ośrodków pomocy społecznej (OPS), powiatowych centrów pomocy rodzinie (PCPR), osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),

w szczególności:

a)    jednostki samorządu terytorialnego,

b)    jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia JST,

c)    podmioty reintegracyjne, realizujące usługi reintegracji społecznej i zawodowej na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:

- CIS i KIS, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,

- ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,

d)    podmioty ekonomii społecznej, w tym organizacje pozarządowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy operacji w ramach naboru:

Kompleksowa i zindywidualizowana aktywizacja społeczno – zawodowa wykorzystująca w zależności od potrzeb elementy aktywizacji edukacyjnej, społecznej i zawodowej, obejmująca następujące działania:  

a)  kursy, szkolenia i inne zajęcia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych; 

b)  aktywizację zawodową poprzez staże, subsydiowane zatrudnienie, zatrudnienie wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami oraz działania wspierające, w tym poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, trener pracy;  

c)  reintegrację społeczną i zawodową realizowaną przez Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zakłady Aktywności Zawodowej, Kluby Integracji Społecznej i Centra Integracji Społecznej;

d)  terapię oraz poradnictwo indywidualne i grupowe (w tym psychologiczne  i psychospołeczne) wspierające umiejętności społeczne i zawodowe umożliwiające powrót do życia społecznego, w tym aktywizację zawodową i powrót na rynek pracy;  wsparcie środowiskowe na rzecz integracji zawodowej i społecznej (m.in. działania związane z animacją lokalną, streetworkingiem, coachingiem, treningiem pracy) z uwzględnieniem wolontariatu

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Ogólne kryteria wyboru projektów (PDF 567 KB)

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

85% wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną) dla podmiotów publicznych, 95% wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną) dla podmiotów niepublicznych.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi:9 832 200 PLN. Z ogólnej puli środków przeznaczonych na konkurs wyodrębniona została alokacja w wysokości 2 500 000 PLN dla typu operacji 1c) – reintegracja społeczna i zawodowa realizowana przez Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zakłady Aktywności Zawodowej, Kluby Integracji Społecznej i Centra Integracji Społecznej.

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu (PDF 2 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie wraz z wzorem wniosku (PDF 3 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie projektu  (PDF 889 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie projektu - ryczałt (PDF 809 KB)

 

Dodatkowe dokumenty (RAR 4 MB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Regulamin procedury odwoławczej (PDF 348 KB)

Pytania i odpowiedzi

Instytucja Organizująca Konkurs– Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego z siedzibą w Kielcach ul. H. Sienkiewicza 27, 25 - 007 Kielce w godzinach od 8:00 do 15:00, tel. 41 34 98 923 oraz drogą elektroniczną:infoEFS@sejmik.kielce.pl

Dodatkowych informacji udzielają:

Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich – ul. Św. Leonarda 1, 25-311 Kielce (tel. 41 343 22 95, 41 340 30 25, 41 301 01 18, infolinia 800 800 440).

Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu – ul. Mickiew

icza 34, 27-600 Sandomierz (tel. 15 832 33 54, 15 864 20 74).

Lokalny Punkt Informacyjny w Busku-Zdroju – Al. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój (tel. 41 378 12 06, 41 370 97 17).

Linki

Strona internetowa Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

 

Ogłoszenie konkursu na stronie internetowej RPOWŚ 2014-2020