Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 9.1

9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie, RPO Świętokrzyskiego

Zakończony 8.07.2016

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Termin zakończenia oceny wniosków planowany jest na koniec listopada 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
25-007 Kielce
ul. H. Sienkiewicza 27

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w wersji papierowej oraz elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WŚ 2014 - 2020 (zwanego dalej LSI):

 • w wersji elektronicznej (od 20 czerwca 2016 r. godz. 7:00 do 8 lipca 2016 r. godz. 15:00) za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) do obsługi wniosków o dofinansowanie
  oraz
 • w wersji papierowej (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00) w sekretariacie (I piętro pok. 105) Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego,
  ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce.

  Suma kontrolna wniosku przekazanego przez LSI i suma kontrolna wniosków w wersji papierowej musi być tożsama.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wyłącznie:

 • ośrodki pomocy społecznej (OPS),
 • powiatowe centra pomocy rodzinie (PCPR).

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy operacji:

Kompleksowa i zindywidualizowana aktywizacja społeczno-zawodowa wykorzystująca w zależności od potrzeb elementy aktywizacji edukacyjnej, społecznej i zawodowej, obejmująca następujące działania:  

a)     narzędzia oraz formy aktywnej integracji i pracy socjalnej, w szczególności:

-     kontrakty socjalne, w ramach których możliwe jest zastosowanie:

 • pracy socjalnej (zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej),
 • prac społecznie użytecznych (zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy),
 • usług aktywnej integracji (zgodnie z definicją znajdującą się w słowniku terminologicznym Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych - SZOOP oraz w pkt 2.1.3 regulaminu konkursu),
 • działań o charakterze środowiskowym (zgodnie z katalogiem wskazanym w pkt 2.1.2 regulaminu);-    

- programy aktywności lokalnej, przewidujące możliwość zastosowania w ramach projektu:

 • środowiskowej pracy socjalnej realizowanej przez pracownika socjalnego lub inną osobę,
 • usług aktywnej integracji (zgodnie z definicją znajdującą się w słowniku terminologicznym SZOOP oraz w pkt 2.1.3 regulaminu konkursu),
 • prac społecznie użytecznych (zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy),
 • działań o charakterze środowiskowym (zgodnie z katalogiem wskazanym w pkt 2.1.2 regulaminu);-    

- programy integracji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami przewidujące możliwość zastosowania w ramach projektu:

 • środowiskowej pracy socjalnej,
 • usług aktywnej integracji (zgodnie z definicją znajdującą się w słowniku terminologicznym SZOOP oraz w pkt 2.1.3 regulaminu konkursu),
 • działań o charakterze środowiskowym

na zasadach przewidzianych dla programu aktywności lokalnej;

b)  kursy, szkolenia i inne zajęcia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych; 

c)  aktywizację zawodową poprzez staże, subsydiowane zatrudnienie, zatrudnienie wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami oraz działania wspierające, w tym poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, trener pracy;  

d)  terapię oraz poradnictwo indywidualne i grupowe (w tym psychologiczne  i psychospołeczne) wspierające umiejętności społeczne i zawodowe umożliwiające powrót do życia społecznego, w tym aktywizację zawodową i powrót na rynek pracy; 

e)  wsparcie środowiskowe na rzecz integracji zawodowej i społecznej (m.in. działania związane z animacją lokalną, streetworkingiem, coachingiem, treningiem pracy) z uwzględnieniem wolontariatu.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Informacje o kryteriach wyboru projektów zostały ujęte na stronie 101 Regulaminu konkursu (PDF 2 MB)

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85% wydatków kwalifikowanych + minimum 15% wkładu własnego.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi: 17 703 000 złotych.

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu (PDF 2 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie wraz z wzorem wniosku  (PDF 2 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie projektu  (PDF 866 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie projektu - ryczałt  (PDF 828 KB)

Wzór umowy o partnerstwie  (DOCX 107 KB)

 

Pozostałe załączniki:

Kryteria ogólne  (PDF 567 KB)

Karta oceny formalnej  - aktualny (PDF 619 KB)

Karta oceny merytorycznej  - aktualny (PDF 527 KB)

Taryfikator cen rynkowych  (PDF 453 KB)

Matryca kryteria 9.1  (PDF 361 KB)

Matryca wskaźniki 9.1  (PDF 342 KB)

Lista sprawdzająca kwalifikacje  (PDF 283 KB)

Metodologia pomiaru kryterium efektywności   (PDF 569

Informacja o kryterium efektywności społecznej  (DOC 195 KB)

Informacja o kryterium efektywności zatrudnieniowej  (DOC 194 KB)

 

archiwum:

Karta oceny formalnej (PDF 620 KB) (z dnia 20.05.2016 r.)

Karta oceny merytorycznej (PDF 657 KB)  (z dnia 20.05.2016 r.)

 

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Regulamin procedury odwoławczej (PDF 314 KB)

Pytania i odpowiedzi

Instytucja Organizująca Konkurs – Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce,
w godzinach od 8:00 do 15:00,
tel. 41 34 98 923 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej infoEFS@sejmik.kielce.pl

Dodatkowo informacji udziela:

Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich – ul. Św. Leonarda 1, 25-311 Kielce (tel. 41 343 22 95, 41 340 30 25, 41 301 01 18, infolinia 800 800 440)

Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz (tel. 15 832 33 54, 15 864 20 74)

Lokalny Punkt Informacyjny w Busku-Zdroju – Al. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój (tel. 41 378 12 06, 41 370 97 17)

Linki

Strona internetowa Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego (RPO WŚ)

Ogłoszenie konkursu na stronie internetowej RPO WŚ