Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 9.1

9.1 Aktywna integracja (RPO Dolnośląskiego) / 9.1.3 Aktywna integracja – ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej, RPO Dolnośląskiego

Zakończony 21.03.2016

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Wyniki naboru 2.09.2016

Wszystkie wnioski przekazane do etapu oceny formalno-merytorycznej zostały ocenione negatywnie (z powodu niespełnienia przynajmniej jednego z kryteriów zawartych w części A i/lub B Karty Oceny Formalno-Merytorycznej). W związku z powyższym nie zostanie opublikowana lista rankingowa dla w/w konkursu.

Lista członków KOP oceniających ww. projekty - pobierz plik

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

wrzesień-listopad 2016r.

Miejsce składania wniosków

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy - Filia we Wrocławiu,
Al. Armii Krajowej 54,
50-541 Wrocław

Sposób składania wniosków

Wnioski należy składać na obowiązującym formularzu EXCEL:
w formie dokumentu elektronicznego na nośniku danych (płyta CD/DVD)
oraz 
-  w formie papierowej wydrukowanej z pliku elektronicznego i opatrzonej podpisem osoby uprawnionej/podpisami osób uprawnionych do złożenia tego wniosku. 

Wniosek w formie papierowej należy złożyć w jednym egzemplarzu:
- osobiście w kancelarii Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy – Filia we Wrocławiu, 
przy Al. Armii Krajowej 54, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy DWUP,
tj. od 7:30 do 15:30
lub
- kurierem lub pocztą na adres: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy - Filia we Wrocławiu, 
Al. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy DWUP, 
tj. od 7:30 do 15:30.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

a)        w zakresie drugiego typu projektów w ramach operacji 9.1.A.:
-          jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 
-          jednostki organizacyjne j.s.t.; 
-          jednostki organizacyjne pomocy społecznej; 
-          organizacje pozarządowe; 
-          lokalne grupy działania; 
-          podmioty ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstwa społeczne; 
-          kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych; -          PFRON; 
b)        w zakresie projektów typu 9.1.C.:
-          jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 
-          jednostki organizacyjne j.s.t.; 
-          organizacje pozarządowe; 
-          podmioty ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstwa społeczne; 
-          jednostki organizacyjne pomocy społecznej; 
-          lokalne grupy działania; kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Konkurs dotyczy naboru projektów składanych w ramach:
-          drugiego typu operacji 9.1.A., tj. projektów na rzecz integracji społeczno- zawodowej, obejmujące następujące instrumenty
a)  usługi specjalistycznego poradnictwa (prawnego, rodzinnego, psychologicznego), prowadzące do integracji społecznej i zawodowej – jedynie jako element projektu; 
b)  wdrożenie/ zastosowanie form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji zawodowej, animacji lokalnej, streetworkingu, coachingu, treningu pracy); 
c)  działania o charakterze środowiskowym, w tym w szczególności działania edukacyjne i integracyjne, mające na celu adaptację pracownika w środowisku pracy (jedynie łącznie z główną grupą docelową); 
d)  usługi społeczne świadczone w interesie ogólnym (wyłącznie pod warunkiem, gdy jej udzielenie jest niezbędne, aby zapewnić indywidualizację i kompleksowość wsparcia dla uczestnika projektu) (np. usługi asystenckie); 
e)  wsparcie tworzenia i działalności środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne, w tym zaburzone psychicznie; 
f)   promocja i wsparcie wolontariatu w zakresie integracji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; 
g)  kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy; 
h)  staże, praktyki zawodowe, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy; 
i) poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy; 
j)  wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy (wyłącznie w połączeniu z subsydiowaniem zatrudnienia) oraz specjalistyczne (wynikające z danej niepełnosprawności i indywidualnych potrzeb) wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla zatrudnionej osoby z niepełnosprawnością; 
k)  zatrudnienie wspomagane obejmujące wsparcie osoby z niepełnosprawnością przez trenera pracy/ asystenta zawodowego u pracodawcy; 
l)  skierowanie do pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej i sfinansowanie kosztów zatrudnienia w ZAZ; 
ł) jednorazowy dodatek relokacyjny dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w odległości 50 km od miejsca stałego zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu i/lub zakwaterowania; 
m)skierowanie i sfinansowanie terapii psychologicznej, rodzinnej lub psychospołecznej dla rodzin lub osób; 
n)  skierowanie i sfinansowanie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, o którym mowa w przepisach o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; 
o)  skierowanie i sfinansowanie programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego w przypadku osób uzależnionych od alkoholu, w rozumieniu przepisów o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; 
p)   skierowanie i sfinansowanie programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej dla osób uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii.
i/lub typu operacji 9.1.C., tj.:
1)   wsparcia służącego poprawie dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej realizowanych przez podmioty, o których mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym (tj. Centra Integracji Społecznej (CIS), Kluby Integracji Społecznej (KIS)) poprzez stworzenie nowych miejsc reintegracji społecznej i zawodowej: 
a) w istniejących CIS lub KIS; 
b) poprzez utworzenie nowych CIS lub KIS. 
i/lub
2)   wsparcia dla zatrudnienia i usług rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami poprzez: 
a) zwiększenie liczby osób z niepełnosprawnościami zatrudnionych w istniejących ZAZ z możliwością objęcia tych osób usługami aktywnej integracji; 
b) wsparcie osób z niepełnosprawnościami dotychczas zatrudnionych w ZAZ nową ofertą w postaci usług aktywnej integracji ukierunkowaną na przygotowanie osób zatrudnionych w ZAZ do podjęcia zatrudnienia poza ZAZ na otwartym rynku pracy lub w przedsiębiorczości społecznej, w tym wsparcie dla osób zatrudnionych w ZAZ usługami asystenckimi oraz usługami trenera pracy, umożliwiającymi uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienie, w szczególności w początkowym okresie zatrudnienia; 
c) tworzenie nowych WTZ we wskazanych w Regulaminie powiatach; 
d) wsparcie usługami aktywnej integracji nowych osób w istniejących Warsztatach Terapii Zajęciowej (WTZ); 
e) wsparcie dotychczasowych uczestników WTZ nową ofertą w postaci usług aktywnej integracji, obowiązkowo ukierunkowaną na przygotowanie uczestników WTZ do podjęcia zatrudnienia i ich zatrudnienie: w ZAZ, na otwartym lub chronionym rynku pracy lub w przedsiębiorczości społecznej. W tej formie wsparcia istnieje możliwość wsparcia uczestników WTZ usługami asystenckimi oraz usługami trenera pracy, umożliwiającymi uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia, w szczególności w początkowym okresie zatrudnienia, umożliwia także realizację praktyk lub staży dla uczestników WTZ;
f) wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy na potrzeby zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością lub dostosowanie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (jako element kompleksowego projektu).

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, zatwierdzone uchwałą nr 2/15 z dnia 6 maja 2015 r. Komitetu Monitorującego RPO WD 2014-2020 z późniejszymi zmianami. 
Kryteria stanowią element Regulaminu konkursu.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

dla projektów realizowanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej i Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie - 85% wydatków kwalifikowalnych, dla pozostałych projektów - 95% wydatków kwalifikowalnych.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

7 188 352,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu

Załączniki do regulaminu konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi Zakres wniosku o dofinansowanie Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzory umów o dofinansowanie stanowią załączniki nr 6, 7 oraz 8 do Regulaminu konkursu (zastosowanie danego wzoru umowy uzależnione jest od sposobu rozliczania wydatków w projekcie).

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. 
Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane są na stronie internetowej IOK: www.rpo.dwup.pl oraz www.zitaj.jeleniagora.pl
Pytania indywidualne można kierować na adres:
promocja@dwup.pl
lub telefonicznie: 71 39 74 110 lub 71 39 74 111 lub nr infolinii 0 800 300 376.

Zapytania w zakresie oceny zgodności projektu ze Strategią ZIT AJ można składać do ZIT AJ:
-  na adres: zitaj@jeleniagora.pl
-  telefonicznie: 75 75 46 249  oraz 75 75 46 286

Zainteresowanych złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu w ramach ogłoszonego konkursu zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych, prowadzonych przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy oraz Miasto Jelenia Góra, któremu zostało powierzone zarządzanie Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi Aglomeracji Jeleniogórskiej. 

Zapraszamy do zapoznania się z bliższymi informacjami na temat spotkań dostępnymi na stronach IOK

Linki

Serwis informacyjny Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy www.rpo.dwup.pl

Serwis informacyjny Instytucji zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym www.rpo.dolnyslask.pl

Serwis informacyjny Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej www.zitaj.jeleniagora.pl