Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 9.1

9.1 Aktywna integracja / 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs, RPO Śląskiego

Zakończony 20.11.2015

Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził Listę projektów ocenionych pozytywnie i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-034/15.  
Następnie Zarząd Województwa podjął decyzję o zwiększeniu kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu, dokonując zmiany Listy projektów wybranych do dofinansowania.

Dodatkowo informujemy, że  28 czerwca 2016 r. Zarząd Województwa uchwałą nr 1291/123/V/2016 zatwierdził zmienioną Listę projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-034/15.

Zmiana listy podyktowana była koniecznością uwzględnienia wyników zakończonej procedury odwoławczej.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Poinformowanie Wnioskodawców o przyznaniu bądź odmowie przyznania wsparcia nastąpi niezwłocznie po ogłoszeniu listy rankingowej na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs.

Miejsce składania wniosków

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego za pomocą platform elektronicznych.

Sposób składania wniosków

Wniosek należy przesłać w formie elektronicznej (w formacie .pdf utworzonym za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego) z wykorzystaniem platform elektronicznych:

• Platformy SEKAP lub

• Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które zostały wskazane w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020 dla Poddziałania 9.1.5, z wyłączeniem:

1. jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych;

2. osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych);

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Kompleksowe działania na rzecz integracji osób, rodzin, grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji (edukacyjnych, społecznych, zawodowych, z uwzględnieniem realizacji PAI) ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową.

2. Wsparcie społeczno-zawodowe osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez wykorzystanie potencjału podmiotów reintegracyjnych, tj. w już funkcjonujących Centrach Integracji Społecznej, Klubach Integracji Społecznej, Zakładach Aktywności Zawodowej, Warsztatach Terapii Zajęciowej, w tym tworzenie miejsc pracy zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami.

3. Wsparcie dla tworzenia nowych podmiotów, w ramach których prowadzona będzie aktywizacja społeczno - zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami, tj.: a. Centrum Integracji Społecznej, b. Klubu Integracji Społecznej.

4. Kompleksowe programy integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

5. Kompleksowe programy aktywizacji skierowane do osób usamodzielnianych, w tym: młodzieży z ośrodków wychowawczych i socjoterapii, mających na celu poprawę szans adaptacyjnych poprzez organizację dodatkowego wsparcia w zakresie umiejętności społecznych i zawodowych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95 % dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu w tym 85 % wsparcie finansowe EFS

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

26 154 830,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin Konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146). Procedura odwoławcza uregulowana została także w treści regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: pytanie@slaskie.pl oraz nr tel. 32 77 40 480

Linki

Ogłoszenie o Konkursie

Strona RPO WSL 2014-2020

Strona EFS w województwie śląskim

Harmonogram oceny projektów

Lista wniosków rekomendowanych do oceny merytorycznej

Zaktualizowane lista wniosków rekomendowanych do oceny merytorycznej

Zaktualizowana lista wniosków rekomendowana do oceny merytorycznej w ramach Konkursu nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-034/15 z dn. 13.01.2016

Lista członków Komisji Oceny Projektów