Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 9.1

9.1 Aktywna integracja (RPO Dolnośląskiego) / 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne, RPO Dolnośląskiego

Zakończony 29.07.2016

Wyniki naboru opublikowane przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Wyniki naboru 22.11.2016

Zestawienie umów zawartych w ramach konkursu (z dnia 10.04.2018r.) - pobierz plik

Zestawienie umów zawartych w ramach konkursu (z dnia 05.01.2017r.) - pobierz plik

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu, wersja zaktualizowana, uwzględniająca rozstrzygnięcie w ramach procedury odwoławczej (z dnia 24.03.2017r.) - pobierz plik

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu (z dnia 22.11.2016r.) - pobierz plik

Lista członków KOP oceniających ww. projekty - pobierz plik

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

grudzień 2016

Miejsce składania wniosków

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy - Filia we Wrocławiu,
al. Armii Krajowej 54,
50-541 Wrocław

Sposób składania wniosków

Wnioski składane są na obowiązującym formularzu:
-     w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem SOWA EFS RPDS
oraz
-     w formie papierowej wydrukowanej z systemu SOWA EFS RPDS opatrzonej podpisem osoby uprawnionej/podpisami osób uprawnionych do złożenia tego wniosku.

Wniosek w formie papierowej należy złożyć w jednym egzemplarzu:
- osobiście w Punkcie Informacyjnym IOK (DWUP), tj. pokoju nr 100 I piętro, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
lub
- kurierem lub pocztą na adres: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy - Filia we Wrocławiu, al. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy DWUP, tj. od 7:30 do 15:30.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się następujące podmioty:

- Zakłady Poprawcze, Schroniska dla Nieletnich, Ośrodki Kuratorskie / Ministerstwo Sprawiedliwości;

- Organy prowadzące Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze oraz Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Naboru dotyczy projektów; składanych w ramach typu operacji 9.1.B., tj. projektów na rzecz integracji społeczno – zawodowej z elementami usług specjalistycznego poradnictwa (prawnego, rodzinnego, psychologicznego) dla osób przebywających w Zakładach Poprawczych, Schroniskach dla Nieletnich, Ośrodkach Kuratorskich, Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii i ich rodzin,
obejmujących następujące formy wsparcia:

1)Wsparcie dla osób przebywających w Zakładach Poprawczych, Schroniskach dla Nieletnich, Ośrodkach Kuratorskich, Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii:

a)     Poradnictwo psychologiczne (indywidualne i grupowe) – jako element uzupełniający projekt;

b)     Poradnictwo psychospołeczne, w tym m.in.:
-          integracja i budowanie partnerstwa w grupie,
-          stres i metody radzenia sobie z nim,
-          agresja i metody radzenia sobie z nią.

c)     Treningi kompetencji i umiejętności społecznych, w tym m.in.:
-          treningi w zakresie edukacji mediacyjnej i rozwiązywania konfliktów;
-          treningi postaw asertywnych;
-          treningi w zakresie autoprezentacji;
-          treningi z zakresu zasad współżycia społecznego;
-          treningi w zakresie alternatywnego spędzania czasu wolnego;
-          trening zarządzania budżetem domowym i oszczędzania;
-          treningi z zakresu koncentracji uwagi.

d)     Socjoterapia;

e)     Zajęcia o charakterze terapeutycznym;

f)      Coaching, mentoring, tutoring;

g)     Poradnictwo / treningi w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym;

h)     Warsztaty z zakresu umiejętności znajdowania zatrudnienia;

i)       Poradnictwo prawne i rodzinne – jako element uzupełniający projekt;

j)       Warsztaty motywacyjne i aktywizujące do podjęcia pracy i zmiany swojej sytuacji;

k)     Doradztwo zawodowe;

l)       Warsztaty z zakresu przedsiębiorczości prowadzone lub współprowadzone przez praktyków;

m)    Zajęcia z zakresu zawodoznawstwa (w tym możliwość uczestnictwa w spotkaniach poza terenem placówki u konkretnego pracodawcy);

n)     Kursy i szkolenia zawodowe, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy;

o)     Staże, praktyki zawodowe, zatrudnienie, subsydiowane zatrudnienie, prace społecznie użyteczne;

p)     Pośrednictwo pracy (w tym tworzenie banku ofert pracy);

q)     Pomoc w znajdowaniu zatrudnienia, np. poprzez wykorzystanie usług trenera pracy;

r)      Wolontariat.

Instrumenty wskazane w punktach: od a) do i) oraz r) to usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym.
Instrumenty wskazane w punktach: od j) do q) to usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym. 

2) Wsparcie dla rodziny (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla udzielenia wsparcia grupie docelowej):

a)     Treningi kompetencji wychowawczych;

b)     Treningi radzenia sobie z sytuacją bezradności życiowej oraz wychowawczo – opiekuńczej;

c)     Poradnictwo psychologiczne (indywidualne i grupowe) - jako element uzupełniający projekt;

d)     Grupy wsparcia/grupy samopomocowe;

e)     Wolontariat (wspólnie z grupą docelową);

f)      Pomoc w nawiązaniu współpracy z podmiotami pomocowymi (pomoc społeczna, instytucje rynku pracy, etc.);

g)     Poradnictwo prawne i rodzinne - jako element uzupełniający projekt.

Instrumenty skierowane na wsparcie dla rodziny to usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, zatwierdzone uchwałą nr 2/15 z dnia 6 maja 2015 r. Komitetu Monitorującego RPO WD 2014-2020 z późniejszymi zmianami.
Kryteria stanowią element Regulaminu konkursu.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE i budżetu państwa) wynosi 95%.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Alokacja środków europejskich przeznaczona na konkurs wynosi: 24 726 004,00 PLN. Ogólna alokacja na konkurs może zostać zwiększona o środki z budżetu państwa w maksymalnej wysokości 10%.

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu (wersja aktualna)

Informacja o zmianach w regulaminie konkursu z dnia 23.06.2016r.

 

Regulamin konkursu (wersja archiwalna 25.05.2016r.)

Załączniki do regulaminu (wersja aktualna)

Informacja o zmianach w regulaminie konkursu z dnia 25.05.2016r.

 

Regulamin konkursu (wersja archiwalna z 29.04.2016r.)

Załączniki do regulaminu konkursu (wersja archiwalna z 29.04.2016r.)

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzory umów o dofinansowanie stanowią załączniki nr 4, 5 oraz 6 do Regulaminu konkursu.

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane są na stronie internetowej IOK: www.rpo.dwup.pl

Pytania indywidualne można kierować na adres:
promocja@dwup.pl
lub
telefonicznie: 71 39 74 110 lub 71 39 74 111 lub nr infolinii 0 800 300 376.

Zainteresowanych złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu w ramach ogłoszonego konkursu zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych, prowadzonych przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. 

Zapraszamy do zapoznania się z bliższymi informacjami na temat spotkań dostępnymi na stronie www.rpo.dwup.pl

Linki

www.rpo.dwup.pl