Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 9.1

9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu - Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, RPO Mazowieckiego

Zakończony 19.08.2016

Wyniki naboru zostały ogłoszone dnia 28 września 2016 roku, przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu III kwartał 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 7403-301 Warszawa

 

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu Logowanie do systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się Jednostki organizacyjne pomocy społecznej realizujące działania PCPR zgodnie z wykazem projektów pozakonkursowych będącym załącznikiem do SZOOP.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Aktywna integracja dla włączenia społecznego realizowana przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej (PCPR).W ramach projektu realizowane będą usługi aktywnej integracji o charakterze:

a) społecznym, których celem jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej,

b) zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy, pomoc w utrzymaniu zatrudnienia;

c) edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu 

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów zostały wskazane w załączniku do Informacji o naborze pozakonkursowym dla Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-017/16

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 80% 80% (= 80% UE + 0% BP).

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Kwota dofinansowania w ramach konkursu przeliczona kursem EBC z dnia 30.03.2016 wynoszącym 4,2538 wynosi 19 987 116,35 PLN

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Nie dotyczy

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie udzielane są w Instytucji Organizującej Konkurs Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa (w godz. 8.00 – 16.00) w Punkcie Przyjmowania Wniosków (Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich) oraz Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich od poniedziałku do piątku:

• Lokalny Punkt Informacyjne Funduszy Europejskich w Ciechanowie 06-400 Ciechanów Pl. Kościuszki 5, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00 , tel. 22 542 27 16

• Lokalny Punkt Informacyjne Funduszy Europejskich w Ostrołęce 07-410 Ostrołęka ul. J. Piłsudskiego 38, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00; tel. 22 542 27 15

• Lokalny Punkt Informacyjne Funduszy Europejskich w Płocku 09-400 Płock ul. Kolegialna 19, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00; tel. 22 542 27 14;

• Lokalny Punkt Informacyjne Funduszy Europejskich w Radomiu 26-610 Radom ul. Kościuszki 5a, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00; tel. 22 542 27 13;

• Lokalny Punkt Informacyjne Funduszy Europejskich w Siedlcach 08-110 Siedlce ul. Piłsudskiego 7, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00; tel. 22 542 27 12; Infolinia: 0 801 101 101

e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu (dotyczy MJWPU oraz Oddziałów Zamiejscowych). Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych będzie organizowała spotkania dla potencjalnych  beneficjentów w formie szkoleń warsztatowych. W ramach spotkań zostaną przedstawione założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz zasady aplikowania o środki w ramach Informacji o naborze dla Działania 9.1. 

Linki

portal RPO WM 2014-2020 (www.funduszedlamazowsza.eu)