Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 8.7

8.7 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, RPO Zachodniopomorskiego

Zakończony 6.06.2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wraz ze Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego publikuje aktualizację Listy projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania po zakończonej procedurze odwoławczej.

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

29.08.2016 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie,

ul. A. Mickiewicza 41,

70-383 Szczecin

pok. 314

Sposób składania wniosków

Opublikowanie wniosku o dofinansowanie wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie naboru projektów oraz doręczeniu do IOK WUP pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającej właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 3 dni od dnia zakończenia naboru projektów, tj. do 9.06.2016 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • wszystkie formy prawne zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej (Dz. U. Nr 69, poz. 763, z późn. zm.),
  • osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie przepisów odrębnych.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Zobacz jakie typy projektów mogą zostać objęte wsparciem w ramach działania 8.7

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Zostały określone w Regulaminie konkursu

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

95% (w tym 85% EFS + maksymalnie 10% budżetu państwa zgodnie z Kontraktem Terytorialnym)

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

12 784 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Aktualny Regulamin konkursu

Wersje archiwalne dokumentów

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Procedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom uregulowana jest w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020. Każdemu Wnioskodawcy, którego projekt złożony w trybie konkursowym otrzymał ocenę negatywną. Celem wniesienia protestu jest ponowne sprawdzenie złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów (art. 53 ust. 1 ustawy). Protest może dotyczyć każdego etapu oceny projektu, a także sposobu dokonania oceny (w zakresie ewentualnych naruszeń proceduralnych).

Pytania i odpowiedzi

Wszystkie pytania dotyczące konkursu należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: efs@wup.pl oraz efskoszalin@wup.pl.

Odpowiedzi na pytania znajdują się na stronie www.wup.pl, w zakresie Strategii ZIT SOM informacji udziela Biuro Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego pod adresem e-mail zit@som.szczecin.pl

Linki