Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 8.6

Zmiana terminu: 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, RPO Zachodniopomorskiego

Zakończony 24.04.2020

W związku z zakończeniem naboru wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w ramach konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K61/20, w terminie naboru tj. od 21.02.2020 r. do 24.04.2020 r. do godz. 15:00:00, opublikowane zostały 32 wnioski o wnioskowanej wartości dofinansowania wynoszącej 41 285 905,16 PLN.

W związku z zakończeniem oceny wniosków pod kątem braków formalnych w ramach konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K61/20 w ramach Działania 8.6, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które zostały pozytywnie zweryfikowane pod względem braków formalnych i tym samym zostały skierowane do I fazy oceny merytorycznej.

W związku  z rozstrzygnięciem konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K61/20, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje Listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania. Ponadto informujemy, iż z uwagi na fakt, iż kwota projektów pozytywnie ocenionych w ramach I fazy nie przekracza kwoty przeznaczonej na konkurs ocena strategiczna nie została przeprowadzona.   Ponadto, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje informację o składzie Komisji Oceny Projektów dla rozstrzygniętego konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K61/20.

 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę wniosków ocenianych w ramach procedury odwoławczej dla konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K61/20. Rozpoczęcie prac Komisji Oceny Projektów zaplanowano na dzień 26 sierpnia 2020 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w ramach oceny wniosków po procedurze odwoławczej dla konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K61/20, żaden projekt nie spełnił minimalnych wymagań niezbędnych do otrzymania dofinansowania. Ponadto, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje informację o składzie Komisji Oceny Projektów dla rozstrzygniętego konkursu nr RPZP.08.06.00-IP.02-32-K61/20.

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

23.07.2020

Miejsce składania wniosków

osobiście lub przesłać kurierem lub pocztą tradycyjną  

w siedzibie/na adres:

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

ul. A. Mickiewicza 41

70-383 Szczecin

Kancelaria WUP

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

elektronicznie

z adresu mailowego wskazanego  w części B 1.4 i/lub B.7 wniosku o dofinansowanie projektu na adres skrzynki elektronicznej wskazanej  w części 3.1.8 niniejszego Regulaminu

Sposób składania wniosków

Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na:

1)    opublikowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami(jeśli dotyczy) w wersji elektronicznej w LSI2014oraz2)   

2) oraz złożeniu do IOK formularza pisemnego wniosku o przyznanie pomocy w jednej z możliwych form ww. dokumentu, zgodnie z częścią 3.1.3. niniejszego Regulaminu[1].

Uwaga!  Brak wpływu pisemnego wniosku o przyznanie pomocy oznacza, iż dokumentacja aplikacyjna została nieskutecznie złożona i nie może zostać przekazana do weryfikacji w zakresie warunków formalnych.

Wniosek w systemie LSI2014 należy opublikować w terminie naboru projektów, tj. od 21.02.2020 do 24.04.2020 do godziny 15:00:00

IOK nie dopuszcza możliwości skrócenia naboru wniosków o dofinansowanie.

Uwaga! Wnioski opublikowane w systemie LSI2014 po godzinie 15:00:00 ostatniego dnia naboru uznane będą za złożone po terminie.

Termin złożenia pisemnego wniosku o przyznanie pomocy uznaje się za zachowany w przypadku wpływu  przesyłki do Kancelarii WUP w Szczecinie lub na adres skrzynki elektronicznej (wskazanej  w części 3.1.8 niniejszego Regulaminu), w terminie 5 dni od dnia zakończenia naboru tj. do dnia 29.04.2020.

Uwaga! Za datę złożenia pisemnego wniosku o przyznanie pomocy uznaje się datę wpływu do kancelarii WUP w Szczecinie lub datę wpływu na adres skrzynki elektronicznej wskazanej w części 3.1.8 niniejszego Regulaminu.

[1] Dokument wygenerowany przez system na podstawie danych wprowadzonych do LSI2014, dotyczący wniosku o dofinansowanie.  

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu w trybie konkursowym w ramach  działania  8.6 mogą się ubiegać:
-        wszystkie formy prawne zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej, określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń,
-        osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie przepisów odrębnych.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

1.Podnoszenie umiejętności, kompetencji oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe  i/lub osób dorosłych zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kompetencji lub kwalifikacji zawodowych poprzez:

a)    staże uczniowskie, o których mowa w Prawie oświatowym, dla uczniów techników i branżowych szkół I stopnia niebędących młodocianymi pracownikami, uczniów branżowych szkół II stopnia oraz uczniów szkół policealnych realizowane w rzeczywistych warunkach pracy, tj. u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, których działalność jest związana z zawodem, w którym kształcą się uczniowie,

b)    realizację kompleksowych programów kształcenia praktycznego organizowanych w miejscu pracy,

c)   wdrożenie nowych, innowacyjnych form kształcenia zawodowego,

d)    pomoc stypendialną dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów rozwijających kompetencje kluczowe/umiejętności uniwersalne lub zawodowe,

e)   pomoc finansową, umożliwiającą uczniom/ słuchaczom naukę w szkole kształcenia zawodowego poza miejscem zamieszkania (zwrot kosztów dojazdu lub zwrot kosztów zakwaterowania),

f)     zdobywanie przez uczniów i słuchaczy uprawnień do wykonywania zawodu, w ramach którego realizują kształcenie zawodowe,  

g)    organizowanie kursów przygotowawczych do egzaminu maturalnego, kursów przygotowawczych na studia we współpracy ze szkołami wyższymi oraz organizowanie kursów i szkoleń przygotowujących do kwalifikacyjnych egzaminów czeladniczych i mistrzowskich,

h)    udział w zajęciach prowadzonych w szkole wyższej, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach lub obozach naukowych,

i)      programy walidacji i certyfikacji odpowiednich efektów uczenia się zdobytych w ramach edukacji formalnej, pozaformalnej oraz kształcenia nieformalnego, prowadzące do zdobycia kwalifikacji zawodowych, w tym również kwalifikacji mistrza i czeladnika w zawodzie,

j)      realizację pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego, w tym wymienionych w art. 117 ust. 1a pkt 1, 2, 3 i 5 Prawa oświatowego,

k)    doradztwo zawodowe,

l)      wykorzystanie rezultatów projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL oraz w latach 2014-2020 w ramach PO WER,

m)   przygotowanie zawodowe uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w charakterze młodocianego pracownika organizowane u pracodawców oraz młodocianych pracowników wypełniających obowiązek szkolny w formie przygotowania zawodowego, zorganizowane u pracodawcy na podstawie umowy o pracę, obejmujące naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy, o ile nie jest ono finansowane ze środków Funduszu Pracy

2.Kształtowanie i rozwijanie u uczniów lub słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy poprzez:

a)    realizację projektów edukacyjnych w szkołach lub placówkach systemu oświaty objętych wsparciem,

b)   realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego,

c)    realizację różnych form rozwijających uzdolnienia,

d)    wdrożenie nowych form i programów nauczania,

e)    tworzenie i realizacja zajęć w klasach o nowatorskich rozwiązaniach programowych, organizacyjnych lub metodycznych,

f)     organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla uczniów lub słuchaczy,g)    nawiązywanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkoły lub placówki systemu oświaty w celu osiągnięcia założonych celów edukacyjnych,

h)    wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KLoraz w latach 2014-2020 w ramach PO WER,

i)      realizację zajęć poza szkołą lub poza lekcjami.

3. Przygotowanie i wdrożenie programów mających na celu zwiększenie przedsiębiorczości i innowacyjności na poziomie edukacji szkolnej– m.in. poprzez finansowanie wdrażania takich programów dla uczniów (w tym zakup niezbędnego wyposażenia), przygotowanie nauczycieli do prowadzenia takich zajęć itp.

4. Tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów poprzez wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych placówek szkolnictwa zawodowego;

5. Rozwój współpracy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym w szczególności poprzez,:

a)    włączenie pracodawców lub przedsiębiorców w system egzaminów zawodowych oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje mistrza i czeladnika w zawodzie, w tym m. in.: poprzez tworzenie w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe, CKZiU, CKZ u pracodawców lub przedsiębiorców branżowych ośrodków egzaminacyjnych dla poszczególnych zawodów lub kwalifikacji, upoważnionych przez właściwą okręgową komisję egzaminacyjną lub właściwą izbę rzemieślniczą do przeprowadzania egzaminów zawodowych, udział pracodawców lub przedsiębiorców w egzaminach zawodowych  w charakterze egzaminatorów,

b)    tworzenie klas patronackich w szkołach,

c)    współpracę w dostosowywaniu oferty edukacyjnej w szkołach i formach pozaszkolnych do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy,

d)    opracowywanie lub modyfikację programów nauczania,

e)    wykorzystanie rezultatów projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL oraz w latach 2014-2020 w ramach PO WER;

f)     współpracę szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z uczelniami wyższymi.

6. Doskonalenie umiejętności i kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia ogólnego, zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu, związanych z nauczanym zawodem, głównie poprzez:

a)    Kursy lub szkolenia doskonalące (teoretyczne lub praktyczne), w tym organizowane i prowadzone przez kadrę ośrodków doskonalenia nauczycieli lub trenerów przeszkolonych w ramach POWER,
b)    praktyki lub staże w instytucjach z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, w tym szkolenia branżowe, o których mowa w art. 3 pkt 7 oraz art.70c Karty nauczyciela, realizowane odpowiednio u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, których działalność jest związana z nauczanym zawodem lub branżą,
c)    studia podyplomowe, w tym przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych albo obejmujące zakresem tematykę związaną z nauczanym zawodem (branżowe, specjalistyczne),
d)     wspieranie istniejących, budowanie nowych lub moderowanie sieci współpracy i samokształcenia,
e)    realizację programów wspomagania,
f)     programy walidacji i certyfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy dydaktycznej ze szczególnym uwzględnieniem nadawania uprawnień egzaminatora w zawodzie instruktorom praktycznej nauki zawodu na terenie przedsiębiorstw,
g)    wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL oraz w latach 2014-2020 w ramach PO WER

8. Rozwój doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego w szczególności poprzez:

a)    uzyskiwanie kwalifikacji doradców edukacyjno - zawodowych przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa  zawodowego w szkołach i placówkach, które nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu oraz podnoszenie kwalifikacji doradców edukacyjno – zawodowych, realizujących zadania z zakresu doradztwa zawodowego w szkołach,

b)    tworzenie Punktów Informacji i Kariery (PIK),

c)    zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa zawodowego. 

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

 Zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

85,0000000000%

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

35 155 334,11

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Lista sprawdzająca (Wersja obowiązująca od dnia 27.02.2020 r.) (PDF 394 KB)

Lista sprawdzająca (Wersja obowiązująca od dnia 27.02.2020 r.) (WORD 350 KB)

Regulamin konkursu (Wersja 1.1 obowiązująca od dnia 20.02.2020 r.) (PDF 2,06 MB)

Regulamin konkursu (Wersja 1.1 obowiązująca od dnia 20.02.2020 r.) (WORD 2,18 MB)

Tabela zmian do Regulaminu konkursu (Wersja 1.1 z dnia 20.02.2020 r.) (PDF 80 KB)

Tabela zmian do Regulaminu konkursu (Wersja 1.1 z dnia 20.02.2020 r.) (WORD 64 KB)

Regulamin konkursu (Wersja 1.0 obowiązująca od dnia 17.01.2020 r.) (PDF 2,06 MB)

Regulamin konkursu (Wersja 1.0 obowiązująca od dnia 17.01.2020 r.) (WORD 2,18 MB)

Załączniki do Regulaminu konkursu (Wersja obowiązująca od dnia 17.01.2020 r.) (ZIP 6,98 MB)

Harmonogram przeprowadzania etapów oceny i wyboru wniosków (Wersja obowiązująca od dnia 17.01.2020 r.) (PDF 51,8 KB)

Harmonogram przeprowadzania etapów oceny i wyboru wniosków (Wersja obowiązująca od dnia 17.01.2020 r.) (WORD 91,5 KB)

Regulamin konkursu (Wersja 1.2 obowiązująca od dnia 13.03.2020 r.) (PDF 2,06 MB)

Regulamin konkursu (Wersja 1.2 obowiązująca od dnia 13.03.2020 r.) (WORD 2,18 MB)

Harmonogram przeprowadzania etapów oceny i wyboru wniosków (Wersja obowiązująca od dnia 13.03.2020 r.) (PDF 51,9 KB)

Harmonogram przeprowadzania etapów oceny i wyboru wniosków (Wersja obowiązująca od dnia 13.03.2020 r.) (WORD 91,5 KB)

Tabela zmian do Regulaminu konkursu (Wersja 1.2 z dnia 13.03.2020 r.) (PDF 69,8 KB)

Tabela zmian do Regulaminu konkursu (Wersja 1.2 z dnia 13.03.2020 r.) (WORD 61,7 KB)

Regulamin konkursu (Wersja 1.3 obowiązująca od dnia 01.04.2020 r.) (PDF 2,06 MB)

Regulamin konkursu (Wersja 1.3 obowiązująca od dnia 01.04.2020 r.) (WORD 2,18 MB)

Harmonogram przeprowadzania etapów oceny i wyboru wniosków (Wersja obowiązująca od dnia 01.04.2020 r.) (PDF 51,9 KB)

Harmonogram przeprowadzania etapów oceny i wyboru wniosków (Wersja obowiązująca od dnia 01.04.2020 r.) (WORD 91,5 KB)

Tabela zmian do Regulaminu konkursu (Wersja 1.3 z dnia 01.04.2020 r.) (PDF 79 KB)

Tabela zmian do Regulaminu konkursu (Wersja 1.3 z dnia 01.04.2020 r.) (WORD 61,7 KB)

Załączniki do Regulaminu konkursu (Wersja obowiązująca od dnia 01.04.2020 r.) (ZIP 6,99 MB)

Regulamin konkursu (Wersja 1.4 obowiązująca od dnia 20.04.2020 r.) (PDF 2,45 MB)

Regulamin konkursu (Wersja 1.4 obowiązująca od dnia 20.04.2020 r.) (WORD 2,20 MB)

KOMUNIKAT do Regulaminu konkursu Wersja 1.4 (PDF 497 KB)

KOMUNIKAT do Regulaminu konkursu Wersja 1.4 (WORD 408 KB)

Tabela zmian do Regulaminu konkursu (Wersja 1.4 z dnia 20.04.2020 r.) (PDF 592 KB)

Tabela zmian do Regulaminu konkursu (Wersja 1.4 z dnia 20.04.2020 r.) (WORD 68,3 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

 Procedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom uregulowana jest w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020. Każdy Wnioskodawca, którego projekt złożony w trybie konkursowym otrzymał ocenę negatywną ma możliwość wniesienia protestu. Celem wniesienia protestu jest ponowne sprawdzenie złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów (art. 53 ust. 1 ustawy). Protest może dotyczyć każdego etapu oceny projektu, a także sposobu dokonania oceny (w zakresie ewentualnych naruszeń proceduralnych). 

Pytania i odpowiedzi

Pytania należy kierować na adres:efs@wup.pl,efskoszalin@wup.pl,

Odpowiedzi na pytania znajdują się na stronie www.wup.pl/rpo/.

Linki

www.wup.pl/rpo/, www.rpo.wzp.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl.