Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 8.6

8.6 Koordynacja sektora ekonomii społecznej w regionie, RPO Podkarpackiego

Zakończony 11.12.2015

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w dniu 11 lutego 2016 roku poinformowała o pozytywnym wyniku naboru ogłoszonego w ramach konkursu RPPK.08.06.00-IP.01-18-001/15.

Wyniki naboru 11.02.2016

Informacja o projektach Pozakonkursowych ROPS, które zostały wybrane do dofinansowania - plik

Informacja.doc (DOC, 50 KB)

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Nabór jest prowadzony w trybie pozakonkursowym

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
ul. Płk. L. Lisa-Kuli 20
35-025 Rzeszów

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu w formie papierowej można składać osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą w siedzibie WUP w Rzeszowie. Decyduje data wpływu wniosku o dofinansowanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Wniosek w wersji elektronicznej składany jest za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP) do obsługi procesu naboru wniosków o dofinansowanie.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

  • koordynacja sektora ekonomii społecznej na poziomie regionalnym;

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Ogólne kryteria formalne i kryteria horyzontalne określone zostały w załączniku nr 3b do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Specyficzne kryteria dostępu określone zostały w załączniku nr 4 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

85% - środki UE

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

1326000 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

nie dotyczy

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

W trakcie opracowywania

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Nie dotyczy - projekt wybierany w trybie pozakonkursowym.

Pytania i odpowiedzi

E-mail: wup@wup-rzeszow.pl

Wydział Integracji Społecznej Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)

Tel.: 17 850-92-81, 17 850-92-84, 17 850-92-60

Linki

Ogłoszenie o konkursie