Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 8.6

8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, RPO Podlaskiego

Zakończony 5.12.2016

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

kwiecień 2017r.

Miejsce składania wniosków

Biuro Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W.

-Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi

ul. Lipowa 4, 18-106 Turośń Kościelna

w terminie od 28.11.2016r. (godz. 8.00) do 05.12.2016 r. (godz. 15.00)

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru wniosków wersji instalacyjnej GWA2014 (EFRR).

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do LGD N.A.R.E.W.-Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi:

  • 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie, wydrukowanych po wcześniejszym wysłaniu w/w wniosku za pomocą GWA2014(EFRR),wraz z załącznikami w wersji papierowej (oryginał i kopia lub dwa oryginały), przy czym należy pamiętać iż wersja elektroniczna i papierowa wniosku muszą być identyczne (tożsama suma kontrolna).
  • wydrukowanego potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie; wersji  nagranej na nośniku elektronicznym np. (CD/DVD) wniosku o dofinansowanie(PDF i XML), wraz z następującymi załącznikami:

         - Analiza Wykonalności Projektu w formacie PDF,

         - uproszczony model finansowy/ arkusze kalkulacyjne w formie aktywnego arkusza   kalkulacyjnego ( np. XLM).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu uprawnione do aplikowania są podmioty z obszaru działania LGD- Stowarzyszenie N.A.R.E.W.- Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi:

- jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,

- jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,

- organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność statutową w obszarze kultury,

- spółki prawa handlowego nie działające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zyski na cele statutowe, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,

- kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,

- instytucje kultury z sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim są jednostki administracji rządowej lub samorządowej,

- jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (państwowe osoby prawne).

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

W  ramach  konkursu  wsparciem mogą być objęte projekty mające ma celu dbałość o obiekty zabytkowe obszaru LGD N.A.R.E.W., w tym:

- projekty inwestycyjne dotyczące prac konserwatorskich, restauratorskich, odbudowy ,przebudowy obiektów zabytkowych (wpisanych do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków);

- budowa towarzyszącej infrastruktury technicznej, informatycznej oraz kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół obiektów dziedzictwa kulturowego;

- dostosowanie obiektów zabytkowych i dziedzictwa kulturowego dla potrzeb osób niepełnosprawnych; 

- zabezpieczenie obiektów zabytkowych i dziedzictwa kulturowego na wypadek zagrożeń ( np. monitoring, instalacje alarmowe, przeciwpożarowe itp.)  dostosowanie obiektów zabytkowych do działalności kulturalnej; 

- konserwacja muzealiów, starodruków, archiwaliów, księgozbiorów oraz innych zabytków ruchomych wraz z dostosowaniem pomieszczeń do właściwego przechowywania zbiorów i ich zabezpieczenia; 

- zakup trwałego wyposażenia wpływającego na unowocześnienie obiektów kultury, w  tym m.in. sprzętu wystawienniczego, magazynowego, technicznego i  multimedialnego.

Nie przewiduje się budowy od podstaw nowej infrastruktury kulturalnej oraz wspierania przedsięwzięć mających na celu organizację imprez o charakterze kulturalnym, takich jak wystawy, festiwale itp.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Założenia operacji powinny wpisywać się w Procedury oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalenia kwot wsparcia , zawarte w Księdze procedur wyboru operacji w ramach wdrażania wielofunduszowego LSR 2014-2020 - dokument Lokalne kryteria wyboru operacji w  stowarzyszeniu N.A.R.E.W.- Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi  (Załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze) wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji.

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 60 % z maksymalnej liczby 42 pkt. Minimalna liczba punktów jakie  musi otrzymać operacja wynosi 26 pkt.

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia określa dokument Warunki udzielenia wsparcia - (Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze).

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

85%

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

403 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Warunki udzielenia wsparcia  (PDF 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 153 KB) (PDF 153 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 711 KB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek Zasady rozpatrywania protestu określa Księga procedur wyboru operacji w ramach wdrażania wielofunduszowego LSR 2014-2020; Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo do wniesienia protestu w zakresie określonym w art.22 ust.1 Ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015r. W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust.2 ustawy wdrożeniowej wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu na zasadach określonych w rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej (Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020).

Pytania i odpowiedzi

W sprawach związanych z naborem informacje udzielane będą telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej.

Kontakt bezpośredni:

Koordynator ds. wdrażania LSR objętej RPOWP Elżbieta Zaleska Tel: 85 6505104; 601890187 e-mail: e.zaleska@stowarzyszenienarew.org.pl;  biuro@stowarzyszenienarew.org.pl

Linki

https://www.stowarzyszenienarew.org.pl

https://rpo.wrotapodlasia.pl