Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 8.6

8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, RPO Podlaskiego

AKTUALNY data naboru wniosków od 27.06.2022 do 11.07.2022

NABÓR nr 7/2022 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski CEL OGÓLNY 2. Rozwój turystyki, sportu i rekreacji z wykorzystaniem walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych CEL SZCZEGÓŁOWY 2.2. Zachowanie i kultywowanie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.2.4. Inwestycje przy obiektach zabytkowych na operacje z zakresu: typ projektu nr 7 –  Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego w ramach Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla użyteczności publicznej Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Nr naboru w GWA2014(EFRR): RPPD.08.06.00-IZ.00-20-016/22 

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

do końca III kwartału

Miejsce składania wniosków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski ul. Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka Godziny pracy biura: Poniedziałek – piątek od 08:00 do 16:00 

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w języku polskim, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (załącznik nr 16 do Ogłoszenia), dostępną na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl) oraz uwzględniając informacje zawarte w Instrukcji użytkownika GWA2014 EFRR (załącznik nr 15 do Ogłoszenia), dostępną na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl. Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej XML składa się za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 EFRR), która jest dostępna na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl w terminie określonym przez LGD w ogłoszeniu o naborze wniosków. Wnioskodawca ma obowiązek złożyć również do LGD:

- 3 egzemplarze w wersji papierowej wniosku o dofinansowanie oraz 3 egzemplarze wersji elektronicznej (wersja pdf i XML) na płytach CD/DVD lub PENDRIVE wraz z załącznikami: oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych (1 egzemplarz oryginał –załącznik nr 10 do Ogłoszenia), Studium Wykonalności/Analiza Wykonalności Projektu, uproszczony model finansowy/arkusze kalkulacyjne w formie aktywnego arkusza kalkulacyjnego (np. xls) oraz potwierdzenie przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

Złożenie wniosku następuje do LGD. Wnioski można nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską do LGD, w terminie określonym przez LGD w ogłoszeniu o naborze wniosków. W przypadku wniosków nadesłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do LGD.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty z obszaru realizacji LSR Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski, obejmującej gminy: Krynki, Kuźnica, Sidra, Sokółka, Szudziałowo; z wyłączeniem osób fizycznych.

Wsparcie otrzymają w szczególności: jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, porozumienia i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność statutową w obszarze kultury, spółki prawa handlowego nie działające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zyski na cele statutowe, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia, kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, instytucje kultury z sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim są jednostki administracji rządowej lub samorządowej, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (państwowe osoby prawne).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego naboru przewiduje się realizację projektów w zakresie: prac konserwatorskich, restauratorskich, odbudowy, przebudowy obiektów zabytkowych (wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków); budowy towarzyszącej infrastruktury technicznej, informacyjnej oraz kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół obiektów, dostosowania obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych, zabezpieczenia obiektów na wypadek zagrożeń (np. monitoring, instalacje alarmowe, przeciwpożarowe itp.), dostosowania obiektów zabytkowych do działalności kulturalnej, konserwacji muzealiów, starodruków, archiwaliów, księgozbiorów oraz innych zabytków ruchomych wraz z dostosowaniem pomieszczeń do właściwego przechowywania zbiorów i ich zabezpieczenia, zakupu trwałego wyposażenia wpływającego na unowocześnienie obiektów kultury, w tym m.in. sprzętu wystawienniczego, magazynowego, technicznego i multimedialnego.

Kryteria wyboru projektów

Operacja powinna odnosić się w swoich założeniach do Lokalnych Kryteriów Oceny Operacji, zawarte w Karcie oceny wniosku i wyboru operacji stanowiącej Załącznik nr 13 do Ogłoszenia, wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji oraz Listy warunków udzielenia wsparcia w ramach działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, według których Zarząd Województwa Podlaskiego dokona ostatecznej kwalifikowalności operacji (Załącznik nr 14 do Ogłoszenia). Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 40% punktów z maksymalnej liczby 30 pkt. Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi 12 pkt. Kryteria wyboru operacji znajdują się w Procedurze ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji (Załącznik nr 12 do Ogłoszenia) udostępnionej na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski: www.szlaktatarski.org.pl oraz w biurze Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski.  

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85 %

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru –  212 281,78 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Warunki udzielenia wsparcia (DOCX 241 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 378 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (DOCX 155 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Zgodnie z art.22 ustawy RLKS podmiotom ubiegającym się o wsparcie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 przysługuje prawo do wniesienia protestu od:

- negatywnej oceny zgodności operacji z LSR, albo

- nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt. 2 lit. b ustawy RLKS, albo

- wyniku wyboru, który powoduje, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie, albo

- ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.

Protest wnosi się w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia doręczenia pisemnej informacji od LGD o wyniku oceny zgodności operacji z LSR lub wyniku wyboru.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących konkursu, informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski    

ul. Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka    

tel. 85 711 50 50           

e-mail: szlaktatarski@gmail.com

Linki

http://szlaktatarski.org.pl/

http://rpo.wrotapodlasia.pl/    

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/