Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 8.6

8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, RPO Podlaskiego

PLANOWANY data naboru wniosków od 25.01.2021 do 08.02.2021

NABÓR nr 1/2021 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski CEL OGÓLNY 3. Poprawa stanu infrastruktury w tym infrastruktury na rzecz ochrony środowiska CEL SZCZEGÓŁOWY 3.2 Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.2.1 Kształtowanie przestrzeni publicznej na operacje z zakresu:typ projektu nr 11 –  Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach lub obiektach użyteczności publicznej oraz systemy sterowania oświetleniem (ulicznym) w ramach Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla użyteczności publicznej Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Nr naboru w GWA2014(EFRR): RPPD.08.06.00-IZ.00-20-005/21

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2021-03-31

Miejsce składania wniosków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski

ul. Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka

Godziny pracy biura:Poniedziałek – piątek od 08:00 do 16:00

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w języku polskim, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (załącznik nr 16 do Ogłoszenia), dostępną na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl) oraz uwzględniając informacje zawarte w Instrukcji użytkownika GWA2014 EFRR (załącznik nr 15 do Ogłoszenia), dostępną na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl). Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej XML składa się za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 EFRR), która jest dostępna na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl. W przypadku wykrycia błędów uniemożliwiających poprawne przygotowanie wniosku (awaria aplikacji, błąd uniemożliwiający poprawne przygotowanie wniosku) lub chęci zgłoszenia rozwiązań poprawiających funkcjonalność GWA2014 należy zgłosić problem/ przedstawić uwagi posługując się Formularzem zgłaszania uwag (dokument dostępny na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl w sekcji: Dokumenty do pobrania). W wyniku zaistnienia przyczyn obiektywnych (np. awaria systemu GWA2014 EFRR) LGD Szlak Tatarski zastrzega sobie możliwość zmiany formy składania wniosku przewidzianej w warunkach udzielenia wsparcia podając ten fakt do publicznej wiadomości na stronach internetowych, na których umieszczone zostały informacje o naborze. Wnioski o dofinansowanie projektów składane są w terminie określonym powyżej:

a)w wersji elektronicznej (plik xml) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 GWA2014 (EFRR), wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFRR) najbardziej aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru wybierając w GWA2014 (EFRR) nr naboru wniosku dotyczący przedmiotowego naboru tj. RPPD.08.06.00-IZ.00-20-005/21 Co do zasady po ww. terminie nie będzie możliwe przesłanie wniosku,

b)Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do LGD Szlak Tatarski:

- trzech egzemplarzy wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji papierowej, wydrukowanych po wysłaniu wniosku za pomocą aplikacji GWA2014 (EFRR);

- wydrukowanego potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie;

- trzech egzemplarzy wersji elektronicznej wniosku (PDF i/lub XML), nagranych na nośniku elektronicznym (CD/DVD) lub pendrive wraz z wymaganymi załącznikami do wniosku: oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych (1 egzemplarz oryginał – załącznik nr 10 do Ogłoszenia), Studium Wykonalności/Analiza Wykonalności Projektu

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty z obszaru realizacji LSR z wyłączeniem osób fizycznych. W przypadku jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego o ich zakwalifikowaniu do danego obszaru realizacji LSR decyduje lokalizacja danej jednostki organizacyjnej JST a nie siedziba JST. Typ wnioskodawcy:

⦁ Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, porozumienia i stowarzyszenia.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru wsparciem będzie objęty typ projektu 11 - Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach lub obiektach użyteczności publicznej oraz systemy sterowania oświetleniem (ulicznym). W ramach niniejszego naboru przewiduje się realizację projektów mających na celu:

- wymianę istniejącego oświetlenia zewnętrznego, w szczególności dróg i placów w gminach na oświetlenie zwiększające efektywność energetyczną (wymiana źródeł światła spowoduje zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną) i/lub montaż nowych punktów oświetleniowych wykorzystujących rozwiązania energooszczędne minimalizujące zapotrzebowanie na energię elektryczną;

- wsparcie elementów związanych z zarządzaniem oświetleniem, będącym przedmiotem projektu pod warunkiem, że system zarządzania dodatkowo wpłynie na wzrost efektywności energetycznej projektu.

Kryteria wyboru projektów

Operacja powinna odnosić się w swoich założeniach do Lokalnych Kryteriów Oceny Operacji, zawarte w Karcie oceny wniosku i wyboru operacji stanowiącej Załącznik nr 13 do Ogłoszenia, wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji oraz Listy warunków udzielenia wsparcia w ramach działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, według których Zarząd Województwa Podlaskiego dokona ostatecznej kwalifikowalności operacji (Załącznik nr 14 do Ogłoszenia).                                         

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 10,80 pkt z maksymalnej liczby 27,00 pkt przewidzianych w Karcie oceny wniosku i wyboru operacji oraz ogłoszeniu o naborze. Kryteria wyboru operacji znajdują się w Procedurze ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji udostępnionej na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski: www.szlaktatarski.org.pl oraz w biurze Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

nie określono

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

634 520,08 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Warunki udzielenia wsparcia (DOCX 200 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 111 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (DOCX 155 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale - VII Warunków udzielenia wsparcia (Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze).

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących konkursu, informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski, ul. Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka, tel. 85 711 50 50, e-mail: szlaktatarski@gmail.com

Linki

www.szlaktatarski.org.pl/

http://rpo.wrotapodlasia.pl/

http://www.funduszeeuropejskie.gov.l/