Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 8.6

8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska, RPO Województwa Podlaskiego, RPO Podlaskiego

Zakończony 30.12.2016

Wyniki naboru opublikowane przez LGD Puszcza Knyszyńska

Wyniki naboru 25.01.2017

Lista projektów wybranych do dofinansowania (PDF 629 KB)

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

-

Miejsce składania wniosków

Lokalna Grupa Działania–Puszcza Knyszyńska, ul.Piłsudskiego 17, 16-030 Supraśl

Sposób składania wniosków

Wnioski składane są:

W wersji elektronicznej (XML):

Wersję elektroniczną składa się za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 GWA2014 aplikacji, która jest dostępna na stronie: www.rpo.wrotapodlasia.pl w terminie naboru. Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru wniosków wersji instalacyjnej GWA2014.

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do LGD Puszcza Knyszyńska:

- dwóch egzemplarzy wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji papierowej (oryginał i kopia lub dwa oryginały wraz z załącznikami), wydrukowanych po wysłaniu wniosku za pomocą aplikacji GWA2014;

- wydrukowanego potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie;-wersji elektronicznej wniosku(PDF i/lub XML), wraz z załącznikami (tj. Analizą Wykonalności Projektu/Studium Wykonalności w formacie PDF oraz uproszczonym modelem finansowym/arkuszem kalkulacyjnym w formie aktywnego arkusza kalkulacyjnego np. XML), nagranych na nośniku elektronicznym (CD/ DVD),

-oświadczenia do LGD Puszcza Knyszyńska (Załącznik nr 10 do Ogłoszenia).

Dokumenty należy złożyć w siedzibie Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska, ul. Piłsudskiego 17, 16-030 Supraśl, w dniach trwania naboru, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-16.00.

Uwaga:w dniu zamknięcia naboru tj. 30 grudnia 2016 r. (piątek) wnioski przyjmowane będą do godziny 15.00.

Wnioski które wpłyną w wersji elektronicznej i papierowej (zgodnie z Warunkami udzielenia wsparcia pkt. 4.2.) po ww. terminie nie podlegają ocenie.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Kluczowym wyznacznikiem zakwalifikowania danego podmiotu jako beneficjenta nie będzie forma prawna wnioskodawcy, a przedmiot jego działalności. Wsparcie otrzymają w szczególności:

- kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,

- organizacje pozarządowe niedziałające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność statutową w obszarze kultury,- jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,- jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,

- spółki prawa handlowego niedziałające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zyski na cele statutowe,w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,- instytucje kultury z sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim są jednostki  administracji rządowej lub samorządowej,

- jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (państwowe osoby prawne). 

Beneficjentem w tym konkursie mogą być podmioty ww. z obszaru realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska. 

Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. 2015 r., poz. 2009). 

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych; art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; przepisów zawartych w art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Wsparciem będą objęte projekty dotyczące ochrony zabytków oraz ochrony obiektów dziedzictwa kulturowego, tj.:

-prace konserwatorskie,restauratorskie,odbudowa, przebudowa obiektów zabytkowych(wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków);

-budowa towarzyszącej infrastruktury technicznej, informacyjnej oraz kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół obiektów;

-dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych;-zabezpieczenie obiektów na wypadek zagrożeń (np. monitoring, instalacje alarmowe,przeciwpożarowe itp.);

-dostosowanie obiektów zabytkowych do działalności kulturalnej;

- konserwacja muzealiów, starodruków, archiwaliów, księgozbiorów oraz innych zabytków ruchomych wraz z dostosowaniem pomieszczeń do właściwego przechowywania zbiorów i ich zabezpieczenia;

- zakup trwałego wyposażenia wpływającego na unowocześnienie obiektów kultury, w tym m.in. sprzętu wystawienniczego, magazynowego, technicznego i multimedialnego.

Nie przewiduje się budowy od podstaw nowej infrastruktury kulturalnej oraz wspierania przedsięwzięć mających na celu organizację imprez o charakterze kulturalnym,takich jak wystawy, festiwale, itp.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Operacja powinna odnosić się w swoich założeniach do Lokalnych Kryteriów Oceny Operacji, wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji (Załącznik nr 11) oraz Listy warunków udzielenia wsparcia w ramach działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, według których Zarząd Województwa Podlaskiego dokona ostatecznej kwalifikowalności operacji (Załącznik nr 12). 

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 33 pkt. z maksymalnej liczby 66 pkt.przewidzianych w Karcie oceny wniosku i wyboru operacji oraz ogłoszeniu o naborze.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

85%

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

1 800 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Warunku udzielenia wsparcia (PDF 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o udzielenie wsparcia (PDF 135 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 941 KB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale 7.1 Warunków udzielenia wsparcia (Załącznik nr 1)

Pytania i odpowiedzi

W sprawach związanych z naborem informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska, ul. Piłsudskiego 17, 16-030 Supraśl,

tel/ fax: (85) 7108 850

e-mail: lgd@puszczaknyszynska.org (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o naborze)

Linki

Ogłoszenie o naborze 3/2016

www.puszczaknyszynska.org