Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 8.6

8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, RPO Podlaskiego

AKTUALNY data naboru wniosków od 01.12.2020 do 15.12.2020

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD  

NABÓR nr 12/2020

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W.-Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi

CEL 1. Rozwój ekonomiczny LGD N.A.R.E.W. w zgodzie z potencjałem naturalnym i kulturowym obszaru do 2023r.1.3.Cel szczegółowy: Wzmocnienie potencjału kulturowo- historycznego obszaru LGD N.A.R.E.W. do 2023r. PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.3.1: DBAŁOŚĆ O OBIEKTY ZABYTKOWE OBSZARU LGD N.A.R.E.W. na operacje z zakresu   Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Typ projektu nr 7 ( Dziedzictwo kulturowe) OŚ VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznejDziałanie 8.6: Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 

Numer naboru w GWA: RPPD.08.06.00-IZ.00-20-059/20

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

luty 2021r.

Miejsce składania wniosków

Biuro Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W.- Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi

ul. Lipowa 4, 18-106 Turośń Kościelna

Sposób składania wniosków

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 (EFRR), która jest dostępna na stronie: https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.htmlw terminie od 01.12.2020. (godz.8.00) do 15.12.2020 r. (godz.15.00).

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru wniosków wersji instalacyjnej GWA2014 (EFRR).

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia w terminie od dnia 01.12.2020. od godz. 8.00 do dnia 15.12.2020. do godz.16.00, do LGD N.A.R.E.W.-Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi:

 • 3 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie, wydrukowanych po wcześniejszym wysłaniu w/w wniosku za pomocą GWA2014(EFRR), wraz z załącznikami w wersji papierowej (oryginał i 2 kopie lub trzy oryginały), przy czym należy pamiętać iż wersja elektroniczna i papierowa wniosku muszą być identyczne (tożsama suma kontrolna);
 • trzech egzemplarzy wydrukowanego potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o  dofinansowanie; wersji nagranej na nośniku elektronicznym np. (CD/DVD) wniosku o dofinansowanie(PDF i XML), wraz z następującymi załącznikami:-        Analiza Wykonalności Projektu w formacie PDF, oświadczenie do LGD zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 6 do Ogłoszenia o naborze). Wnioski, które wpłyną po terminie, o którym mowa powyżej będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu uprawnione do aplikowania są podmioty z obszaru działania LGD- Stowarzyszenie N.A.R.E.W.- Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi:

 • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność statutową w obszarze kultury,
 • spółki prawa handlowego nie działające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zyski na cele statutowe, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • instytucje kultury z sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim są jednostki administracji rządowej lub samorządowej,
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (państwowe osoby prawne).  

Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informatyczne administracji publicznej ((Dz. U. 2015, poz.2009). Wnioskodawca nie jest kwalifikowany do wsparcia gdy zachodzą przesłanki: art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, przepisów zawartych w art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w   zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014– 2020.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu wsparciem mogą być objęte projekty mające ma celu dbałość o obiekty zabytkowe obszaru LGD N.A.R.E.W., w tym:

 • projekty inwestycyjne dotyczące prac konserwatorskich, restauratorskich, odbudowy, przebudowy obiektów zabytkowych (wpisanych do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków);
 • budowa towarzyszącej infrastruktury technicznej, informatycznej oraz kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół obiektów dziedzictwa kulturowego;
 • dostosowanie obiektów zabytkowych i dziedzictwa kulturowego dla potrzeb osób niepełnosprawnych; zabezpieczenie obiektów zabytkowych i dziedzictwa kulturowego na wypadek zagrożeń (np. monitoring, instalacje alarmowe, przeciwpożarowe itp.) dostosowanie obiektów zabytkowych do działalności kulturalnej;
 • konserwacja muzealiów, starodruków, archiwaliów, księgozbiorów oraz innych zabytków ruchomych wraz z dostosowaniem pomieszczeń do właściwego przechowywania zbiorów i ich zabezpieczenia;
 • zakup trwałego wyposażenia wpływającego na unowocześnienie obiektów kultury, w tym m.in. sprzętu wystawienniczego, magazynowego, technicznego i multimedialnego.

Działania z wykorzystaniem i rozwojem aplikacji i usług TIK, w tym digitalizacja, jedynie w przypadku gdy stanowią uzupełniający i integralny element szerszego projektu.Nie przewiduje się budowy od podstaw nowej infrastruktury kulturalnej oraz wspierania przedsięwzięć mających na celu organizację imprez o charakterze kulturalnym, takich jak wystawy, festiwale itp.O wsparcie w ramach RPOWP nie mogą się ubiegać projekty kwalifikowalne w ramach POIŚ.

Kryteria wyboru projektów

Założenia operacji powinny wpisywać się w Procedury oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalenia kwot wsparcia, zawarte w Księdze procedur wyboru operacji w ramach wdrażania wielofunduszowego LSR 2014-2020 - dokument Lokalne kryteria wyboru operacji w Stowarzyszeniu N.A.R.E.W.- Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi (Załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze) wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji.

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 40 % z maksymalnej liczby 37 pkt.Minimalna liczba punktów jakie  musi otrzymać operacja wynosi 15pkt.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu i/lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

a)  Projekty nie objęte pomocą publiczną - Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85 %.

b)  Projekty objęte pomocą publiczną – Kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami, maksymalny udział środków UE (EFRR) nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych: w przypadku projektów objętych pomocą de minimis – maksymalny poziom dofinansowania nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych, w przypadku pomocy, o której mowa w art. 53 ust. 6 Rozporządzenia Komisji (UE) nr  651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, kwota pomocy nie przekracza różnicy między kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym z   inwestycji. w przypadku pomocy, o której mowa w art. 53 ust. 8 Rozporządzenia Komisji (UE) nr  651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, w przypadku pomocy nie przekraczającej 1 mln EUR, maksymalną kwotę pomocy można ustalić alternatywnie wobec metody, o której mowa w art. 53 ust. 6, na poziomie 80% kosztów kwalifikowalnych. Projekty realizowane przez przedsiębiorstwa inne niż MŚP oraz dla których nie można obiektywnie określić dochodu z wyprzedzeniem podlegają monitorowaniu rzeczywistego dochodu, o którym mowa w art.61 ust. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru wynosi: 890 832,11 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niz LGD (PDF 516 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie EFRR (PDF 178 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (DOC 796 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Zasady rozpatrywania protestu określa Księga procedur wyboru operacji w ramach wdrażania wielofunduszowego LSR 2014-2020 (Załącznik nr 9 do ogłoszenia o naborze); Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo do wniesienia protestu w zakresie określonymw art.22 ust.1 Ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015r. W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu na zasadach określonych w rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej (Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020).

Pytania i odpowiedzi

W sprawach związanych z naborem informacje udzielane będą przez pracowników biura Stowarzyszenia N.A.R.E.W.- Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej.Iwona Pietrzak- Koordynator ds. wdrażania LSR objętej RPOWP

Tel: 85 6505104; 601890187;

e-mail: ipietrzak@stowarzyszenienarew.org.pl; biuro@stowarzyszenienarew.org.pl

Godziny pracy biura : pn-pt. 8.00 – 16.00

Linki

http://www.stowarzyszenienarew.org.pl/

https://rpo.wrotapodlasia.pl

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/