Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 8.6

8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, RPO Podlaskiego

Zakończony 16.12.2019

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

29.02.2020

Miejsce składania wniosków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski

ul. Grodzieńska 1,

16-100 Sokółka

Godziny pracy biura: Poniedziałek-piątek od 08:00 do 16:00

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w języku polskim, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (załącznik nr 16 do Ogłoszenia), dostępną na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl) oraz uwzględniając informacje zawarte w Instrukcji użytkownika GWA2014 EFRR (załącznik nr 15 do Ogłoszenia), dostępnej na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl).

Warunkiem uczestnictwa w naborze jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej (XML)  za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 GWA2014 (EFRR), w terminie od 02.12.2019 r. od godziny 8:00 do 16.12.2019 r. do godziny 15:00 (po tym terminie funkcja „Wyślij projekt” będzie zablokowana). Ponadto Wnioskodawca ma obowiązek złożyć do biura Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski w terminie od 02.12.2019 r. od godziny 8:00 do 16.12.2019 r. do godziny 16:00:

- 3 egzemplarze w wersji papierowej wniosku o dofinansowanie oraz 3 egzemplarze wersji elektronicznej (wersja pdf i XML) na płytach CD/DVD lub PENDRIVE wraz z załącznikami (studium wykonalności/analiza wykonalności projektu, uproszczony model finansowy/arkusze kalkulacyjne w formie aktywnego arkusza kalkulacyjnego np. xls) oraz potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku;

- 3 egzemplarze Potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie;ü- Oświadczenie do LGD o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celach konkursowych.  Wnioski które wpłyną w wersji elektronicznej i papierowej (zgodnie z Warunkami udzielenia wsparcia pkt. III) po ww. terminie nie podlegają ocenie. 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty z obszaru realizacji LSR  z wyłączeniem osób fizycznych.W przypadku jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego o ich zakwalifikowaniu do danego obszaru realizacji LSR decyduje lokalizacja danej jednostki organizacyjnej JST a nie siedziba JST.Typ wnioskodawcy:

⦁    Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru wsparciem będzie objęty typ projektu 11: Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach lub obiektach użyteczności publicznej oraz systemy sterowania oświetleniem (ulicznym). W ramach niniejszego naboru przewiduje się realizację projektów mających na celu:

- wymianę istniejącego oświetlenia zewnętrznego, w szczególności dróg i placów w gminach na oświetlenie zwiększające efektywność energetyczną (wymiana źródeł światła spowoduje zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną) i/lub montaż nowych punktów oświetleniowych wykorzystujących rozwiązania energooszczędne minimalizujące zapotrzebowanie na energię elektryczną;

- wsparcie elementów związanych z zarządzaniem oświetleniem, będącym przedmiotem projektu pod warunkiem, że system zarządzania dodatkowo wpłynie na wzrost efektywności energetycznej projektu.

Kryteria wyboru projektów

Operacja powinna odnosić się w swoich założeniach do Lokalnych Kryteriów Oceny Operacji, zawarte w Karcie oceny wniosku i wyboru operacji stanowiącej Załącznik nr 13 do Ogłoszenia, wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji oraz Listy warunków udzielenia wsparcia w ramach działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, według których Zarząd Województwa Podlaskiego dokona ostatecznej kwalifikowalności operacji (Załącznik nr 14 do Ogłoszenia).Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 16,00 pkt z maksymalnej liczby 40 pkt przewidzianych w Karcie oceny wniosku i wyboru operacji oraz ogłoszeniu o naborze.Kryteria wyboru operacji znajdują się w Procedurze ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji udostępnionej na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski: www.szlaktatarski.org.pl oraz w biurze Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski. Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia Zostały określone w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia pt. Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

nie określono

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

600 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Warunki udzielenia wsparcia (DOCX 328 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 111 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (DOC 790 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale VII Warunków udzielenia wsparcia (Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze).

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących konkursu, informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarskiul.

Grodzieńska 1,

16-100 Sokółka

tel.85 711 50 50

Linki

www.szlaktatarski.org.pl/

http://rpo.wrotapodlasia.pl/

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/