Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 8.5

8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie, RPO Podkarpackiego

Zakończony 21.12.2015

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie informuje, że z dniem 20 stycznia 2016r. anulowana zostaje procedura wyboru projektów w ramach działania 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie konkurs numer RPPK.08.05.00-IP.01-18-002/15. Niniejsza decyzja podyktowana jest Zarządzeniem nr 45 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 grudnia 2015 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, w wyniku którego Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej utraciły status akredytowanych OWES.

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Marzec 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Ul. płk. L. Lisa-Kuli20

35-025 Rzeszów

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu w formie papierowej można składać osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą w siedzibie WUP w Rzeszowie. Decyduje data wpływu wniosku o dofinansowanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Wniosek w wersji elektronicznej składany jest za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP) do obsługi procesu naboru wniosków o dofinansowanie.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu zgodnie z SZOOP mogą ubiegać się:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
  • organizacje pozarządowe i inne podmioty działające w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz w sektorze ekonomii społecznej,
  • podmioty ekonomii społecznej. 

Do dofinansowania wybierane będą podmioty posiadające akredytację ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dla wszystkich typów usług wsparcia ekonomii społecznej w rozumieniu KPRES.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Wzmocnienie roli podmiotów ekonomii społecznej w aktywizacji osób w niekorzystnej sytuacji oraz w dostarczaniu usług użyteczności społecznej w regionie

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria określone zostały w załączniku nr 3b do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

95% wartości projektu pomniejszonej o środki przekazywane przez beneficjentów na tworzenie miejsc pracy w ekonomii społecznej.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

56 000 000 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

zaktualizowany Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Środki odwoławcze zostały określone w zaktualizowanym regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytanie należy kierować na adres wup@wup-rzeszow.pl

lub bezpośrednio do Wydziału Integracji Społecznej EFS tel.: 17 850-92-81, 17 850-92-84, 17 850-92-60, 17 850-92-62

Linki

Odwołanie do strony z ogłoszonym naborem

Lokalny System Informatyczny LSI WUP