Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 8.5

8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym, RPO Małopolskiego

Zakończony 19.04.2017

Uwaga !!!

Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą z dnia 898/18 z dnia 24 maja 2018 r. dokonał zmiany Regulaminu Konkursu. Niniejsza uchwała wprowadza zmiany polegające, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia zapisów załączników nr 7 i nr 8 do Regulaminu konkursu Działania 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) obowiązującego od dnia 25 maja 2018 roku.

Zmienione załączniki znajdują się w sekcji niezbędne dokumenty.

Uwaga !!!


Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 15 maja 2018 r. uchwałą nr 796/18 dokonał zmiany Regulaminu konkursu w ramach Działania 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym.

W związku z potrzebą ujednolicenia zasad oznakowania miejsca, w którym realizowany jest projekt wprowadzono zmianę Instrukcji oznakowania miejsca realizacji projektu, stanowiącą załącznik nr 7a we wzorze umowy standardowej oraz załącznik nr 6a we wzorze umowy ryczałtowej.

Aktualne wzory umów z załącznikami znajdują się poniżej w sekcji niezbędne dokumenty.

Uwaga !!! 

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 6 lutego 2018 r., Uchwałą nr 169/18 dokonał zmiany Regulaminu konkursu w ramach Działania 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym. Ze względu na szczegółową analizę stanu zaawansowania procesów naborów, kontraktacji i wdrażania pod kątem spełnienia wskaźników rzeczowych i finansowych oraz w oparciu o przyjętą Uchwałę nr 1961/17 w sprawie zmiany Uchwały Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na lata 2015-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu została zmieniona. W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania tytułu prawnego do lokalu, w którym będzie zorganizowana opieka nad dziećmi, termin zawarcia umów o dofinansowanie projektów zostanie przedłużony z 6 miesięcy na 12 miesięcy od daty zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Małopolskiego listy ocenionych projektów. Treść zmienionego Regulaminu znajduje się poniżej w sekcji niezbędne dokumenty.  

Uwaga !!!

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 5 grudnia 2017 r., uchwałą nr 2030/17 dokonał wyboru do dofinansowania 1 projektu ocenionego pozytywnie w wyniku procedury odwoławczej oraz podjął decyzję o zwiększeniu alokacji przeznaczonej na konkurs, co pozwoli na dofinansowanie projektów, które znajdowały się na liście rezerwowej. W związku z powyższym, zmianie uległa lista podstawowa projektów wybranych do dofinansowania. Szczegółowe informacje o wyniku oceny wraz ze wskazaniem dokumentów, które należy złożyć przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, zostaną przesłane Wnioskodawcom indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO. Poniżej do pobrania:

Aktualna lista projektów wybranych do dofinansowania (PDF 401 KB)

 

Archiwum:

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 16 sierpnia 2017 roku uchwałą nr 1303/17 przyjął listę projektów ocenionych pozytywnie z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPMP.08.05.00-IP.02-12-022/17.

Wnioskowane dofinansowanie złożonych w ramach konkursu projektów wyniosło 66 905 233,35 zł.

Szczegółowe informacje o wynikach oceny zostaną przesłane Wnioskodawcy indywidualnie za pośrednictwem systemu e-RPO.

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów (PDF 417 KB)

Lista projektów wybranych do dofinansowania (PDF 344 KB)

Wyniki naboru 5.12.2017

Aktualna lista projektów wybranych do dofinansowania (PDF 401 KB)

 

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

III kwartał 2017

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Plac Na Stawach1

30-107 Kraków 

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą Systemu informatycznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl  w dniach: od 31 marca 2017 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 19 kwietnia 2017 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru). W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu IZ zamieści na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?


Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WM o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) w szczególności:

a. przedsiębiorcy i pracodawcy
b. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia 
c. jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną 
d. partnerzy społeczni i gospodarczy 
e. organizacje pozarządowe 

Powyższy katalog dotyczy zarówno wnioskodawcy, jak i partnera/ów.

Na co można otrzymać dofinansowanie?


Zakres wsparcia udzielonego na rzecz dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 może obejmować następujące działania:

a. tworzenie nowych miejsc opieki, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo utworzonych instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3. Zgodnie z treścią RPO WM wsparcie może dotyczyć miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i w ramach instytucji dziennego opiekuna;

b. dostosowanie istniejących miejsc opieki na dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3. Zgodnie z treścią RPO WM wsparcie może dotyczyć miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i w ramach instytucji dziennego opiekuna;

Ponadto jedynie w ramach inicjatyw na rzecz tworzenia warunków dla rozwoju opieki nad dziećmi do lat 3 przez dziennego opiekuna możliwa jest: 

c. organizacja działań informacyjno – promocyjnych dotyczących korzystania z tej formy opieki oraz pełnienia funkcji opiekuna (wyłącznie w połączeniu z innymi formami wsparcia). 

W ramach projektów ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 możliwe są m.in. następujące kategorie działań:

a) dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym do wymogów budowalnych, sanitarnohigienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacja kuchni, stołówek, szatni zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania itp. wyłącznie w sytuacji, gdy podmiot zatrudniający dziennego opiekuna udostępnia lokal w celu sprawowania opieki przez dziennego opiekuna;

b) zakup i montaż wyposażenia (w tym m.in. meble, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie sanitarne, zabawki) wyłącznie w sytuacji, gdy podmiot zatrudniający dziennego opiekuna udostępnia lokal w celu sprawowania opieki przez dziennego opiekuna;

c) zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania; 

d) wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem wyłącznie w sytuacji, gdy podmiot zatrudniający dziennego opiekuna udostępnia lokal w celu sprawowania opieki przez dziennego opiekuna

e) modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci wyłącznie w sytuacji, gdy podmiot zatrudniający dziennego opiekuna udostępnia lokal w celu sprawowania opieki przez dziennego opiekuna;

f) zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, w tym: koszty wynagrodzenia personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi do lat 3, koszty opłat za wyżywienie i pobyt dziecka; 

g) przeszkolenie w zawodzie dziennego opiekuna, odbycie szkolenia uzupełniającego; 

h) inne wydatki, o ile są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania miejsca opieki nad dziećmi do lat 3.

Kryteria wyboru projektów


Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1  (PDF 558 KB) do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania unijnego (EFS) wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis poziom dofinansowania wynikać będzie z przepisów prawnych obowiązujących na dzień udzielania wsparcia, w tym w szczególności rozporządzeń wydanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego z zastrzeżeniem, że poziom dofinansowania unijnego na poziomie projektu nie może przekroczyć 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

35 947 300,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 21 listopada 2017 r., Uchwałą nr 1891/17 dokonał zmiany Regulaminu konkursu w ramach Działania 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym. Zmianie uległy następujące dokumenty:  

  • Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu - Wzór umowy o dofinansowanie projektu (umowa standardowa), 
  • Załącznik nr 8 do regulaminu konkursu – Wzór umowy o dofinansowanie projektu (umowa ryczałtowa).

Zmiana Regulaminu konkursu nr RPMP.08.05.00-IP.02-12-022/17, tj. wzorów umów o dofinansowanie projektów spowodowana jest zmianą Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.  

 

Regulamin Konkursu (PDF 802 KB) - wersja obowiązująca od dnia 6 luty 2018 r.

Regulamin konkursu (PDF 1 MB)

Załączniki do Regulaminu konkursu

Załącznik 1 Kryteria wyboru projektów (PDF 558 KB) 

Załącznik 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (PDF 679 KB)

Załącznik 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WM na lata 2014-2020 (PDF 1 MB)

Załącznik 4 Regulamin korzystania z Systemu e-RPO (PDF 356 KB)

Załącznik 5 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (ZIP 3 MB), obowiązujący do 12.04.2017 r.

Załącznik 5 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów (PDF 3 MB), obowiązujący od 13.04.2017 r.

Załącznik 6 Definicje wskaźników dla konkursu w ramach Działania 8.5 RPO WM 2014-2020 (PDF 484 KB)

Załącznik 7 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (umowa standardowa) (ZIP 2 MB), obowiązujący do 12.04.2017 r.

Załącznik 7 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (umowa standardowa) (PDF 3 MB), obowiązujący od 13.04.2017 r.

Załącznik nr 7 wzór umowy o dofinansowanie projektu (umowa standardowa) (PDF 1 MB), obowiązujący od 16.05.2018 r.

Załącznik nr 7 - Wzór umowy standardowej z załącznikami (PDF 2 MB) - obowiązujący od 25.05.2018 r.

Załącznik 8 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (umowa ryczałtowa) (ZIP 2 MB), obowiązujący do 12.04.2017 r.

Załącznik 8 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (umowa ryczałtowa) (PDF 3 MB), obowiązujący od 13.04.2017 r.

Załącznik nr 8 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (umowa ryczałtowa) (PDF 1 MB), obowiązujący od 16.05.2018 r.

Załącznik nr 8 - Wzór umowy ryczałtowej (PDF 2 MB) - obowiązujący od 25.05.2018 r.

Załącznik 9 Wzór umowy partnerskiej (PDF 707 KB)

Załącznik 10 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu (PDF 579 KB)

Załącznik 11 Diagnoza dotycząca zapotrzebowania na tworzenie i utrzymanie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w województwie małopolskim (PDF 1 MB)

Załącznik 12 Instrukcja użytkownika zewnętrznego Systemu e-RPO wspierającego wdrażanie RPO WM na lata 2014-2020 (PDF 937 KB)

Załącznik 13 Standard usług projektu konkursowego realizowanego w ramach Działania 8.5 RPO WM 2014-2020  (ZIP 5 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 679 KB) 

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 7 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (umowa standardowa) (ZIP 2 MB)

Załącznik 8 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (umowa ryczałtowa) (ZIP 2 MB)

Aktualne wzory umów znajdują się w sekcji "Niezbędne dokumenty"

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 10  (PDF 579 KB)do Regulaminu konkursu. 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają wnioskodawcom Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich: pn. 8:00 – 18:00, wt.-pt. 8:00 – 16:00:

a) Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72B, 30-552 Kraków, dla mieszkańców powiatów: m. Kraków, krakowskiego, bocheńskiego, wielickiego, myślenickiego, miechowskiego oraz proszowickiego, fax 12 299 09 41, e-mail: fem@umwm.pl, Infolinia: (12) 616 06 16 Tel. (12) 616 06 26 Tel. (12) 616 06 36 Tel. (12) 616 06 46 Tel. (12) 616 06 56 Tel. (12) 616 06 66 Tel. (12) 616 06 76 Tel. (12) 616 06 86;

b) Punkt Informacyjny w Chrzanowie ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, dla mieszkańców powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego i wadowickiego, fax. 32 627 23 12, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl, Tel. (12) 616 03 91 Tel. (12) 616 03 92 Tel. (12) 616 03 93;

c) Punkt Informacyjny w Nowym Sączu ul. Wazów 3, 33-300 nowy Sącz, dla mieszkańców powiatów: m. Nowy Sącz, nowosądeckiego, gorlickiego oraz limanowskiego, fax. 18 442 25 11,e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl, Tel. (12) 616 03 71 Tel. (12) 616 03 72 Tel. (12) 616 03 73;

d) Punkt Informacyjny w Nowym Targu al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, dla mieszkańców powiatów: nowotarskiego, tatrzańskiego oraz suskiego, tel./fax. 18 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl, Tel. (12) 616 03 81 Tel. (12) 616 03 82 Tel. (12) 616 03 83;

e) Punkt Informacyjny w Tarnowie ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, dla mieszkańców powiatów: m. Tarnów, tarnowskiego, brzeskiego oraz dąbrowskiego, fax. 14 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl, Tel. (12) 616 03 61 Tel. (12) 616 03 62 Tel. (12) 616 03 63;

Linki

http://www.rpo.malopolska.pl

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

http://wup-krakow.pl/