Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 8.5

8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie / 8.5.2 Wsparcie outplacementowe, RPO Kujawsko-pomorskiego

Zakończony 1.02.2017

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Dzień, w którym zostanie wyczerpana alokacja środków finansowych przeznaczonych na konkurs lub do dnia zamknięcia konkursu odpowiednią decyzją Instytucji Organizującej Konkurs.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

ul. Szosa Chełmińska 30/32

87-100 Toruń

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i przesłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020 dostępnym na stronie www.gwd.kujawsko-pomorskie.pl.  

Następnie należy złożyć wniosek w formie papierowej. Oznacza to złożenie 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie projektu w formie papierowej wraz z dwoma egzemplarzami załączników albo przesłanie 1 egzemplarza wraz z załącznikami w formie dokumentu elektronicznego. 

Wnioski o dofinansowanie projektu w formie papierowej wraz z załącznikami należy składać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 w Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, parter, pokój nr 102, ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń.

Wniosek o dofinansowanie projektu w formie papierowej może być dostarczony:

 • osobiście lub przez posłańca(dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą) – decyduje data wpływu do Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu;
 • poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej wyznaczonego operatora w rozumieniu Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. 2016 r. poz. 1113) – decyduje data nadania.
 • poprzez wysłanie w formie dokumentu elektronicznego do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, a nadawca otrzyma urzędowe poświadczenie odbioru – decyduje data i godzina wytworzenia urzędowego poświadczenia odbioru.

Szczegółowe zapisy dotyczące formy składania wniosków o dofinansowanie projektu znajdują się w Regulaminie konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano na Wsparcie w zakresie przygotowania i realizacji programów typu outplacement w szczególności:

 1. Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania jako obowiązkowy element wsparcia,
 2. Poradnictwo psychologiczne,
 3. Pośrednictwo pracy,
 4. Szkolenia, kursy,
 5. Studia podyplomowe,
 6. Staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie,
 7. Subsydiowane zatrudnienie,
 8. Dodatek relokacyjny,
 9. Bezzwrotne wsparcie finansowe dla osób planuj gospodarczej, połączone ze wsparciem pomostowym o charakterze doradczo-szkoleniowym lub w postaci finansowej.

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Pośrednicząca dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałami Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 5a i 5b  do Regulaminu konkursu 

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

-

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

14 630 894,12 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-002/16

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załączniki do Regulamin konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-002/16

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansownie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Dodatkowe informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń:

Oddział ds. Projektów Konkursowych Wydziału Wdrażania RPO
tel. (56) 669 39 55
lub (56) 669 39 59
lub (56) 669 39 74
lub (56) 669 39 57
e-mail: wup@wup.torun.pl.

Punkt Informacji i Promocji

tel. (56) 669 39 39 lub
(56) 669 39 84
e-mail: promocjaefs@wup.torun.pl,

Linki

Ogłoszenie o konkursie - IV Tura - pobierz (PDF 359 KB)

Informacjo o ogłoszeniu konkursu wraz z załącznikami