Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 8.5

8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego / 8.5.2 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego (projekt pozakonkursowy), nr RPSW.08.05.02-IZ.00-26-314/20, RPO Świętokrzyskiego

Zakończony 24.07.2020

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

-

Miejsce składania wniosków

Sekretariat (I piętro pok. 105) Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WŚ 2014-2020 poprzez Lokalny System Informatyczny w terminie od dnia 10 lipca 2020 r. (od godziny 7.30) do dnia 24 lipca 2020 r. (do godziny 15:00) wraz z dwoma egzemplarzami wersji papierowej, które należy złożyć w Sekretariacie (I piętro – pok. 105) Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce.

Suma kontrolna wniosku przekazanego przez LSI i suma kontrolna wniosków w wersji papierowej musi być tożsama.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do złożenia wniosku w ramach projektu pozakonkursowego uprawniony jest Departament Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub trudnej sytuacji życiowej/rodzinnej w zakresie przedmiotów zawodowych, ICT oraz języków obcych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w WARUNKACH NABORU PROJEKTÓW WŁASNYCH W TRYBIE POZAKONKURSOWYM  (PDF 395 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie dla Poddziałania 8.5.2 wynosi 1 161 000 PLN (wkład UE – 1 096 500 PLN, wkład BP – 64 500 PLN).

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

WARUNKI NABORU PROJEKTÓW WŁASNYCH W TRYBIE POZAKONKURSOWYM (PDF 395 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie dostępny jest w Instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu (PDF 4 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Pozostałe dokumenty (ZIP 3 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

-

Pytania i odpowiedzi

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce.Dodatkowych informacji udzielą pracownicy Oddziału Informacji i Programowania w DW EFS pod nr telefonu 41 34 98 923.

Linki

Strona internetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Ogłoszenie o wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie na stronie internetowej RPOWŚ 2014-2020