Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 8.4

8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian / 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MSP, RPO Małopolskiego

Zakończony 9.08.2016

Wyniki naboru 14.11.2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalno-merytoryczną wniosków złożonych w konkursie nr RPMP.08.04.01.IP.02-12-040/16.
W wyniku przeprowadzonej oceny żaden ze złożonych wniosków nie uzyskał oceny pozytywnej i nie został rekomendowany do dofinansowania.

W związku z negatywną oceną złożonych w niniejszym naborze wniosków w najbliższym możliwym terminie planowane jest ogłoszenie kolejnego konkursu w ramach Poddziałania 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Październik 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Plac Na Stawach 1
30-107 Kraków 

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą Systemu informatycznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl w dniach: od 27 czerwca 2016 r. (dzień otwarcia naboru) do 9 sierpnia 2016 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru).

W sytuacji wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu IZ zamieści na stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl informację odnośnie odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WM o dofinansowanie projektu w ramach niniejszego konkursu mogą się ubiegać  wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) w szczególności:

  • przedsiębiorcy,
  • instytucje otoczenia biznesu,
  • partnerzy społeczni i gospodarczy,
  • organizacje pozarządowe.

Powyższy katalog dotyczy zarówno Wnioskodawcy, jak i Partnera/ów.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  1.  Projekty składane w ramach konkursu muszą być zgodne z zapisami RPO WM oraz SzOOP RPO WM dotyczącymi 8 Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, Poddziałania 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP (Typ projektu: A. wsparcie dotyczące podnoszenia kompetencji i/lub kwalifikacji kadr sektora MŚP w ramach podmiotowego finansowania usług rozwojowych). 
  2. Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WM grupą docelową (ostatecznymi odbiorcami wsparcia) w ramach niniejszego konkursu są mikro, mali i średni przedsiębiorcy oraz ich pracownicy, w tym osoby prowadzące działalność na własny rachunek.
  3. Zgodnie z obligatoryjnym kryterium oceny Kwalifikowalność projektu, grupa docelowa musi być zgodna z zapisami SzOOP RPO WM oraz Podręcznikiem kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz Regulaminem konkursu.
  4. Grupy docelowe na których skoncentrowane jest wsparcie w ramach projektu PSF określone zostały w Koncepcji Podmiotowego Systemu Finansowania dla RPO WM 2014-2020 stanowiącej Załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu (zip. 1,5 MB).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu (pdf. 0,35 MB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85% (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną). W przypadku projektów objętych pomocą publiczną, maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu, wynika z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie pomocy de minimis i pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

87 760 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

 

25.07.2016 r. nastąpiła zmiana regulaminu konkursu w zakresie terminu składania wniosku (wnioski można składać do 9 sierpnia 2016 r.).

Regulamin konkursu (PDF 857 KB) - wersja aktualna, obowiązująca od 25 lipca 2016 r.

Uchwała Nr 1170/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 lipca 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 1105/16 (PDF 364 KB)

Regulamin Konkursu (PDF 1 MB) - wersja archiwalna, obowiązująca od 19 do 24 lipca 2016 r.

Uchwała Nr 1105/16 w sprawie zmiany uchwały Nr 778/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu

Załącznik do regulaminu Konkursu (PDF 5 MB)

 

Regulamin konkursu (PDF 1 MB) - wersja archiwalna, wersja obowiązująca do 18 lipca 2016 r.

Załączniki do Regulaminu konkursu - wersja archiwalna (ZIP 11,26 MB)

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku został określony w Załączniku nr 2 do Regulaminu konkursu. (pdf. 1MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzory umów o dofinansowanie projektów stanowi Załączniki nr 7 (zip. 2,2 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Załączniku nr 9 do Regulaminu konkursu (pdf. 0,5 MB)

Niniejszy Regulamin konkursu został opracowany na podstawie Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020 z dnia 10 kwietnia 2015 r. Z uwagi na planowana zmianę Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020 w momencie aktualizacji ww. dokumentu, Wnioskodawcy powinni stosować zapisy zaktualizowanych wytycznych. WUP w Krakowie zaleca Wnioskodawcom zainteresowanym aplikowaniem o środki, regularne monitorowanie strony http://www.rpo.malopolska.pl, gdzie są publikowane zatwierdzone wersje wytycznych (a także ich ewentualne późniejsze zmiany). Po zatwierdzeniu przez Ministerstwo Rozwoju nowych Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorstw i pracowników do zmian na lata 2014-2020 IOK sporządzi Aneks do niniejszego Regulaminu konkursu.

 

Pytania i odpowiedzi

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentacją konkursową.

 Wszelkich dodatkowych informacji dla Wnioskodawców udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. 12 616 0 616, fax 12 29 90 941 e-mail: fem@umwm.pl

Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (032) 627 23 10, (032) 627 23 11, fax. (032) 627 23 12, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl

Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (018) 442 25 78, (018) 442 25 79, fax. (018) 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl

Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 540 90 32, tel./fax.: (018) 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl

Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (014) 628 88 12, (014) 628 88 13, fax. (014) 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl

Linki

Strona Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego