Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 8.4

8.4 Infrastruktura społeczna / 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, RPO Podlaskiego

Zakończony 30.06.2017

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

styczeń 2018

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Poleska 89 15-874 Białystok.

Sposób składania wniosków

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014), która jest dostępna na stronie: http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html w terminie od 01 lutego  2017 r. do 30 czerwca 2017 r. do godziny 15:30.

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami w ciągu 3 dni roboczych licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po złożeniu wniosku przez aplikację GWA 2014 do IOK.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  • przedsiębiorcy,
  • jednostki budżetowe

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu, wsparciem będą objęte projekty dotyczące inwestycji w ramach infrastruktury dedykowanej osobom dorosłym w obszarze chorób, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej, tj. w zakresie chorób układu krążenia, nowotworowego, chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, chorób układu oddechowego, chorób psychicznych [Narzędzie 13 Wsparcie regionalnych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych na rzecz osób dorosłych, dedykowanych chorobom, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej (roboty budowlane, doposażenie) zgodnie z Krajowymi Ramami Strategicznymi. Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020].

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu.

Uwaga Komunikat!

IOK informuje, że do pierwotnej wersji dokumentacji aplikacyjnej z dnia 30 grudnia 2016 r. omyłkowo dołączono błędne kryteria pn. Kryteria merytoryczne dopuszczające szczególne i szczegółowe różnicujące. Zmiana dotyczy wyłącznie kryterium nr 6 pn. Kompleksowość opieki zdrowotnej. W załączeniu obowiązujące kryteria przyjęte Uchwałą nr 45/2016 KM RPOWP z dnia 28 października 2016 r.

Aktualne Kryteria merytoryczne dopuszczające szczególne i szczegółowe różnicujące (PDF 930 KB)

Nieaktualne Kryteria merytoryczne dopuszczające szczególne i szczegółowe różnicujące (PDF 637 KB)

Kryteria_formalne obligatoryjne i merytoryczne dopuszczające ogólne (PDF 344 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

- projekty objęte pomocą publiczną – kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami, lecz maksymalny udział środków UE (EFRR) nie może przekroczyć 85%; - projekty nie objęte pomocą publiczną – 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

100 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 153 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 697 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217,   j.t.   z póź. zm.). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale 14 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących konkursu w ramach Poddziałania 8.4.1 informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Ogłaszającej Konkurs (IOK):    
tel. (85) 66 54 354, - 979, - 305
w godz. od 9.00 do 13.00.
e-mail: konkursy.efrr@wrotapodlasia.pl  (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie).
Pytania wraz z odpowiedziami będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.wrotapodlasia.pl w zakładce dotyczącej danego konkursu. Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:
w Białymstoku, Infolinia: 0 801 308 013, e-mail: gpi@wrotapodlasia.pl;
w Suwałkach, tel. 87 563 02 11, 87 563 02 19, 87 562 02 76, e-mail: lpi@ares.suwalki.pl;
w Łomży, tel. 86 216 33 26, 86 473 53 20, e-mail: lpi@podlaskie.org.pl

Linki

Link do pełnej dokumentacji konkursu.