Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 8.4

8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego / 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, RPO Kujawsko-pomorskiego

Zakończony 9.03.2020

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

listopad 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Biuro Podawczo-Kancelaryjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić  i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020, dostępnym na stronie www.generator.kujawsko-pomorskie.pl. Następnie należy złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z pismem przewodnim w formie papierowej.

O dacie skutecznego złożenia wniosku o dofinansowanie projektu decyduje data wpływu wersji papierowej do Biura Podawczo-Kancelaryjnego.

Wnioski o dofinansowanie projektu w formie papierowej można składać w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30, we wtorki od 7:30 do 17:00,  w piątki od 7:30 do 14:00.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

  1. Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo tworzonych formach opieki przewidzianych ustawą.
  2. Finansowanie kosztów przeszkolenia zawodowego dziennego opiekuna i niani.
  3. Dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.
  4. Działania aktywizacyjne i/lub szkoleniowe wspomagające proces powrotu na rynek pracy (jako uzupełnienie wsparcia wskazanego w pkt. 1-3). 

Typ projektu nr 1 stanowi obligatoryjny element wsparcia w ramach projektu. 

Typ projektu nr 4 może być realizowany wyłącznie na rzecz osób bezrobotnych i osób biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów zostały wskazane w Regulaminie konkursu.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego projektu wynosi 85%.

Wartość projektu

Minimalna wartość projektu przekracza kwotę 425 670 zł

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 42 665 474,91 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu (PDF 948 KB)

Regulamin konkursu archiwalny (PDF 907 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie (DOCX 160 KB) (DOCX 160 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie (DOC 6 MB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w załączniku nr 10 do Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają:

– pracownicy punktów informacyjnych w godzinach:

poniedziałki i wtorki 7.30-17.30

środy, czwartki, piątki 7.30-15.30 

– pracownicy DW RPO – Wydział Wyboru Projektów Europejskiego Funduszu Społecznego pod nr tel. (56) 652 18 56 w godzinach:

wtorki 11.30 – 12.30

czwartki 12.30 – 13.30.

Pytania można zgłaszać również  przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: http://mojregion.eu/index.php/rpo/formularz-zglaszania-pytan.

Linki

Treść ogłoszenia w serwisie Mój Region