Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 8.3

8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy, RPO Wielkopolskiego

Zakończony 15.04.2016

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.03.01-IZ-00-30-001/16.
Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.03.01-IZ-00-30-001/16 dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy.
Ponadto IZ przedstawia skład Komisji Oceny Projektów powołany dla przedmiotowego konkursu.

Wyniki naboru 18.11.2016

Lista projektów wybranych do dofinansowania (PDF 478 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów (PDF 263 KB)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

III kwartał 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Sekretariat Departamentu Wdrażania EFS
(bud. „C”, 1 piętro, pok. 142)
al. Niepodległości 18
61–713 Poznań

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 31.03.2016 r. od godziny 0.00 do dnia 15.04.2016 r. do godziny 15.30.
Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską.
Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Projekty służące podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe poprzez:
a) staże zawodowe organizowane u pracodawców lub przedsiębiorców;
b) realizację kształcenia zawodowego praktycznego we współpracy z pracodawcami lub przedsiębiorcami w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe;
c) realizację projektów z zakresu kształcenia dualnego;
d) inne formy służące podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów.
2. Wyposażenie/doposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia w zawodach w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej (występuje wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1).
3. Doskonalenie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego, instruktorów praktycznej nauki zawodu (występuje wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt.1, 2).
4. Projekty w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla młodzieży, w tym doposażenie w niezbędny sprzęt umożliwiający prowadzenie doradztwa, podnoszenie kompetencji osób prowadzących doradztwo w przedmiotowym zakresie (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt.1).
5. Tworzenie/wspieranie wysokiej jakości wyspecjalizowanych ośrodków kształcenia i szkolenia, tj. Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego lub innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZiU poprzez:
a) wyposażenie/doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne umożliwiające: kształcenie w zawodach w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej oraz przeprowadzenie egzaminu zawodowego;
b) rozszerzenie lub dostosowanie oferty edukacyjnej do realizacji nowych zadań;
c) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w ww. podmiotach (wyłącznie jako element projektu wskazanego w ppkt. a lub ppkt. b).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów (PDF 890 KB) (PDF 890 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

90% - kosztów kwalifikowanych (85% dofinansowania UE + 5% dofinansowania krajowego)

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

16 560 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (wersja obowiązująca od 17 marca 2016) (PDF 1 MB)

Regulamin konkursu (PDF 686 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 522 KB) stanowi załącznik nr 8.4 do Regulaminu konkursu

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 2 MB) stanowi załącznik nr 8.3 do Regulaminu konkursu

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w Regulaminie konkursu (PDF 1 MB)

Pytania i odpowiedzi

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można składać za pomocą:
• Poczty elektronicznej na adres e-mail: defs.sekretariat@umww.pl
• Faksu: 61 626 73 01;
• Telefonu: 61 626 73 00;
lub bezpośrednio:
w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, Tel. 61 626 61 92

Linki

Strona Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020