Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 8.3

8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy, RPO Wielkopolskiego

Zakończony 29.03.2019

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej oraz negocjacji w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/19.
Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/19 dla Działania 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

III kwartał 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Sekretariat Departamentu Wdrażania EFS
(bud. „C”, 1 piętro, pok. 142)
al. Niepodległości 18
61–713 Poznań.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 27.02.2019 r. od godziny 0.00 do dnia 29.03.2019 r. do godziny 15.30. Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru. Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską.
Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu.
Konkurs nie jest podzielony na rundy konkursowe.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

W ramach konkursu można realizować w szczególności następujące działania:
1. Projekty służące podnoszeniu kompetencji lub kwalifikacji zawodowych  uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe poprzez:
a) staże zawodowe organizowane u pracodawców lub przedsiębiorców;
b) praktyki zawodowe organizowane u pracodawców lub przedsiębiorców dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych, szkół branżowych I i II stopnia;
c) realizację projektów z zakresu kształcenia dualnego;
d) inne formy służące podnoszeniu kompetencji lub kwalifikacji zawodowych uczniów;
e) doskonalenie systemu nauki zawodu organizowanej u pracodawców rzemieślników, ze szczególnym uwzględnieniem podnoszenia jakości szkolenia praktycznego i teoretycznego organizowanego dla młodocianych pracowników dokształcających się w systemie szkolnym i pozaszkolnym (stanowi wyłącznie jeden z elementów projektu).
2. Wyposażenie/doposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia w zawodach w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej (występuje wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1).
3. Podnoszenie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego, instruktorów praktycznej nauki zawodu (występuje wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt.1 lub 2).
4. Projekty w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla młodzieży, w tym tworzenie Punktów Informacji i Kariery (PIK) oraz podnoszenie kompetencji osób prowadzących doradztwo w przedmiotowym zakresie (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1).
5. Tworzenie/wspieranie wysokiej jakości wyspecjalizowanych ośrodków kształcenia i szkolenia, tj. Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego lub innych zespołów realizujących zadania CKZiU poprzez:
a) wyposażenie/doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne do prowadzenia nauczania w zawodach z określonej branży/zawodzie;
b) rozszerzenie lub dostosowanie oferty edukacyjnej do realizacji nowych zadań;
c) podnoszenie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w ww. podmiotach (wyłącznie jako element projektu wskazanego  w ppkt. a lub ppkt. b).
6. Projekty kompleksowe służące podnoszeniu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz przygotowania zawodowego uczniów (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1).

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

90% kosztów kwalifikowanych (85% dofinansowania UE + 5% dofinansowania krajowego)

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Ogółem (EFS+BP): 10 588 235,00 PLN
w tym wsparcie finansowe EFS: 10 000 000,00 PLN
w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 588 235,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu (obowiązujący od 27.11.2019 r.) (PDF 790 KB)

Regulamin konkursu  (PDF 790 KB) - NIEAKTUALNY

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik nr 8.4 do Regulaminu konkursu (PDF 548 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie stanowi załącznik nr 8.3 do Regulaminu konkursu (PDF 884 KB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w Regulaminie konkursu (PDF 790 KB) (PDF 790 KB)

Pytania i odpowiedzi

Zapytania do Instytucji prowadzącej nabór można składać za pomocą:

  • Poczty elektronicznej na adresy e-mail:  info.wrpo@wielkopolskie.pl, info.fe@wielkopolskie.pl
  • Telefonu: 61 626 61 92;
    lub bezpośrednio: w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

Linki

Strona Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020