Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 8.3

8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego / 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej - ZIT RPSW.08.03.06-IZ.00-26-333/21, RPO Świętokrzyskiego

Zakończony 22.01.2021

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Marzec 2021 r.

Miejsce składania wniosków

W związku z epidemią COVID-19, wnioski należy nadsyłać pocztą/przesyłką kurierską na adres Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce.

Dla zachowania terminu ma znaczenie data nadania wniosku (np. data stempla pocztowego, data nadania przesyłki kurierskiej), najpóźniej w ostatnim dniu naboru tj. 22.01.2021 r.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od dnia 4 stycznia 2021 r. do dnia 22 stycznia 2021 r.

Wersję elektroniczną wniosków o dofinansowanie projektu należy składać przez Lokalny System Informatyczny (adres strony internetowej LSI) od dnia 04.01.2021 r. (od godziny 7:00) do dnia 22.01.2021 r. (do godziny 15:00).

Wniosek w wersji papierowej należy przesłać w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach zgodnych z przekazaną wersją elektroniczną (suma kontrolna obu wersji musi być tożsama).

W związku z epidemią COVID-19, wnioski należy nadsyłać pocztą/przesyłką kurierską na adres Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce.

Dla zachowania terminu ma znaczenie data nadania wniosku (np. data stempla pocztowego, data nadania przesyłki kurierskiej), najpóźniej w ostatnim dniu naboru tj. 22.01.2021 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach niniejszego konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym m.in.:

-          przedszkola, a także ich organy prowadzące (w tym przedszkola z oddziałami integracyjnymi), przedszkola specjalne oraz inne formy wychowania przedszkolnego,

-          szkoły/placówki realizujące kształcenie ogólne w rozumieniu ustawy o systemie oświaty/ustawy Prawo oświatowe i ich organy prowadzące,

-          jednostki samorządu terytorialnego,-          organizacje pozarządowe,

-          osoby prawne.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy operacji:

1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w nowo utworzonych ośrodkach wychowania przedszkolnego (OWP) na obszarach z terenu województwa świętokrzyskiego o najwyższym zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej, z możliwością doposażenia w sprzęt, zakup materiałów dydaktycznych i/lub modernizacja/remont istniejącej infrastruktury do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym.

2. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w istniejących OWP na obszarach z terenu województwa świętokrzyskiego o najwyższym zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej, z możliwością doposażenia w sprzęt, zakup materiałów dydaktycznych i/lub modernizacja/remont istniejącej infrastruktury do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym.

3. Rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, poprzez realizację zajęć wspierających, wyłącznie w zakresie:

a)  zajęć specjalistycznych,

b)  zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu Prawa oświatowego,

c)  zajęć stymulujących rozwój psychoruchowy.

4. Rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci, poprzez realizację zajęć wspierających w zakresie kompetencji kluczowych i/lub umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

5. Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami i/lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności.

6. Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli OWP do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dostępne w Regulaminie (PDF 1 MB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków UE wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną).

Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego o minimalnej wysokości 15% wydatków kwalifikowalnych projektu.

UWAGA – W ramach konkursu istnieje możliwość sfinansowania wkładu własnego w pełnej wysokości ze środków PFRON w projektach realizowanych przez organizacje pozarządowe, skierowanych do osób z niepełnosprawnościami i/lub do ich otoczenia. Szczegóły zostały zawarte w regulaminie konkursu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi  1 530 000 PLN, ze środków Unii Europejskiej.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu  (PDF 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Instrukcja_WND (PDF 2 MB)

Zalacznik_IV_Wzor_decyzji_o_dofinansowanie (PDF 581 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Zalacznik_III_Wzor_umowy_o_dofinansowanie_projektu_ryczalt (PDF 548 KB)

Pozostałe dokumenty (RAR 4 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura_odwolawcza (PDF 214 KB)

Pytania i odpowiedzi

Informujemy, że wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące zapisów regulaminu konkursu i tworzenia wniosków o dofinansowanie można przekazywać do Punktu Informacyjnego Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres  infoEFS@sejmik.kielce.pl lub telefonicznie (41) 34 98 923 (w godzinach od 8:00 do 15:00).

Dodatkowo informacji udzielają:Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich – ul. Św. Leonarda 1, 25-311 Kielce (tel. 41 343 22 95, 41 340 30 25, 41 301 01 18, infolinia 800 800 440), e-mail:

GPI@sejmik.kielce.pl(obsługuje powiaty: kielecki, włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, kazimierski oraz m. Kielce).

Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz (tel. 15 832 33 54, 15 864 20 74), e-mail: PIFEsandomierz@ sejmik.kielce.pl(obsługuje powiaty: sandomierski, opatowski, staszowski i buski).

Lokalny Punkt Informacyjny w Skarżysku-Kamiennej – Al. Piłsudskiego 36, 26-110 Skarżysko-Kamienna (tel. 41 378 12 06, 41 370 97 17) e-mail: PIFEskarzysko@sejmik. kielce.pl(obsługuje powiaty: skarżyski, konecki, starachowicki i ostrowiecki). 

Linki

http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/4203-ogloszenie-konkursu-nr-rpsw-08-03-06-iz-00-26-333-21-dla-poddzialania-8-3-6-wzrost-jakosci-edukacji-ogolnej-zit-upowszechnianie-i-wzrost-jakosci-edukacji-przedszkolnej