Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 8.3

8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego / 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej, RPO Świętokrzyskiego

Zakończony 20.09.2016

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

koniec grudnia 2016

Miejsce składania wniosków

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego z siedzibą w Kielcach ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać:

- w wersji elektronicznej (od 31.08.2016 r. – godz. 7:00 do 20.09.2016 r. – godz. 15:00) za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach RPOWŚ 2014-2020 (LSI)

oraz

- w wersji papierowej (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do15:00) w sekretariacie (I piętro pok. 105) Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce.

Suma kontrolna wniosku przekazanego przez LSI i suma kontrolna wniosków w wersji papierowej musi być tożsama.

Zachowanie terminu do 20 września 2016 r. (godz. 15:00) oznacza wpływ wniosku o dofinansowanie do Sekretariatu Departamentu Wdrażania EFS zarówno w wersji elektronicznej oraz papierowej.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym m.in.:

- przedszkola, a także ich organy prowadzące (w tym przedszkola z oddziałami integracyjnymi, przedszkola specjalne oraz inne formy wychowania przedszkolnego, w rozumieniu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania),

- organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, w tym z oddziałami przedszkolnymi,

- jednostki samorządu terytorialnego,

- organizacje pozarządowe,

- osoby prawne.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy operacji w ramach naboru:

Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej obejmujące następujące działania:

1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w nowopowstających ośrodkach wychowania przedszkolnego (OWP) na obszarach z terenu województwa świętokrzyskiego o najwyższym zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej, z możliwością doposażenia w sprzęt, zakup materiałów dydaktycznych i/lub modernizacja istniejącej infrastruktury do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym.

2. Wygenerowanie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego w istniejących OWP, z możliwością doposażenia w sprzęt, zakup materiałów dydaktycznych i/lub modernizacja istniejącej infrastruktury do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym.

3. Rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci, w tym szczególnie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (m.in. dzieci z niepełnosprawnościami), poprzez realizację zajęć wspierających, wydłużenie czasu świadczenia usług wychowania przedszkolnego.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów (PDF 689 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

10 000 000

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin Konkursu 8.3.1 (PDF 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Instrukcja i wzór wniosku o finansowanie (PDF 3 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 889 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Regulaminie procedury odwoławczej (PDF 344 KB)

Pytania i odpowiedzi

Kontakt: Instytucja Organizująca Konkurs – Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego z siedzibą w Kielcach ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce, w godzinach od 8:00 do 15:00, tel. 41 34 98 923 oraz drogą elektroniczną infoEFS@sejmik.kielce.pl

Dodatkowych informacji udzielają:

- Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich – ul. Św. Leonarda 1, 25-311 Kielce (tel. 41 343 22 95, 41 340 30 25, 41 301 01 18, infolinia 800 800 440).

- Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz (tel. 15 832 33 54, 15 864 20 74).- Lokalny Punkt Informacyjny w Busku-Zdroju – Al. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój (tel. 41 378 12 06, 41 370 97 17).

Linki

Ogłoszenie o naborze na stronie internetowej RPO WŚ 2014-2020

Załącznik nr III - Wzór karty oceny formalnej (PDF 719 KB)

Załącznik nr IV - Wzór karty oceny merytorycznej (DOCX 116 KB)

Załącznik nr Vb - Wzór decyzji o dofinansowanie (PDF 876 KB)

Załącznik nr VI - Wzór umowy o dofinansowanie - ryczałt (PDF 1 MB)

Załącznik nr VII - Taryfikator cen rynkowych (PDF 486 KB)

Załącznik nr VIII - Wzór minimalnego zakresu umowy o partnerstwie (PDF 554 KB)

Załącznik nr IX Analiza zapotrz. na usługi edukacji przedszk. (PDF 3 MB)

Załąćznik nr XI - Matryca kryteria (PDF 353 KB)

Załąćznik nr IX - Załącznik do obowiązkowych wskaźników (PDF 443 KB)