Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 8.3

8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, RPO Podkarpackiego

Zakończony 15.07.2022

Informacja z dnia 13-09-2022 r.

Informacja dot. Listy projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-063/22 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Działanie 8.3, tj.:
Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-063/22 (DOC 94 KB)

 

Informacja z dnia 13-09-2022 r.

Informacja dot. decyzji Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w sprawie zwiększenia alokacji w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-063/22 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, tj.: Informacja dot. zwiększenia alokacji w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-063/22 (DOCX 53 KB)


Informacja z dnia 02-08-2022 r.

Informacja dot. uaktualnionej listy projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-063/22 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, tj.:
Uaktualniona lista projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-063/22 (DOCX 68 KB)

 

Informacja z dnia 01-08-2022 r.

Informacja dot. uaktualnionej listy projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-063/22 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, tj.:
Uaktualniona lista projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-063/22 (DOCX 68 KB)

 

Informacja z dnia 25-07-2022 r.

Informacja dot. Listy projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-063/22 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych tj.:
Lista projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-063/22 (DOCX 68 KB)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

październik 2022 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11,
35-055 Rzeszów

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w:
1. w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP) do obsługi procesu naboru wniosków o dofinansowanie dostępnego pod adresem https://lsi.wup-rzeszow.pl do godz. 23:59
2. w formie papierowej w 2 egzemplarzach wydrukowanych z systemu LSI WUP - osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą w godzinach pracy Urzędu tj. od 7:30 do 15:30.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu zgodnie z SZOOP mogą ubiegać się:
- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
- jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego,
- podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie statutowo działające w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz działalności leczniczej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy poprzez
a) wsparcie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w tym ośrodków wsparcia np.: dziennych domów pomocy, klubów samopomocy,
b) wykorzystanie dziennych opiekunów, asystentów osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, wolontariatu opiekuńczego, pomocy sąsiedzkiej i innych form samopomocowych,
c) inne usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, sfinansowanie wypożyczenia sprzętu niezbędnego do opieki lub sprzętu zwiększającego samodzielność osób starszych, dowożenie posiłków),
d) wykorzystanie nowoczesnych technologii w usługach opiekuńczych, np. teleopieki i innych form niebezpośrednich usług opiekuńczych wykorzystujących nowe technologie, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) metod samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii.
2. Działania wspierające opiekunów nieformalnych w opiece domowej, m.in. poprzez:
a) tworzenie krótkookresowych miejsc opieki w zastępstwie za opiekunów nieformalnych (wyłącznie w formie usług świadczonych w lokalnej społeczności) albo sfinansowanie usługi opiekuńczej,
b) poradnictwo, w tym psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne do sprawowania wysokiej, jakości opieki i odciążenia opiekunów faktycznych,
c) finansowanie usług wypożyczenia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego w celu aktywizacji społecznej osób,
d) kształcenie, w tym szkolenia, praktyki i wymiana doświadczeń dla opiekunów nieformalnych, potrzebnych do opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
e) finansowanie usługi asystenckiej lub opiekuńczej dla osoby potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w celu umożliwienia jej opiekunom podjęcia aktywności zawodowej.
3. Tworzenie miejsc opieki dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w nowo tworzonych lub istniejących ośrodkach zapewniających opiekę dzienną lub całodobową.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria określone zostały w pkt. 4 regulaminu konkursu (PDF 1 MB).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

90% wartości projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

947 368,41 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 704 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (ZIP 2 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w punkcie 4.6 regulaminu konkursu (PDF 1 MB).

Pytania i odpowiedzi

wup@wup-rzeszow.pl
Wydział Integracji Społecznej EFS
tel. 17 743 28 21, 17 850 92 21

Linki

www.rpo.podkarpackie.pl