Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 8.3

8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy / 8.3.3 Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska – tryb pozakonkursowy, RPO Wielkopolskiego

Zakończony 31.12.2015

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020 informuje, że Uchwałą nr 1529/2016 z dnia 21 stycznia 2016 r. zatwierdził do dofinansowania projekt pt: „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”, złożony przez Województwo Wielkopolskie, reprezentowane przez Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Przedmiotowy projekt uzyskał pozytywny wynik oceny formalno-merytorycznej. Całkowita wartość projektu wynosi 63 500 000,00 zł, w tym kwota dofinansowania z UE (EFS-85%) – 53 975 000,00 zł, w tym środki budżetu państwa (BP-5%) - 3 175 000,00 zł. Pozostałą kwotę, stanowiącą 10% wartości projektu - 6 350 000,00 zł stanowią środki z budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

I kwartał 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Sekretariat Departamentu Wdrażania EFS

(bud. „C”, 1 piętro, pok. 142)

al. Niepodległości 18

61–713 Poznań

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 09.11.2015 r. od godziny 0.00 do dnia 31.12.2015 r. do godziny 15.30.
Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy złożyć w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską (w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia wersji elektronicznej).
Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Samorząd Województwa Wielkopolskiego w partnerstwie (Partnerem może być każdy podmiot z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej)

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru można realizować następujące typy wsparcia:
1) organizacja praktyk i staży zawodowych dla uczniów szkół zawodowych w zakresie wybranych kwalifikacji odpowiednich dla zawodów oczekiwanych na rynku pracy;
2) wyposażenie, doposażenie w sprzęt lub materiały dydaktyczne (niezbędne do realizacji procesu kształcenia) szkół, placówek kształcenia zawodowego (CKP i/lub CKU) oraz laboratoriów praktyk, realizujących zadania zbieżne z zadaniami centrum kształcenia zawodowego, praktycznego i ustawicznego, tj. współpracujących z pracodawcami i organizacjami pracodawców oraz szkołami i placówkami kształcenia zawodowego (CKP i/lub CKU);
3) wsparcie doskonalenia kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego, instruktorów praktycznej nauki zawodu związanych z nauczanym zawodem;
4) doradztwo edukacyjno-zawodowe dla młodzieży w tym wsparcie przygotowania nauczycieli i specjalistów do pełnienia roli doradcy edukacyjno-zawodowego oraz wyposażenie/doposażenie w materiały i narzędzia wzbogacające warsztat pracy doradcy;
5) inne formy służące podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów (PDF 1 MB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

90% kosztów kwalifikowanych (85% dofinansowania UE + 5% dofinansowania krajowego)

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

57 150 000 zł

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje znajdują się w Zasadach ubiegania się o dofinansowanie (PDF 360 KB)

Pytania i odpowiedzi

Zapytania do Instytucji prowadzącej nabór można składać za pomocą:
• Poczty elektronicznej na adres e-mail: defs.sekretariat@umww.pl
• Faksu: 61 626 73 01;
• Telefonu: 61 626 73 00;
lub bezpośrednio
w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu
ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań,
Tel. 61 626 61 92

Linki

Strona Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020