Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 8.3

8.3 Wsparcie przedsiębiorczości / 8.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZIT, RPO Łódzkiego

Zakończony 12.09.2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny informują, że zakończony został konkurs nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/16 w ramach:
Osi Priorytetowej VIII „Zatrudnienie”
Działania VIII.3 „Wsparcie przedsiębiorczości”
Poddziałania VIII.3.3 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZIT”.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

styczeń 2017 r.

Miejsce składania wniosków

 • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:
  Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
  ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź
 • osobiście lub przez posłańca w Punkcie Informacyjnym
  ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź
  Pokój 1.03, 1.04, I piętro

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów należy składać w formie papierowej (1 egzemplarz) oraz formie elektronicznej (w formacie xls lub xlsx) zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 (XLS 1022 KB) do Regulaminu konkursu (DOCX 454 KB).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ projektu przewidziany do realizacji w ramach tego konkursu to: Bezzwrotne wsparcie dla osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, obejmujące:

 1. dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej.
 2. finansowe wsparcie pomostowe służące pokryciu bieżących wydatków powstałych w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej.
 3. wsparcie szkoleniowo-doradcze:

a) szkolenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
b) pomoc w przygotowaniu biznesplanu
c) doradztwo w sprawie bieżących zagadnień związanych z prowadzoną działalnością

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektu zostały określone w Regulaminie konkursu (DOCX 454 KB).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%, bez uwzględnienia środków na dotacje i finansowe wsparcie pomostowe, które są dofinansowane w 100%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

23 214 894,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu


UWAGA!
Aktualizacja Regulaminu konkursu nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/16 – 5 sierpnia 2016r.

Aktualizacja załącznika nr 11 do Regulaminu konkursu 

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi oraz Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny informują, że z uwagi na potrzebę skorygowania omyłki pisarskiej w treści jednego z ogólnych kryteriów dostępu i doprecyzowania zapisów dotyczących wymagań przy ocenie kryteriów merytorycznych punktowanych na etapie oceny strategicznej, dokonano korekty treści załącznika nr 11 do Regulaminu konkursu – Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ.  Powyższe zmiany obowiązują od dnia 5 sierpnia 2016 r.

 Załącznik nr 11 – Lista sprawdzająca (DOC 173 KB)  (aktualizacja 5 sierpnia 2016)
 Załącznik nr 11 - Lista sprawdzająca - rejestruj zmiany (DOC 176 KB) (aktualizacja 5 sierpnia 2016)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dokumenty konkursowe:

Regulamin konkursu VIII.3.3 (DOCX 454 KB) 

Załącznik nr 1 – Formularz wniosku o dofinansowanie projektu  (XLS 1022 KB)

Załącznik nr 2 – Instrukcja wypełniania wniosku  (DOC 891 KB)

Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia potwierdzającego tożsamość wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie z wersją papierową (DOCX 101 KB)

Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia o niewprowadzaniu do wniosku zmian innych niż wynikające z procesu negocjacji oraz potwierdzającym tożsamość wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie z wersją papierową (DOCX 102 KB)

Załącznik nr 5 – Wzór karty weryfikacji wymogów formalnych  (DOCX 72 KB)

Załącznik nr 6 – Wzór karty oceny formalno-merytorycznej  (DOCX 78 KB)

Załącznik nr 7 – Wzór karty oceny strategicznej (DOCX 52 KB) 

Załącznik nr 8 – Standard udzielania wsparcia (ZIP 781 KB)

Załącznik nr 9 – Wymagania dotyczące cen rynkowych  (DOCX 55 KB)

Załącznik nr 10 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu  (DOCX 247 KB)

Załącznik nr 11 – Lista sprawdzająca (DOC 172 KB)  

Załącznik nr 11 – Lista sprawdzająca v.2  (DOC 173 KB) - aktualizacja 5 sierpnia 2016 

Załącznik nr 11 - Lista sprawdzająca v.2 - rejestruj zmiany (DOC 176 KB) - aktualizacja 5 sierpnia 2016

Załącznik nr 12 – Wzór stanowiska negocjacyjnego (DOC 126 KB)

Ważne dokumenty:

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z dnia z dnia 28 czerwca 2016 r.

Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ zatwierdzona w dniu 24 marca 2016 r. Uchwałą nr 2/2016 Rady Stowarzyszenia ŁOM (aktualizacja) (PDF 7 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 1 – Formularz wniosku o dofinansowanie projektu (XLS 1022 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 10 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu (DOCX 247 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi zamieszczane są w zakładce Często zadawane pytania na stronie www.rpo.wup.lodz.pl.


Linki

Serwis Instytucji Ogłaszającej Konkurs – www.rpo.wup.lodz.pl

Serwis Stowarzyszenia Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego - www.lom.lodz.pl