Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 8.3

8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, RPO Opolskiego

Zakończony 26.11.2015

W dniach 19 listopada -26 listopada 2015 r. do IP RPO WO 2014-2020 w trybie konkursowym wpłynęły 3 wnioski o dofinansowanie projektów z EFS w ramach Działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej RPO WO 2014-2020.
28.01.2016 r. zakończyliśmy weryfikację wymogów formalnych złożonych wniosków o dofinansowanie projektów. 3 wnioski o dofinansowanie projektów przeszły pozytywnie weryfikację wymogów formalnych i zostały zakwalifikowane do oceny formalnej.

Informacja tabelaryczna nt. projektów spełniających wymogi formalne - wersja do odczytu (DOC 115 KB)

Informacja tabelaryczna nt. projektów spełniających wymogi formalne (PDF 25 KB)

Informacja tabelaryczna nt. projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach działania 8.3 (DOC 113 KB)

Lista projektów, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną w ramach działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej

SUBREGION-POŁUDNIOWY (DOC 114 KB)

SUBREGION-PÓŁNOCY (DOC 114 KB)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

marzec 2016

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu,
ul. Głogowska 25c,
45-315 Opole

Sposób składania wniosków

a) w formie dokumentu elektronicznego (wypełniony w generatorze wniosków dostępnym na stronie www.pw.opolskie.pl)   

b) w formie papierowej.

Informacje dotyczące składania i przygotowania projektu  konkursowego znajdują się w Instrukcji przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Regulaminie konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

1) Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej.Forma prawna beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej, określonych w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informatyczne administracji publicznej (Dz. U. Nr 69, poz. 763, z późn. zm.).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1) Wsparcie finansowe na tworzenie nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej, poprzez zastosowanie następujących instrumentów:
a) wsparcie szkoleniowe i doradztwo służące:
I. podnoszeniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa społecznego, w tym m.in.: szkolenia, warsztaty, doradztwo, mentoring, coaching, tutoring, wizyty studyjne itp.,
II. dostarczaniu i rozwijaniu kompetencji oraz kwalifikacji zawodowych niezbędnych do pracy w przedsiębiorstwie społecznym
b) bezzwrotne wsparcie finansowe na:
I. utworzenie nowych miejsc pracy poprzez założenie nowego przedsiębiorstwa społecznego, w tym spółdzielni socjalnej,
II. utworzenie nowego/nowych miejsc pracy w istniejących, przedsiębiorstwach społecznych, w tym przystąpienie do spółdzielni socjalnej oraz zatrudnienie w spółdzielni socjalnej,
III. przekształcenie podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne pod warunkiem utworzenia nowego/nowych miejsc pracy,
c) wsparcie pomostowe dla przedsiębiorstwa społecznego obejmujące wsparcie finansowe połączone z działaniami, o których mowa w lit. a) ppkt. i oraz ii, świadczonymi w formie zindywidualizowanych usług.
2) Świadczenie usług wsparcia ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych zgodnie z KPRES (Działanie III.3. Usługi wsparcia ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych), w tym w zakresie:
a) usług animacji lokalnej,
b) usług rozwoju ekonomii społecznej
c) usług wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych.
3) Wsparcie, w tym w szczególności reintegracja zawodowa dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym za pośrednictwem przedsiębiorstw społecznych i podmiotów sfery gospodarczej utworzonych w związku z realizacją celu społecznego bądź dla których leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej.
4) Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i kompetencji pracowników przedsiębiorstw społecznych.

Kryteria wyboru projektów

Szczegółowe kryteria wyboru projektów konkursowych Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego (RPO WO) 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu  (PDF 1019 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Zgodnie z Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WO maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%, w tym poziom dofinansowania UE - maksymalnie 85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu konkursowego w ramach Działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej wynosi: 13 373 284,36 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu  (PDF 2 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie  (PDF 1 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie  (PDF 1 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 Ustawy Wdrożeniowej, wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji o której mowa w art. 46 ust. 3 ww. ustawy, złożyć pisemny protest za pośrednictwem instytucji, o której mowa                   w art. 39 ust. 1, tj. IOK.Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w Ustawie Wdrożeniowej (Rozdział 15) zamieszczonej na stronie internetowej www.rpo.opolskie.pl w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowych informacji dotyczących wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz możliwości ubiegania się o środki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego udziela:
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu:
Punkt Informacyjny o Europejskim Funduszu Społecznym (EFS)
ul. Głogowska 25c,
45-315 Opole,
pokój nr 14,
tel. 7744 16 754,
fax: 77 44 16 599
e-mail: punktefs@wup.opole.pl, wup@wup.opole.pl,
strona internetowa: www.pokl.opolskie.pl – zakładka RPO WO 2014-2020;

Linki

www.rpo.opolskie.pl
www.pokl.opolskie.pl – zakładka RPO WO 2014-2020
www.pw.opolskie.pl